โสดาบัน

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2547

 

 

โสดาบัน แปลว่า ผู้ตกกระแสแห่งพระนิพพานแล้ว คือผู้ถึงกระแสอริยมรรคครั้งแรก

 

              โสดาบัน เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุโสดาปัตติผล เป็นอริยบุคคลระดับแรก ยังเป็นเสขะคือยังต้องศึกษาบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุมรรคผลขั้นสูงต่อไปอีก

 

โสดาบัน เป็นผู้ละสังโยชน์ ๓ ระดับต่ำ คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสได้เด็ดขาดแล้ว

 

 Total Execution Time: 0.0039336164792379 Mins