การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ลักษณะมหาบุรุษทั้ง ๓๒ ประการนั้น ได้มาเพราะอานิสงส์ หรือเพราะทำความดี ดังนี้คือ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า.."เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมาก
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๙ มีนัยน์ตาดำสนิทเหมือนสีนิล ลักษณะมหาบุรุษประการที่ ๓๐ มีตาบริสุทธฺ์ดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๗ มีลิ้นใหญ่และยาว ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๘ มีเสียงดุจเสียงพรหม คือเสียงไพเราะมาก
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๔ มีฟันเรียบเสมอ ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๖ มีเขี้ยวสีขาวงาม
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๓ มีฟัน ๔๐ ซี่บริบูรณ์ ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๕ มีฟันสนิทชิดกัน
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๒ มีคางดุจราชสีห์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๑ มีประสาทรับรสอันเลิศ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า.. “เมื่อตถาคตเป็นมนุษย์ในชาติก่อน
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๗ มีกายข้างหน้าดุจราชสีห์ ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๘ มีหลังเต็มบริบูรณ์ไม่เป็นร่อ
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๖ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๓ มีขนขุมละเส้น เส้นหนึ่งๆ อยู่ขุมหนึ่ง ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๓๑ มีอุณาโลมที่หว่างคิ้ว ขาวอ่อนเหมือนสำลี
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๒ มีผิวหนังละเอียด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ได้เป็นผู้ไม่มักโกรธ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้สมานญาติมิตร
...อ่านต่อ
เมื่อตถาคตเป็นมนุษย์ ในชาติก่อน ได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชน รู้ได้สม่ำเสมอ รู้ได้เอง
...อ่านต่อ
เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้บอกศิลปวิทยา ข้อประพฤติ ด้วยความเคารพ
...อ่านต่อ
เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถและธรรม
...อ่านต่อ
เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังคหวัตถุ ๔
...อ่านต่อ
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ได้เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต วางแล้วซึ่งศาสตราและอาชญา
...อ่านต่อ
เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้นำสุขมาให้แก่มหาชน เป็นผู้บรรเทาภัย
...อ่านต่อ
ขอให้สังเกตดูการส่งผลของความดีว่า ถ้าตั้งใจทำความดีอย่างจริงจัง ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก ๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล