โลกวิทู

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2547

 

 

โลกวิทู แปลว่า ผู้รู้แจ้งโลก ใช้หมายถึงพระพุทธเจ้า เป็นบทพระพุทธคุณบทหนึ่ง

 

           โลกวิทู หมายถึงทรงรู้แจ้งเรื่องราวของโลกทั้งสาม เช่นทรงรู้แจ้งถึงความเป็นไปตามธรรมดาของสังขารทั้งปวง ทรงรู้ถึงพื้นเพอุปนิสัยของสัตวโลกทั้งหลาย ทรงรู้ถึงวิธีแสดงธรรมนำให้สัตว์โลก ซึ่งแตกต่างกันได้บรรลุธรรมตามควรแก่อุปนิสัย เป็นต้น

 

         โลกวิทู แสดงถึงพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเผยแผ่และวางรากฐาน พระพุทธศาสนาบรรลุผลสำเร็จด้วยดี เช่นทรงแสดงธรรมถูกกับอุปนิสัยของผู้ฟังทำให้เข้าใจและได้บรรลุธรรมไม่ยาก

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00083543459574382 Mins