วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทางก้าวหน้า ทางแก้ปัญหาเยาวชนที่ทรงอานุภาพและตรงประเด็นทีสุด

บทความพิเศษ

เรื่อง : มาตา

 

 

     " ลูกหลานเกเร เป็นเด็กมีปัญหา " เป็นประโยคบอกเล่าที่ไม่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนก็อยากปฏิเสธ แต่ท่ามกลางสภาวสังคมนิยมวัตถุ ที่ให้คุณค่าของวัตถุมากกว่าจิตใจเช่นนี้ จะมีลูกหลานของใครสักกี่คน ที่เติบโตมาเป็น "เด็กเก่งและดี ไม่มีปัญหา "

        ปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จนกระทั่งกลายมาเป็นโจทย์ที่ยากสาหัสข้อหนึ่งให้สังคมร่วมกันขบคิดหาหนทางแก้ไข เช่น พบว่าใน จำนวนประชากร ๑ แสนคน มีเยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๘-๒๕ ปี อยู่ในสภาวะซึมเศร้า พยายาม ฆ่าตัวตายและฆ่าได้สำเร็จถึงร้อยละ ๒๙.๗๓ เยาวชนอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี ร้อยละ ๙.๘๖ ติดเชื้อ HIV และเด็กระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๑๒.๓๐ โดดเรียน อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ การติดยาเสพติด พนันบอล เที่ยวกลางคืน ขายตัว ไปจนกระทั่งถึงปัญหาการข่มขืนดังที่มีข่าวครึกโครมอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อไม่กี่วันมานี้

 

 

             ปัญหาเด็กและเยาวชนฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความหวั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอ

         ในท่ามกลางอุโมงค์แห่งปัญหาอันมืดมิดที่ยากจะหาทาง ออกได้นั้น บัดนี้ประกายแสงสว่าง อันโชติช่วงได้บังเกิดขึ้นแล้ว เมื่อครูอาจารย์หลายหมื่นคนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องราว ความเป็นจริงของชีวิต ด้วยการศึกษาคำสอนของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และเดินทางมาสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งหมายความว่า ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมลึกเข้าไปในจิตใจของครูอาจารย์ ทำให้มีโอกาสพัฒนาคุณธรรมความดีงามได้มากยิ่งๆ ขึ้น จากนั้นก็นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง ต่อคนในครอบครัว และถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวโลก เพื่อให้มีหนทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

 

 

     เมื่อครูนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสอนเด็ก ก็เท่ากับว่าเมล็ดพืชแห่งความดีงาม ได้ถูกปลูกฝังลงในใจอันบริสุทธิ์ ทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรทำ ไม่ควรทำ ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้พวกเขาปลอดภัยจากปัญหาสังคม และไม่ก่อปัญหาให้แก่สังคม ซึ่งประเด็นนี้ได้รับ คำยืนยันทั้งจากครู จากตัวเด็กเอง และจาก ผู้ปกครองจำนวนมากว่า พฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาเปลี่ยนไป ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่วนเด็กที่ดีอยู่แล้ว ก็มีพฤติกรรมที่ดียิ่งๆ ขึ้น

            นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานจากการวิจัย เรื่อง ผลกระทบเชิงสังคมของโครงการตอบป’ญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ยืนยันว่าพฤติกรรมทางศีลธรรม ของนักเรียนในหลายๆ เรื่อง มีความสัมพันธ์ตามพฤติกรรม การสนับสนุนของครู และโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" มีส่วนในการ แก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ของนักเรียนได้ในระดับ พอสมควรจนถึงระดับมาก เช่น ในเรื่องการมา โรงเรียนสาย การชกต่อยทะเลาะวิวาท การเล่นการพนัน การสูบบุหรี่ การเสพยาบ้า การลักขโมย การเที่ยวกลางคืน ฯลฯ

      พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นธรรมาวุธที่ทรงอานุภาพที่สุด ในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยม วิธีการสร้างคุณธรรมด้วยคำสอนของพระพุทธองค์ ยังเป็นวิธีที่ประหยัดสุด ได้ประโยชน์สูง สามารถแก้ปัญหาชีวิต และปัญหาสังคมได้อย่างตรงประเด็น และครอบคลุมข้ามภพข้ามชาติ คือ ช่วยปิดอบาย เปิดสวรรค์ให้กับทุกๆ คนได้ด้วย

 

 

๒๕ ปีแห่งการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี 

              โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ได้สถาปนาขึ้นโดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจน นักเรียนทหารตำรวจ ได้ศึกษาธรรมะของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านหลักธรรมในมงคลชีวิต ๓๘ ประการ

             โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ในครั้งนั้นมี ผู้เข้าสอบรวม ๓๘๒ คน โครงการฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี รวม ๒๕ ปี มาแล้ว ช่วยจุดประกายแห่งความดีให้แก่เยาวชนผู้ร่วม เข้าสอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นกว่า ๓๒ ล้านคน จาก ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ

ขยายผลต่อเนื่องไปสู่ระดับครูอาจารย์ 

            โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ระดับครูอาจารย์ เกิดขึ้นเนื่องจากทางโครงการฯ เล็งเห็นว่า ครูเป็นพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ของชาติ มีหน้าที่สอนวิชาความรู้และปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชน ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการสอบ ตอบปัญหาธรรมะระดับครูอาจารย์ขึ้น ซึ่งไม่ใช่เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้เท่านั้น แต่เป็นการสอบเพื่อนำความรู้ ไปอบรมเยาวชนต่อไป

            โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ระดับครูอาจารย์ เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ครั้งนั้นมีผู้เข้าสอบกว่า ๒,๐๐๐ คน และจัดสอบ อย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๗

ครูอาจารย์กว่าหกหมื่นคนลงสนามสอบ

            การสอบรอบคัดเลือกมี ๒ รอบ รอบแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ - ๒๐ กันยายนที่ผ่านมา มีครูอาจารย์สมัครสอบ ๖๒,๐๘๗ คน โดยใช้หนังสือ คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ ที่เขียนโดย พระภาวนาวิริยคุณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย เป็นหนังสืออ้างอิง มีเนื้อหา เกี่ยวกับการปฏิรูปมนุษย์โดยการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ และสิงคาลกสูตร

 

 

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหา รัชมังคลาจารย์ ได้จัดการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" รอบชิงชนะเลิศ ขึ้นที่วัดพระธรรมกาย

             ในรอบนี้ มีครูอาจารย์ได้รับคัดเลือกมาสอบ กว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยใช้หนังสือ คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ ภาค ครอบครัวอบอุ่น เป็นหนังสืออ้างอิง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาใช้ในครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุด ของสังคมให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น

ณ สภาธรรมกายสากล สภาแห่งการสร้างความดี

             ครูอาจารย์กว่า ๑๐,๐๐๐ คน เดินทางมาสอบ ที่สภาธรรมกายสากล สภาแห่งการสร้างความดี โดยส่วนหนึ่งเดินทางมาตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม และพักค้างคืนที่สภาธรรมกายสากล ซึ่งได้รับ การดูแลให้ความสะดวกเป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของวัดพระธรรมกาย

            วันที่ ๙ ธันวาคม ภาคเช้า พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ เมตตาทบทวนเนื้อหาคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ ภาค ครอบครัวอบอุ่น ให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมสอบ

           ภาคบ่าย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง ที่ปรึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบ เปิดกรวยสักการะและนำคณะครูอาจารย์กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง ได้กล่าวชื่นชมการจัดสอบ ในครั้งนี้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณธรรมต้องนำความรู้ และควรเริ่มต้นที่ครูเป็นหลักทำให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ต่างปลาบปลื้มปีติใจกันทุกคน

          บรรยากาศการสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก ครูอาจารย์เข้าสอบเป็นทีม ทีมละ ๓ คน โดยช่วยกันทำข้อสอบปรนัยซึ่งมี ๘๐ ข้อ และข้อสอบอัตนัย อีก ๒ ข้อ

           ผลสอบรอบชิงชนะเลิศ จะประกาศในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

โลกงดงาม สว่างไสวด้วยแสงธรรม

           ครู มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ให้การศึกษาของชาติ และเป็นผู้กำหนดอนาคตของคนในชาติ ดังนั้น การที่ครูอาจารย์กว่าครึ่งแสนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจศึกษาธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีว่า โลกของเราจะต้องงดงาม สว่างไสวด้วยแสงธรรม เยาวชนไทยจะเป็นคนเก่งและดี มีศักยภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของสังคม ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ และดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย ทั้งจากภัยในชาตินี้ และภัยในสังสารวัฏ ปัญหาเด็กและเยาวชนจะได้รับ การแก้ไขให้บรรเทาเบาบางลง จนกระทั่งหมดสิ้นไปด้วยธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้นำแสงสว่างไปสู่ใจของเด็ก รวมทั้งชาวโลกทั้งมวล...

สัมภาษณ์

อ.ขวัญเนตร สุธีธร / อ.อภิชาติ แก้วกาญจนาวรรณ และอ.อรณรินทร์ สุนทรสถิตย์
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

            "การเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าระดับครู ทำให้ได้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คำสอนหลักธรรมต่างๆ อ่านเข้าใจง่าย ใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง เอาไปใช้กับงานและครอบครัวได้ ทำให้เรามีความรู้ จริงๆ เข้าใจนักเรียน สามารถถ่ายทอดไปยังนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ให้เขาเป็นคนดีก่อนแล้วจึงพัฒนาให้เขาเป็นคนเก่ง"

อ.กาญจนา กล่อมแจ่มจิตร์
โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร

          "นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทางก้าวหน้า มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ปกครองหลายท่านเลิกอบายมุข ตัวครูเองก็สอบทางก้าวหน้าด้วย ชีวิตครูดีขึ้น สามารถนำสิ่งที่ได้ศึกษาไปสอนลูกศิษย์ ไปใช้ในครอบครัว ลูกชายครูเลิกเกเร เชื่อฟัง คำสอนแม่ ชีวิตครอบครัวมีความสุขขึ้น"

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 51 มกราคม ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร