ศาสนา

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2547

 

 

 

             ศาสนา แปลว่า คำสั่งสอน หมายถึง คำสั่งสอนที่เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัจธรรม

 

ศาสนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันนัยว่าจะต้องมีองค์ประกอบ ๕ ประการคือ

๑. ศาสนศาสดา คือผู้สั่งสอนมีตัวตนปรากฎ

๒. ศาสนธรรม คือคำสั่งสอนที่เป็นหลักปฏิบัติ

๓. ศาสนบุคคล คือผู้สืบต่อหรือสาวก

๔. ศาสนพิธี คือพิธีกรรม

๕. ศาสนสถาน คือสถานที่ประกอบพิธีกรรม รวมถึงวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ของศาสนา

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00082886616388957 Mins