วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ย้อนอดีต...ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (ตอนที่ ๑๑)

อ่านอดีต ขีดอนาคต
เรื่อง : พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร.


ย้อนอดีต...ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (ตอนที่ ๑๑)

ทดสอบความรู้พุทธประวัติเบื้องต้น

         พุทธประวัติเป็นเรื่องราวที่สําคัญสําหรับชาวพุทธ เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ พระพุทธสาวก และพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังทําให้เราเห็นถึงแนวความเชื่อ รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ในสมัยพุทธกาลอีกด้วย

       หลายท่านคงเคยศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติกันมาเป็นอย่างดี ทั้งจากการอ่าน การเรียนหรือรับฟังจากพระอาจารย์ ในวันนี้เรามาลองทดสอบตัวเราเองดูว่า มีความรู้เบื้องต้นในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธประวัติกันมากน้อยเพียงใด ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลย


         ประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลประกอบด้วยแคว้นทั้งหมด....(๑)....แคว้น ได้แก่ มคธ โกศล เป็นต้น เจ้าชายสิทธัตถะทรงถือกําเนิดในแคว้น....(๒)....ซึ่งเป็นแคว้นย่อยของแคว้น....(๓)....โดยมีพระเจ้า....(๔)....และพระนาง....(๕)....เป็นพระบิดาและพระมารดา ในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติตรงกับวันขึ้น....(๖)....เดือน....(๗)....ณ สวนลุมพินีวัน ภายหลังจากประสูติได้....(๘)....วัน พระมารดาได้เสด็จสวรรคต จากนั้นพระองค์ทรงได้รับการดูแลจากพระนาง....(๙)....ซึ่งเป็นพระน้านางเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้....(๑๐)....พรรษา ทรงเข้าพิธีอภิเษกกับพระนาง....(๑๑)....และต่อมามีพระโอรสพระนามว่า....(๑๒)....

          ครั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้....(๑๓)....พรรษา พระองค์ทรงพบกับนิมิต....(๑๔)....ประการ มีคนชรา เป็นต้น พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยออกผนวช โดยมีนาย....(๑๕)....และม้า....(๑๖)....ร่วมทางไปด้วย ในเบื้องต้นพระโพธิสัตว์ทรงไปศึกษาอยู่กับดาบสทั้ง ๒ คือ....(๑๗)....และ....(๑๘)....จนทรงสําเร็จอรูปฌานของดาบส แต่พระองค์ทรงพบว่าวิธีการนี้ยังไม่ถึงที่สุด จึงเสด็จจากดาบสทั้ง ๒ ไปสู่วิธีการปฏิบัติที่เรียกว่า....(๑๙)....อยู่ถึง....(๒๐)....ปี ในระหว่างนั้นทรงมีโอกาสพบกับ....(๒๑)....และทรงบําเพ็ญเพียรร่วมกัน ในที่สุดเมื่อทรงเห็นว่าหนทางนี้ก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ จึงทรงละทิ้งวิธีการดังกล่าว และทรงหันกลับมาสู่การบําเพ็ญเพียรทางจิตเหมือนครั้งที่พระองค์ทรงมีประสบการณ์ในครั้งวัยเยาว์

          ในวันวิสาขบูชา พระโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญเพียรใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ ค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงผจญกับพญามารและเหล่าเสนามารจํานวนมากโดยลําพังเพียงพระองค์เดียว เมื่อพระองค์ทรงระลึกถึงบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมาหลายภพชาติ เป็นเหตุให้เหล่ามารต้องพ่ายแพ้กลับไป และในคืนนั้นเองพระโพธิสัตว์ก็ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     ภายหลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์ได้ทรงบําเพ็ญประโยชน์เพื่อมหาชนอยู่ตลอด....(๒๒)....พรรษา ท่ามกลางความเชื่อที่หลากหลาย ทั้งจากฝ่ายพราหมณ์และสมณะ จนในที่สุดพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุได้....(๒๓)....พรรษา ณ เมือง....(๒๔)....แคว้น....(๒๕)....ท่ามกลางความอาลัยของพุทธบริษัท ๔

 


 

        ทํากันได้ไหมครับ ดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมแม้จะเป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องชื่อของบุคคลหรือสถานที่ก็ตามแต่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่พวกเราพุทธศาสนิกชนควรรู้ถ้าทําเสร็จแล้วมาดูเฉลยกันนะครับ

(๑) ๑๖ (๒) สักกะ (๓) โกศล (๔) สุทโธทนะ (๕) สิริมหามายา
(๖) ๑๕ (๗) ๖ (๘) ๗ (๙) มหาปชาบดี (๑๐) ๑๖ (๑๑) ยโสธรา
(๑๒) ราหุล (๑๓) ๒๙ (๑๔) ๔ (๑๕) ฉันนะ (๑๖) กัณฐกะ (๑๗) อาฬาระ (๑๘) อุทกะ
(๑๙) อัตตกิลมถานุโยค (๒๐) ๖ (๒๑) ปัญจวัคคีย์ (๒๒) ๔๕ (๒๓) ๘๐ (๒๔) กุสินารา (๒๕) มัลละ


คราวหน้าเราจะมาพูดถึงรายละเอียดในเหตุการณ์พุทธประวัติ
ซึ่งมีความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากันต่อไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล