กาสาวพัสตร์

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2548

 

            กาสาวพัสตร์ แปลว่า ผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดเป็นคำเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งห่ม ผ้านุ่งห่มของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง สีแก่นขนุน หรือสีกลัก ก็ถือว่าเป็นผ้ากาสาวพัสตร์ทั้งสิ้น

 

          ผ้ากาสาวพัสตร์ถือว่าเป็นของสูง เป็นเครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานอนุญาตให้พระสาวกใช้ได้ จัดเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง

 

          ผ้ากาสาวพัสตร์ในความหมายรวมๆ ก็คือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา เช่นแม่พูดกับลูกว่า

 

“ ลูกเอ๋ย บวชให้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองสักพรรษานะลูก ”

คำว่า ผ้าเหลือง ในที่นี้ก็คือผ้ากาสาวพัสตร์นั่นเอง

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0012825647989909 Mins