จากที่พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล อีกทั้งพระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์
...อ่านต่อ
จากที่พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล อีกทั้งพระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภก
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
...อ่านต่อ
ชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ นั้นก็ไม่แตกต่างไปจากชีวิตของคนทั่ว ๆ ไป คือมีทั้งผิด
...อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙
...อ่านต่อ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้สูงด้วยสมณศักดิ์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม งดงามด้วยศีลาจารวัตร
...อ่านต่อ
พระมหาเถระผู้เป็นต้นแบบ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้สูงด้วยสมณศักดิ์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม งดงามด้วยศีลาจารวัตร
...อ่านต่อ
...สงฆ์เหล่าใด ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม บริสุทธิ์ บริบูรณ์ในพระธรรมวินัย ย่อมดำรงฐานะสังฆบดีคู่แผ่นดิน แห่งพระมหาธรรมราชาผู้ประเสริฐ และย่อมดำรงฐานะเนื้อนาบุญอันเลิศของเหล่าพุทธศาสนิกชน คุณสมบัติอันน่าสรรเสริญเหล่านี้ ประชุมรวมอยู่ในพระมหาเถระผู้เป็นปฐมสมเด็จแดนล้านนา มงคลนามว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( สุวรรณ สุวณฺณโชโต) เปรียญธรรม ๗ ประโยค
...อ่านต่อ
ในบรรดาพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมงามล้ำเลิศ
...อ่านต่อ
ศรีวาระฤกษ์ผ่านฟ้า ลุที่ห้ามิถุนา เทพไท้ประทานมา บางระกำแขวงโพธิ์ทอง ยอดยิ่งจินตกวี สุนทรศรีไม่มีสอง กวีธรรมนำร้อยกรอง นามแซ่ซ้องสุขฤทัย พระพรหมจริยาจารย์ พระราชทานนามมั่นหมาย สานุศิษย์ทั้งหญิงชาย ชื่นชมในบุญบารมี พระเอยพระทรงศาสน์ ขออภิวาทประสานศรี ขอเกษมและเปรมปรีดิ์ พิริยะมงคลชัย
...อ่านต่อ
การยกย่อง บุคคลผู้สมควรแก่การยกย่อง บัณฑิตและผู้รู้ทั้งหลายย่อมสรรเสริญ แม้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างสาธุการ
...อ่านต่อ
ทองเนื้อแท้แห่งสังฆบดีคู่แผ่นดิน รำลึกถึงพระพ่อผู้ชี้ทุกข์ มาเติมสุขเต็มจิตศิษย์ทั้งผอง หอมกลิ่นธูปควันเทียนเวียนรับรอง ร่มโพธิ์ทองศรัทธาธรรมารมณ์ ไม่ถือชั้นวรรณะจะต่างเพศ กำจัดเหตุปัจจัยได้เหมาะสม เพียงเสียงเทศนาธรรมหลากคำคม ใจระทมกลับระทึกรู้สึกดี แม้นไม่เอ่ยถ้อยคำขึ้นสำทับ ก็อิ่มกับรอยยิ้มพริ้มผ่องศรี ด้วยสายตาแห่งเมตตาท่านปรานี ผ่านเดือนปีทุกแบบบท “ยังงดงาม”
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะสงฆ์ต้องสูญเสียพระมหาเถระไปอีกหนึ่งรูป ในการมรณภาพของ พระเดชพระคุณพระเทพวรนายก อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก และอดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี ด้วยโรคเส้นเลือดใหญ่ในช่องท้องแตก ณ โรงพยาบาลนครนายก สิริอายุได้ 83 ปี พรรษา 63 ซึ่งได้จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธาน
...อ่านต่อ
พระครูวิชาญโพธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ท่านดำรงอยู่ในสมณะเพศรวมแล้ว ๓๙ พรรษา
...อ่านต่อ
การยกย่อง บุคคลผู้สมควรแก่การยกย่อง บัณฑิตและผู้รู้ทั้งหลายย่อมสรรเสริญ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล