วิจิกิจฉา

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2547

 

วิจิกิจฉา แปลว่า ความลังเล ความสงสัย ความไม่แน่ใจ

 

               วิจิกิจฉา หมายถึงความที่ใจเกิดความสงสัยกังวล ตัดสินใจไม่ได้ เกิดความไม่แน่นอน โดยเฉพาะเกิดความลังเลสงสัยในเรื่องพระรัตนตรัยเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค์ เป็นต้น จัดเป็น นิวรณ์ คือเครื่องปิดกั้นขัดขวางมิให้บรรลุถึงความดีและปิดกั้นความดีมิให้เข้าถึงจิต

 

           วิจิกิจฉา เกิดจากอโยนิโสมนสิการ คือ มิได้พิจารณาโดยแยบคาย แก้ได้ด้วยการเจริญธาตุกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน

 

 Total Execution Time: 0.0034212152163188 Mins