อนุชาตบุตร

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2547

 

.....อนุชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดา คือ มีคุณธรรมความดี มีความประพฤติตามอย่างบิดามารดา

.....อนุชาตบุตร โดยตรงได้แก่บุตรธิดาของบิดามารดาซึ่งเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม งดเว้นจากบาปทุจริต นับถือพระรัตนตรัย และหมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีล ฟังธรรม เสียสละ มีปัญญาเป็นสัมมาทิฐิ ตัวเองก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับบิดามารดา โดยอ้อมได้แก่บุตรธิดาที่มีความรู้ฐานะ อาชีพ และกิริยามารยาทต่างๆ ตลอดถึงจิตใจเหมือนบิดามารดา

.....อนุชาตบุตร ตรงกับภาษิตไทยที่ว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0049766500790914 Mins