พุทธโอวาท  พระองค์ทรงประทาน  เทศนาแก่บริษัททั้ง ๔  มีภิกษุบริษัทเป็นต้น  พระทศพลทรงวางเนติแบบแผนตำรับตำราไว้
...อ่านต่อ
พระศาสดายกข้อสำคัญของพระพุทธศาสนาขึ้นประกาศแก่พระภิกษุ ๑,๒๕๐  รูป  ซึ่งเป็นปราณกชฎิล
...อ่านต่อ
อาตมาภาพจักได้แสดใน  มหาสติปัฏฐานสูตร    ที่แสดงไปแล้วนั้น  โดยอุเทศทวาร  ปฏินิเทศทวาร  แสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็น  อุเทศทวาร
...อ่านต่อ
ธรรม ที่ทำให้เป็น ธรรมกาย เป็นที่แน่แท้ในพระพุทธศาสนา  จะแสดงตามคลองธรรมของ สติปัฏฐานสูตร
...อ่านต่อ
อาตมภาพจักได้แสดธรรมิกถา แก้ด้วย สุขที่สัตว์ปรารถนาจะพึงได้พึงแสวงหา  ยิ่งใหญ่นัก  ไม่มีใครปฏิเสธทุกทั่วหน้า
...อ่านต่อ
ธรรมขาวเป็นธรรมสำคัญ  ธรรมดำเป็นธรรมฝ่ายของพญามารแท้  ๆ  ไม่ใช่ของพระ  ของพระเป็นฝ่ายธรรมขาวแท้  ๆ  ไม่ใช่ธรรมดำ
...อ่านต่อ
ลักขณาคาถา เครื่องหมายลักษณะของความจริงคือ  ความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  ไม่ใช่ตัว  ตามสภาพความเป็นจริงนี้
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงใน  สังวรคาถา  วาจาเครื่องกล่าวปรารภความสำรวมระวัง
...อ่านต่อ
ณ  บัดนี้จักได้แสดงธรรมิกถาแก้ด้วยสัจจกริยาคาถา  วาจาเครื่องกล่าวในกาลกระทำสัจ  เรียกว่า  สัจจกริยาคาถา
...อ่านต่อ
เคารพพุทธรัตนะเป็นยาอันอุดมอันประเสริฐ  ยาอันอุดมอันประเสริฐทำอะไรให้แก่เรา  ทำความสงบโรคภัยไข้เจ็บให้หมดได้ด้วยประการทั้งปวง
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงความจริงความสัตย์ ซึ่งปรากฏชัดตามตำรับตำราอันมีมาในโพชฌงคปริตร
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงธรรมิกถา แก้ด้วยความชนะและความแพ้ สองกระแส โลกปรารถนาความชนะทุกถ้วนหน้า
...อ่านต่อ
ขันธปริตร แปลว่า  รักษาขันธ์ ความรักษาขันธ์ ความคุ้มครองขันธ์  ความป้องกันขันธ์
...อ่านต่อ
ณ  บัดนี้อาตมภาพจักแสดง  กรณียเมตตสูตร  ซึ่งยังค้างอยู่ในสัปดาห์ที่ล่วงไปแล้วนั้น
...อ่านต่อ
กรณียเมตตสูตร พระสูตรนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงแสดงในเรื่องจิตแผ่เมตตาไปในสัตว์เรียกว่า  สูตรประกอบด้วยเมตตา
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงธรรมมิกถา เฉลิมเพิ่มเติมศรัทธาของเจ้าภาพ ซึ่งเป็นผู้มีสมานฉันท์พร้อมใจซึ่งกันและกันด้วยมารดาและบุตร
...อ่านต่อ
บัดนี้จะชี้แจงแสดงในคาถาว่า  วนปฺปคุมฺเพ  ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสเทศนาธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนสัตว์ ที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว
...อ่านต่อ
ณ  บัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงในรัตนคาถา  แก้ด้วยสังฆรัตนะตามวาระพระบาลีที่มีในบท  รัตนสูตร
...อ่านต่อ
ณ  บัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงธรรมิกถาเป็น  ภัตตานุโมทนากถา  เฉลิมเพิ่มเติมศรัทธาของเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันท์
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงธรรมิกถาว่าด้วย ภัตตานุโมทนากถา เฉลิมเพิ่มเติมศรัทธาของท่านทานบดี
...อ่านต่อ
สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประทานเทศนาโปรดชนชาวเมืองไพสาลี  เมื่อครั้งโรคร้ายเกิดขึ้นในเมืองไพสาลี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล