ความจริงเรื่องเราคือใครในจักรวาล

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2558

 

ความจริงเรื่องเราคือใครในจักรวาล

            มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ มีความสงสัย ใคร่รู้ในทุกสิ่ง และมักจะมีคำถามที่ค้างคาใจอยู่มากมายว่า เราคือใคร เราเกิดมาทำไม ทำไมจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ ทำไมจึงมาอยู่ในโลกนี้ โลกนี้คืออะไร ใครเป็นผู้สร้าง ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้รอคอยการตอบคำถามอยู่เสมอ หากใครสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างมีเหตุผล อย่างถูกต้องชัดเจน บุคคลนั้นย่อมได้รับการเชิดชูยกย่อง และวิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คำตอบในเรื่องเหล่านี้ได้บ้าง จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบัน

             มนุษย์ในยุคที่วิทยาศาสตร์รุ่งเรืองนี้ นักวิทยาศาสตร์ส่งยานอวกาศออกเดินทางไปนอกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอันไกลโพ้นสุดสายตา เมื่อถ่ายภาพโลกของเรากลับมา จะพบว่าโลกของเรา มีลักษณะกลมรอบตัว เหมือนกับดาวดวงอื่นๆ นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่า โลกเป็นสถานที่ ที่มีสิ่งมีชีวิต อาศัยอยู่ ยังไม่พบว่าดาวดวงใดในจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อีก และในเรื่องโครงสร้างจักรวาล นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีดาวดวงอื่น เช่นโลกของเรา เป็นดาวบริวาร เราอาจจะสรุปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า เราเป็นมนุษย์เพียงโลกเดียวที่อาศัยอยู่ในจักรวาล ที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง แต่มีความรู้อีกแขนงหนึ่งที่เรียกว่า ความรู้ทางพุทธศาสตร์ เป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้เห็นด้วยการค้นคว้าทางจิต พระองค์ฝึกจิตให้ละเอียดลุ่มลึกควรแก่การงาน จนมีญาณหยั่งรู้ในทุกสิ่งตามความเป็นจริง พระองค์ทรงแสดงเรื่องจักรวาลวิทยาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังที่นักศึกษาได้ศึกษาจากวิชาจักรวาลวิทยาและปรโลกวิทยามาแล้ว ซึ่งในหัวข้อนี้ นักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจภาพรวมของจักรวาลโดยสรุปอีกครั้ง ในเรื่องความเป็นจริงของโลกและชีวิตว่า เราอยู่ ณ ส่วนใดของจักรวาล


องค์ประกอบของจักรวาลอันเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์

            นักศึกษาคงจำได้ว่า องค์ประกอบของจักรวาลประกอบด้วยอะไรบ้าง และจักรวาลนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วน เป็นล้าน เป็นสิบล้าน เป็นล้านล้านจักรวาล ที่เรียกว่า โลกธาตุ ที่มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ตามจำนวนจักรวาล ในจักรวาลหนึ่งๆ นั้นมีองค์ประกอบที่เรียกว่า ภพ 3 อันเป็นที่อยู่ของ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ในที่นี้จะขออธิบายโดยย่อ คือ

กามภพ คือ ภพอันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องในกาม มี 11 ภูมิ ได้แก่

มนุสสภูมิ 1 คือ โลกอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มี 4 ทวีป ได้แก่ ปุพพวิเทหทวีป อปรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีป ชมพูทวีป

อบายภูมิ 4 คือ ภูมิกำเนิดของสัตว์ที่ปราศจากความเจริญ เป็นภูมิต่ำที่สุดในบรรดาภูมิทั้งหมด มีทั้งหมด 4 ภูมิ ได้แก่ นรก เปรต

อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน เทวภูมิ 6 คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของชาวสวรรค์ มี 6 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกา ชั้นที่ 2 ดาวดึงส์ ชั้นที่ 3 ยามา ชั้นที่ 4 ดุสิต ชั้นที่ 5 นิมมานรดี และชั้นที่ 6 ปรนิมมิตวสวัตดี

รูปภพ คือ ภพอันเป็นที่อยู่ของรูปพรหม อยู่สูงกว่าเทวภูมิ มีทิพยสมบัติที่สวยงามละเอียดประณีตกว่าเทวภูมิ มีทั้ง 16 ชั้น

อรูปภพ คือ ภพอันเป็นที่อยู่ของอรูปพรหม อยู่สูงกว่ารูปภพ มีทิพยสมบัติสวยงามประณีตกว่า รูปภพ มีทั้งหมด 4 ชั้น

 

โครงสร้างของจักรวาล

            จากองค์ประกอบของจักรวาล เราจะมาทบทวนเรื่องโครงสร้างของจักรวาล เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จักรวาลหนึ่งๆ มีภูเขาสิเนรุ เป็นศูนย์กลางจักรวาล โดยรอบเขาสิเนรุในทิศทั้ง 4 เป็นที่อยู่ของโลกมนุษย์ 4 โลก ชมพูทวีปอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเนรุ และตั้งแต่เขาสิเนรุขึ้นไปในอากาศเป็นที่อยู่ของสรรค์มี 6 ชั้นตามลำดับ สวรรค์ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกา อยู่ที่ไหล่เขาสิเนรุ สรรค์ชั้นที่ 2 ดาวดึงส์อยู่หน้าตัดเขาสิเนรุ อีก 4 ชั้นอยู่ถัดกันขึ้นไปในอากาศ มีขนาดใหญ่ขึ้นไปตามลำดับ และสูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นที่ 6 ปรนิมมิตวสวัตดี เป็นที่อยู่ของรูปพรหม 16 ชั้น และสูงขึ้นไปจากรูปพรหมชั้นสุดท้าย เป็นที่อยู่ของอรูปพรหม 4 ชั้น มี ขนาดใหญ่ขึ้นไปตามลำดับ ส่วนชั้นล่างเขาสิเนรุมีภูเขา 3 ลูก ที่เรียกว่า ตรีกูฏ วางซ้อนเป็น 3 เส้า ภายใต้เขาตรีกูฏเป็นที่อยู่ของอสูร ซอกเขาทั้ง 3 ลูกเป็นที่อยู่ของเปรตและอสุรกาย และใต้เขาตรีกูฏลงไปเป็นที่อยู่ของนรกทั้ง 8 ขุม มีขนาดใหญ่ไปตามลำดับ ขุมที่ 8 จะมีขนาดใหญ่ที่สุด

 

สรุปความจริงเรื่องเราคือใครในจักรวาล

            นักศึกษาคงได้ทบทวนความจำในเรื่ององค์ประกอบของจักรวาลอันเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์และโครงสร้างของจักรวาลแล้ว ทำให้ทราบว่า เราอยู่ในจักรวาลๆ หนึ่ง ในจำนวนจักรวาลที่นับไม่ถ้วน อยู่ในกามภพ ในมนุสสภูมิ ชมพูทวีป อย่างที่เราได้ศึกษาผ่านมา มนุษย์ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในโลกของเราที่เรียกว่า ชมพูทวีปเท่านั้น แต่มีอยู่ในโลกทั้ง 4 โลกของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในจักรวาล จักรวาลของเรามิได้มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง แต่มีภูเขาสิเนรุเป็นศูนย์กลาง และมนุษย์ก็มีอยู่แต่เดิมก่อนแล้ว และเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก เหมือนเป็นพื้นฐานของจักรวาล สัตว์ในภูมิอื่นๆ ล้วนแปรเปลี่ยนไปจากมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากมนุษย์ที่มีกายละเอียดยังคงมีอยู่ในภูมิอื่นๆ อีกมากมาย เราจึงมีเพื่อนต่างภพอีกจำนวนมากนับไม่ถ้วนในจักรวาลนี้ เมื่อเราทราบอย่างนี้จะได้ไม่หลงเข้าใจผิด คิดว่า โลกนี้มีเพียงเราเท่านั้นเป็นใหญ่ เราจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการวนเวียนเปลี่ยนภพให้ลึกซึ้ง อันนำมาซึ่งความเข้าใจถูกในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้

-------------------------------------------------------------------

GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต