ไม่ประมาทในการละความชั่ว ทำความดีให้เกิดมีไม่ประมาทในความเห็นผิด ทำความเห็นถูกให้บังเกิดมี
...อ่านต่อ
ไฟเมื่อจุดขึ้นแล้ว ให้นึกถึงว่าไฟให้ความสว่าง ให้ประโยชน์แก่มนุษย์มากนัก
...อ่านต่อ
ธรรมเป็นดวง เป็นดวงเหมือนกัน เป็นดวงใหญ่เล็กตามส่วน ดวงอย่างขนาดเล็กก็มี ดวงขนาดใหญ่ก็มี
...อ่านต่อ
ทุกข์น่ะมีจริงๆ นะ หมดทั้งร่างกายนี้ถูกทั้งก้อน หรือใครว่าสุข ลองเอาสุขมาดู ก็จะไปหยิบเอาทุกข์ให้ดูทั้งนั้น
...อ่านต่อ
เมื่อยังไม่ถึงพระอรหัตละก็ยังมีค่ำ  ยังมีสว่างอยู่  ถ้าถึงพระอรหัตแล้วก็ไม่มีค่ำเลยทีเดียว  มีสว่างตลอด 
...อ่านต่อ
เมื่อมีคุณธรรม 4 ประการอยู่ในตัวเช่นนี้แล้ว เป็นคนไม่จน คือ 
...อ่านต่อ
ปัญญาที่พระผู้มีพระภาค พร้อมแล้วด้วยปัญญาอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความเกิดดับ
...อ่านต่อ
ความประมาทนะ  คือเผลอไป  ความไม่ประมาทน่ะ  คือความไม่เผลอ  
...อ่านต่อ
ถ้าหลักฐานเรียกว่า โสฬสกิจ เรียกว่าแค่นี้สำเร็จโสฬสกิจแล้ว โสฬสกิจแปลว่ากระไร กิจ ๑๖
...อ่านต่อ
สุขในฌานอะไรจะไปสู้ ในภพนี้ไม่มีสุขเท่าถึงดอก สุขในฌานนะสุขลืมสมบัตินั่นแหละ
...อ่านต่อ
สัตว์เป็นสังขาร เป็นกำเนิดที่เรียกว่า อัณฑชะ สังเสทชะ โอปปาติกะ ชลาพุชะ
...อ่านต่อ
ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้น่ะ  ชาติก่อนที่เรามาได้อุตสาห์ให้ทานตามความสามารถและตามกำลังของตน
...อ่านต่อ
ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้ เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้ว ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว
...อ่านต่อ
แก้วทั้งหลายในโลกพิเศษถึงเพียงนี้แล้วยังไม่พิเศษเท่าแก้วคือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 
...อ่านต่อ
ไตรทวาร แปลว่าประตูทั้ง ๓ คือกายวาจาใจ ที่เรียกทวารก็เพราะความชั่วและความดีจะรอดเข้าไปถึงจิตนั้นเข้าทางนี้
...อ่านต่อ
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นี้เรียกว่าอิทธิบาท ๔  เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จทั้งมวล 
...อ่านต่อ
บูชามี ๒ อย่าง คือ อามิสบูชา และปฏิบัติบูชา
...อ่านต่อ
นิพพานที่เป็นสถานที่อยู่ของกายธรรมนั้น อยู่ในศูนย์กลางของกายธรรมนั่นเอง
...อ่านต่อ
นิพพาน ๓ คือ  นิพพานกิเลส ๑  ขันธนิพพาน ๑  ธาตุนิพพาน ๑
...อ่านต่อ
นิพพานเป็นอายตนะอันหนึ่ง  ซึ่งแตกต่างออกไปจากโลกายตนะและอายตนะทั้ง ๖ ทั้ง ๑๒ นั้น
...อ่านต่อ
หากว่าเป็นเณรไปฆ่าสัตว์เข้า จะเป็นไง มันก็มีแต่เปลือกนอกนะซิ ตัวเณรหายไปเสียแล้ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล