ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2551

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ จัดสัมมนา “โรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” และ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารการศึกษา คณะครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 520 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 จังหวัดในภาคเหนือ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย

โดยผู้บริหารการศึกษา และครูอาจารย์ทุกท่านได้รับฟังพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ “แนวทางการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการอย่างยั่งยืน” และร่วมกันปฏิบติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งนี้ ครูอาจารย์ทุกท่านต่างตั้งใจเป็นต้นแบบที่ดี และนำความรู้เรื่องคุณธรรมไปปลูกฝังให้แก่นักเรียนต่อไป

ในการปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนนั้น นับเป็นการวางรากฐานคุณธรรมแห่งชีวิตให้แก่พวกเขา เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อติดตัวเขาไปย่อมจะเป็นประโยชน์ทั้งในการศึกษาและการดำรงชีวิต รวมทั้งจะได้เยาวชนอันเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพแก่สังคม และประเทศชาติสืบไปด้วย

 Total Execution Time: 0.001141083240509 Mins