การบวชในพระพุทธศาสนานั้นมี ๒ ลักษณะ คือ การบวชเป็นสามเณร เรียกว่า บรรพชา อย่างหนึ่ง การบวชเป็นพระภิกษุ
...อ่านต่อ
สตรีผู้ประสงค์จะบวชชีทั้งแบบปลงผมและไม่ปลงผมพึงปฏิบัติดังนี้
...อ่านต่อ
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ. ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ,
...อ่านต่อ
คำอาราธนาศีล ๘ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ,อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ. ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ,
...อ่านต่อ
เมื่อเจ้าภาพหรือประธานในพิธีจุดธูป เทียน ที่โต๊ะหมู่บูชาแล้ว กราบ ๓ ครั้ง ถ้าว่าเองได้ก็ให้ว่า
...อ่านต่อ
อนึ๋งภูษาผ้าทรงณรงค์รบ ให้มีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี
...อ่านต่อ
บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์, เกิดวันจันทร์, เกิดวันอังคาร, เกิดวันพุธ, วันพฤหัสบดี, เกิดวันศุกร์, เกิดวันเสาร์
...อ่านต่อ
อะหัง สุขิโต โหมิ, ขอให้ข้าพเจ้า มีความสุข ; คำกรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศล ,อานิสงส์เมตตา ว่าด้วยอานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ
...อ่านต่อ
พระสยามเทวาธิราช เป็นจอมเทวดายิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายทรงมีมหิทธิฤทธิ์ ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทย
...อ่านต่อ
ก่อนเจริญภาวนาคาถาชินบัญชร ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อน แล้วระลึกถึงพระคุณของเจ้าประคุณสมเด็จฯ กล่าวคาถานำ ดังนี้
...อ่านต่อ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วะตะ* โส ภะคะวา, แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ;
...อ่านต่อ
ทานะปาระมี สัมบันโน ทานะอุปะปาระมี สัมบันโน ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเบกขา
...อ่านต่อ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ. นะโม ข้าฯ จะไหว้พระเตมีย์ โพริสัตโต ภิญโญ ด้วย เนกขัมมบารมี
...อ่านต่อ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ. นะโม ข้าฯ จะไหว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
...อ่านต่อ
เป็นพระคาถาป้องกันภยันตรายต่าง ๆ เวลาออกเดินทางไกล หรืออยู่ภายในบ้าน
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง อะริยัฏฐังคิกะมัคคะปาฐัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดพระบาลีว่าด้วยอริยมรรคมีองค์แปดกันเถิด.)
...อ่านต่อ
ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ, กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มะณะ, ท่านจงพยายามตัดตัณหาเพียงดังกระแสนํ้าเสีย, จงถ่ายถอนกามทั้งหลายเสียเถิดนะพราหมณ์ ;
...อ่านต่อ
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้เห็น ผู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงภาษิตไว้ดังนี้ :-
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง ทะสะธัมมะสุตตะคาลาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลายจงกล่าวคาถาพิจารณาธรรม ๑๐ ประการเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง อุโปสะถัฏฐังคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวบาลีว่าด้วยการพิจารณาองค์อุโบสถแปด กันเกิด.)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล