บันไดขั้นที่๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2558

บันไดขั้นที่๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา

       งานที่ยากที่สุดในโลก คืองานปลูกฝังความคิดเห็นถูก เพราะฉะนั้น ใครสอนความเห็นถูกให้ จงกราบไหว้บูชาจนกว่าจะตายจากกัน เราไม่คบคนพาล เพื่อป้องกันความเห็นผิด เราคบบัณฑิตเพื่อปลูกความเห็นถูกให้เกิดขึ้น และเราประคองความเห็นถูกไม่ให้อับเฉาลงด้วยการบูชาบุคคลที่ควรบูชา 

 

       บุคคลที่ควรบูชา คือ บุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึงได้ ยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม และสอนให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ ได้แก่ 
๑. ทานดีจริง ควรทำ
๒. การสงเคราะห์ดีจริง ควรทำ
๓. การบูชาบุคคลที่มีคุณธรรม ควรทำ
๔. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริง
๕. โลกนี้มีที่มา
๖. โลกหน้ามีที่ไป
๗. แม่มีพระคุณ
๘. พ่อมีพระคุณ
๙. นรก - สวรรค์มีจริง
๑๐. พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วมีจริง

 

       เพราะนี่คือความจริงของโลก และชีวิตที่รู้ได้ยากกว่าการทำมาหากิน บุคคลที่ทำเช่นนี้ได้ ย่อมเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเรา ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระสงฆ์ผู้ทรงศีล, พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิราชธรรม, บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดี, ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและความประพฤติดี, ผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดีตั้งอยู่ในธรรม 

 

    ผลของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทำให้เกิดฤทธิ์ได้ เพราะการบูชาท่านผู้สูงด้วยคุณธรรมเหล่านี้ ย่อมทำให้เรานึกคิดในทางที่ดีไม่ตกลงในความคิดชั่ว เป็นผลทำให้ใจผ่องใสตลอดเวลา เกิดกำลังใจที่จะทำความดีตามท่าน ( ฉันทะ ) เกิดวิริยะที่จะทุ่มเทเรี่ยวแรงโดยไม่กลัวความเหนื่อยยาก เกิดจิตตะความมีใจจดจ่อ ไม่ท้อถอยทอดธุระ ทิ้งไปกลางคัน เกิดวิมังสา สามารถพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก และมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม