อธิบายความโดยย่อ คำว่า ถูกราคะครอบงำแล้ว หมายถึงมีความกำหนัด มีความเพ่งเล็ง มีจิตปฏิพัทธ์
...อ่านต่อ
อธิบายความโดยย่อ คำว่า ปล่อย คือ การกระทำให้อสุจิเคลื่อนจากฐาน กล่าวคือทำให้ พ้นจากอวัยวะเพศออกมา
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุใดไม่รู้เฉพาะอยู่ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถ น้อมเข้ามาในตนว่า
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตแก่กายมนุษย์นั้น
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมยจากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี
...อ่านต่อ
ปาราชิก เป็นชื่อของอาบัติเรียกว่า อาบัติปาราชิก มีคำแปลที่ท่านแปลกันไว้๓ นัย คือ
...อ่านต่อ
สิกขาบทหมายถึงข้อศีล, ข้อวินัยคือศีลแต่ละข้อวินัยแต่ละข้อที่เป็นพระวินัยบัญญัติและที่เป็นข้อปฏิบัติกล่าวคือ ศีล ๒๒๗ ข้อ
...อ่านต่อ
อาบัตินั้นแยกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประการ คือ ครุกาบัติและลหุกาบัติแต่เมื่อแยกประเภทโดยชื่อแล้วมี ๗ ประการ
...อ่านต่อ
อาบัติ แปลว่า การต้อง, ความต้อง หมายถึง การต้องโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทหรือข้อห้ามแห่งภิกษุ
...อ่านต่อ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิได้เสด็จอุบัติมาเพื่อทรงแสวงหาทางตรัสรู้แล้วเที่ยวจาริกสั่งสอนแนะนำชาวโล
...อ่านต่อ
วินัย แปลว่า การกำจัด, การเลิกละ, ข้อนำไปให้วิเศษ, ข้อนำไปให้แจ้ง, ข้อนำไปให้ต่าง
...อ่านต่อ
พระพุทธองค์มิได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้ล่วงหน้าว่าห้ามทำอย่างนั้น ห้ามปฏิบัติอย่างนี้เมื่อทำแล้วจะมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติและทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปี
...อ่านต่อ
สิกขาแปลว่า การศึกษา, การเล่าเรียน ในที่นี้หมายถึงข้อที่จะต้องศึกษา, ข้อที่จะต้องปฏิบัติมี๓ ประการ จึงเรียกว่า ไตรสิกขา
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนา เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือเป็นศูนย์กลางจิตใจของคนไทยมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล