วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มในบุญที่ผ่านมา วันสมาธิโลก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

ปลื้มในบุญที่ผ่านมา
วันสมาธิโลก

 


    อาหารรสเลิศได้บริโภคแล้วในวันวาน แม้วันนี้หากนึกย้อนหลังก็หาได้อิ่มเหมือนวันวาน    นั้นไม่ แต่บุญใหญ่ถึง ๖ บุญ (บูชาข้าวพระ, มุทิตา ป.ธ.๙, มอบโล่และทุนการศึกษาสำนักเรียนดีเด่น, ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด, ถวายไทยธรรม ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้, มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้) ในวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ที่ผ่านมา ก่อนทำก็ดีใจ ขณะทำจิตใจก็ผ่องใส แม้ในวันนี้ตามระลึกนึกถึงก็ยังปลาบปลื้มอิ่มใจในบุญ จนอยากจะบอกว่าภาพพิธีกรรมต่าง ๆ ยังคงประทับใจและยังความปีติทุกครั้งที่ตามระลึกนึกถึง

 

 

เริ่มภาคเช้า
สะอาด..สว่าง..สงบ


    ภาคเช้า ณ สภาธรรมกายสากล นอกจากจะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าแล้ว ยังได้อาราธนาศีลด้วย และในเวลา ๐๙.๓๐ น. สาธุชนจากทุกสารทิศทั้งในและต่างประเทศได้นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาตามเสียงของ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่สอนการทำสมาธิเพื่อความสุขสงบภายใน และนำบูชาข้าวพระอันเป็นบุญใหญ่ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน และจะได้ทำสมาธิต่อเนื่องไปถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสมาธิโลก โดยชาวโลกทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันทำใจให้สงบแผ่เมตตาและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้พบกับความสงบร่มเย็น

 

 


ชื่นชมอนุโมทนา 
มุทิตาพระมหาเปรียญ ๙ ประโยค


    พิธีกรรมในภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดต่อเนื่องกันมาจนปัจจุบันเป็น   ปีที่ ๒๘ เพื่อเชิดชูการศึกษาพระปริยัติธรรม   ของการคณะสงฆ์ และเป็นการยกย่องผู้ที่มีความวิริยะพากเพียรจนสามารถสอบได้ถึงประโยค ๙ อันเป็นประโยคสูงสุดของการศึกษาพระบาลีตามหลักสูตรของการคณะสงฆ์ไทย 

 


    พร้อมกันนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาและถวายโล่เกียรติยศแก่สำนักเรียนต่าง ๆ ที่มีผู้สอบได้สูงสุดของแต่ละหนการปกครองคณะสงฆ์จากทั่วประเทศ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และกัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน 

 


    ในพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ นอกจากจะได้แสดงมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคแล้ว ยังได้ฟังการแสดงสุนทรพจน์ระดับโลกจากพระมหาอรรถพล    กุลสิทฺโธ และการแสดงธรรมพิเศษของสามเณร เหล่ากอสมณะรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ด้วย

 

 

ปลื้มประทับใจ
ได้ถวายไทยธรรม


    หลังจากนั้นเป็นการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ พระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค คณะสงฆ์จาก ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และคณะสงฆ์ ๓,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ โดยมีกัลยาณมิตรบุญชัย เบญจรงคกุล กล่าวอัญเชิญเทวดาและนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นสาธุชน    ทั้งในห้องแก้วสารพัดนึกและทั่วมณฑลพิธี  สภาธรรมกายสากลได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 


    เมื่อพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเสร็จสิ้นลงแล้ว พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กล่าวขอบพระคุณท่านประธานสงฆ์และ      พระมหาเถรานุเถระที่เมตตามาร่วมงาน

 

 

แด่คุณครูภาคใต้ 
ผู้มีหัวใจดุจพระโพธิสัตว์


    ต่อจากนั้น พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีเมตตานำนั่งสมาธิและเป็นประธานในพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจ     แด่คณะคุณครูภาคใต้ใน ๔ จังหวัด อันได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งพิธีนี้ได้จัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจและชื่นชมในความเสียสละ   อันยิ่งใหญ่ที่คุณครูทั้งหลายยืนหยัดทำหน้าที่  ในดินแดนที่ยังมีการก่อความไม่สงบ เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และปราศจากสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน    ซึ่งวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีนี้     อย่างต่อเนื่องตลอดทุกเดือนเป็นเวลากว่า 
๗ ปีแล้ว
    


    วันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จึงถือว่าเป็นวาระแห่งอนุสตานุตริยะ คือ    การระลึกถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยม เป็นวันแห่ง       ทัสนานุตริยะ คือ การได้เห็นในสิ่งที่ยอดเยี่ยม และสวนานุตตริยะ คือ การฟังอันยอดเยี่ยม 


    ขออนุโมทนาสาธุการพระภิกษุสงฆ์    ทุกรูป ตลอดจนกราบคารวะเจ้าสำนักเรียน ครูบาอาจารย์ และเจ้าอาวาสทุก ๆ รูป และขอเทิดทูนท่านผู้เป็นเปรียญธรรมสูงสุด      ทั้งหลาย ผู้เป็นนิมิตหมายอันดียิ่งว่าการคณะสงฆ์ไทยในยามนี้มีบัณฑิตผู้แตกฉานในอรรถและธรรมบังเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งท่านเหล่านี้ย่อมจะเป็นแนวหน้าที่จะนำธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า        ออกเผยแผ่ยังประโยชน์แก่ชาวโลกยิ่ง ๆ           ขึ้นไป และเตรียมพร้อมที่จะร่วมกันจรรโลง     พระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไป  ในอนาคตตราบสิ้นกาลนาน...

 

 

โอวาท
พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง 

 


    ในวันนี้ ท่านมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค แห่งวัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นตัวแทนของ         มหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้มากล่าวปฏิญญาจะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ ถ้าได้แบบนี้ได้ชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่างด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในวันนี้ทางวัดพระธรรมกายก็ได้แสดงมุทิตาสักการะแก่ท่านมหาทั้งหลาย ที่มีมานะพากเพียรเรียนจนจบประโยค ๙ ให้มารับรางวัล ก็เรียกว่า ยังศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ยิ่งยืนนาน แต่ก็ขอฝากพระพุทธคุณความดีของพระพุทธเจ้าที่เหล่าบัณฑิต        ชาวโลกทั้งหลายได้กล่าวสรรเสริญสวดมนต์เป็นประจำ นั่นก็คือ “วิชชาจะระณะสัมปันโน” เป็นพุทธคุณหรือความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่นักปราชญ์ท่านประมวลเรียบเรียงไว้ คุณของพระพุทธเจ้านั้นมากเป็นอนันต์ แต่ที่ประมวลมาให้เรากล่าวสรรเสริญมีเพียง ๙ บท ซึ่งจะขอกล่าวเพียง ๒ บท ฝากคุณมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยคทั้งหลาย คือ “วิชชา” กับ “จรณะ” 


    “วิชชา” ถ้าว่ากันทางคดีโลกก็คือ เรียนรู้ตำรับตำรา แต่ถ้าว่ากันทางคดีธรรม หมายถึง   ท่านนั้นได้มรรคได้ผล ที่เขาเรียกกันว่าได้ดวงตาเห็นธรรม 


    “จรณะ” หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติ 


    วิชชาดีแต่จรณะบกพร่องก็เอาตัวไม่รอด เหมือนอย่างที่เขายกตัวอย่างเอาไว้ว่า นักกฎหมายที่เรียนกฎหมาย เป็นอัยการ เป็นผู้พิพากษา มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายดี แต่เวลาเกิดเรื่องราวขึ้นมา ถ้าขาดจรณะ คือ ขาดสติสัมปชัญญะ ไม่ต่อสู้กันด้วยกฎหมาย แต่ต่อสู้กันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังกาย อย่างนี้เรียกว่า มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ส่วนจรณะนั้น ถึงแม้จะวิชชาน้อย ความรู้น้อย แต่ความประพฤติปฏิบัติดี ไม่ทำให้ตนเอง ผู้อื่น หรือหมู่คณะเดือดร้อน อย่างนี้เอาตัวรอดและเอาสังคมรอดด้วย 


    ฉะนั้น พุทธคุณ ๒ บทนี้ “วิชชาจะระณะสัมปันโน” คือ ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ “วิชชา” ในขั้นโลกุตระ หมายถึง การเดินทางด้านจิตใจ ฝึกจิตฝึกใจของตนให้เกิดความสงบนิ่งแน่วแน่ ดังที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้กล่าวอยู่เสมอว่า การหยุดใจไม่ให้ซัดส่ายไปมาในอารมณ์      ต่าง ๆ เพียงชั่วไก่กระพือปีก ช้างกระดิกหู งูแลบลิ้น แค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ถ้าทำได้อย่างนี้เรียกว่าเพิ่มบุญให้ยิ่งใหญ่ไพศาล เกิดมาทั้งทีกล่าวได้ว่าไม่เสียชาติเกิด เพราะมาเสริมบุญ        สร้างบารมีให้แก่ตัวเอง เพราะบุญหรือบาปก็ตามสร้างได้เฉพาะในโลกมนุษย์นี้เท่านั้น ในอบายภูมิ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน สร้างบุญไม่ได้ นอกจากไปชดใช้กรรมที่ทำไว้ในโลกมนุษย์นี้ และในเทวโลกก็สร้างบุญไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะไปเสวยผลของบุญที่สร้างไว้ในโลกมนุษย์


    ฉะนั้นตอนนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคมก็มีมติรับรอง ศีล ๕ นี้ เป็นสมบัติของมนุษย์ เป็นมนุษยธรรม คือ ธรรมที่ทำให้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้น ศีล ๕ ข้อ จึงเป็นสมบัติของมนุษย์ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะรักษาศีลได้ 


    คนที่เกิดมาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพไม่สมบูรณ์ ว่าตามหลักของศีล ๕ ก็คือ ได้ทำปาณาติบาตไว้ เช่น กักขังสัตว์ ทรมานสัตว์ ตัวเองก็ต้องได้รับกรรมนั้น ถ้าหากว่าเรารักษาศีล  ข้อที่ ๑ ได้ ก็จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์ มีสุขกายและสุขใจด้วย    เพราะฉะนั้นศีลข้อที่ ๑ ทำให้คนหมดโรค หมดภัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 


    อย่างอาตมาถูกวางยาสลบ ๓ ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ ๑ ทำบายพาส หัวใจเต้นไม่ปกติ เลือดข้น มานึกถึงกรรมที่ทำไว้สมัยเป็นเด็ก ๆ จับจิ้งหรีดตัวผู้มากัดกัน ตัวไหนแพ้จับมาเขย่าให้มันเมา แล้วใส่ลงไปในขันให้กัดกันอีก อาตมาคิดว่า คงเป็นเวรกรรมที่ทรมานสัตว์ นอกจากนั้นตั้งใจจะทำบุญแจกอาหารและยารักษาไข้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ทันได้แจก เข้าห้องน้ำหงายท้องลงมาบ่าหัก ก็นึกถึงสมัยเป็นเด็ก คนจีนหาบเข่งไปซื้อไก่ตามหมู่บ้าน เจ้าของไก่ช่วยจับ เราก็พลอยสนุกไปช่วยจับด้วย แต่ไม่จับเปล่า ขัดปีกมันเอาไว้ด้วย มันเลยไปไม่รอด ก็นึกว่านี่คงเป็นกรรม กระดูกบ่าหักต้องแขวนแขนมา ๙ เดือน นอกจากนั้นเวลาเขานวดข้าวตอนใกล้ค่ำ แมลงปอบินมากินยุง เรานึกสนุกก็ไปจับแมลงปอมาเด็ดตูดแล้วเอาหญ้าเสียบ ผลที่สุดอาตมาเป็นริดสีดวงทวาร ก็นึกเอาเองว่าเป็นกรรมที่เห็นในภพชาตินี้ แต่ในอดีตชาติไม่รู้ว่าไปทำอะไรไว้ จึงถูกวิสัญญีแพทย์วางยาสลบ ๓ ครั้งแล้ว 


    การทำปาณาติบาตมีองค์เป็นเครื่องตัดสิน ๕ อย่าง ข้อที่ ๑ สัตว์มีชีวิต ข้อที่ ๒ รู้ว่าสัตว์   ยังไม่ตาย ข้อที่ ๓ มีจิตคิดที่จะฆ่า ข้อที่ ๔ มีความพยายามฆ่าสัตว์นั้น ข้อที่ ๕ สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น หากครบองค์ ๕ นี้ก็เรียกว่า ปาณาติบาต 


    ข้ออทินนาทาน การลักเล็กขโมยน้อย การจี้ปล้น ฟันแทง กรรมนั้นต้องมีองค์เหมือนกัน ถ้าครบองค์ทั้ง ๔ ก็ถือว่าเป็นอทินนาทาน อาตมาเคยยกอุปมาว่า คนที่ยากจนข้นแค้นอนาถาก็ทำอทินนาทานไว้ ลักเล็กขโมยน้อย จี้ปล้น เกิดมาก็จะเป็นคนอัตคัดขัดสน บุญไม่ทำ กรรมยังสร้าง 


    ข้อกาเม ถ้าเป็นขุนแผนไม่รวย ถ้าเป็นขุนช้างรวย ขุนแผนนั้นมีหลายเมีย ขุนช้างมีเมียเดียว รวยและไม่เดือดร้อน 


    ข้อมุสาวาท คำเท็จเราชอบให้คนอื่นเขา แต่เราไม่ชอบฟัง คำหยาบเราก็ชอบให้เขา แต่เราก็ไม่อยากได้คำหยาบนั้น คำเพ้อเจ้อ ไร้สาระ คำส่อเสียดก็ชอบให้คนอื่น แต่พอเขาว่าตัวเองเข้าบ้าง  ก็ไม่ชอบ 


    ข้อสุดท้ายสำคัญมาก คือ สุรายาเมา ยาบ้าทั้งหลาย ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ ทำอะไร    ไม่ถูกไม่ต้องไปเสียหมด ดังที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ถ้าหากไปดื่มเข้า ไปสูบเข้า ก็จะทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ ทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวก็มี หรือทำไปโดยจงใจก็มี 


    เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาจารย์นิมนต์อาตมาไปผูกพัทธสีมา     ที่วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ที่ประเทศนั้นมีการแจกป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ด้วย คนเป็นจำนวนมากในยุโรป ๑๖ ประเทศ อเมริกาอีกหลายรัฐ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มากันทั้งนั้น ล้วนเป็นบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เมื่อมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา ทำชีวิตให้ยืนยาวมาเพราะรักษาศีลข้อ ๑ ทำให้มีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนทวีคูณขึ้น เพราะรักษาศีลข้อ ๒ ทำให้ชีวิตเป็นสุขเพราะมีครอบครัวเดียว เพราะศีลข้อที่ ๓ ไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสี ก็เพราะศีลข้อที่ ๔ และมีสติสัมปชัญญะ รู้จักผิดชอบชั่วดี เพราะศีลข้อที่ ๕ 


    ในวันนี้ วัดพระธรรมกายแสดงมุทิตาแก่มหาเปรียญเป็นปีที่ ๒๘ แล้ว ที่วัดพระธรรมกาย  จัดงานนี้ก็เอาแบบอย่างจากหลวงพ่อวัดปากน้ำ เพราะคุณครูไม่ใหญ่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำ ใครได้เปรียญ ๓ (ในสมัยนั้นไม่มีประโยค ๑, ๒) ใครได้ประโยค ๓, ๔, ๕ ท่านพาไปโชว์ตัว ไปสวดมนต์ก็พาไปด้วย นี่องค์ที่หนึ่งเป็นเปรียญ ๕ องค์ที่สองเป็นเปรียญ ๔ องค์ที่สามเป็นเปรียญ ๓ ท่านคุยไม่เฉพาะฝ่ายปริยัติ ฝ่ายปฏิบัติท่านก็ชื่นชม บางองค์มีวิริยะเรียนทั้งสองอย่าง ทั้งปริยัติและปฏิบัติ 


    ขออนุโมทนาท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาจารย์ คุณอนันต์ อัศวโภคิน คุณบุญชัย เบญจรงคกุล พร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก ที่มาเสริมบุญสร้างบารมีอีกวาระหนึ่งในปีนี้ สิ่งไหนที่ท่านตั้งใจ สิ่งใดที่ท่านหวัง สิ่งใดที่ท่านปรารถนา ขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ โดยถ้วนหน้ากันจงทุกท่านเทอญ

 

สัมภาษณ์


พระธรรมปริยัติโมลี  
เจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข วรวิหาร


    วันนี้ถือเป็นวันมงคลที่วัดพระธรรมกายได้จัดงานอันเป็นมงคลเกี่ยวกับการช่วยเหลือ นอกจากแสดงมุทิตาสักการะแก่พระภิกษุ-สามเณรที่สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ ซึ่งจัดมาทุกปี ปีนี้จัดเป็นกรณีพิเศษหลายอย่าง เป็นวันสมาธิโลกด้วย วันแห่งการมอบทุนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือ      พระภิกษุและสามเณรในภาคใต้ ซึ่งมีถึงกว่า ๓๐๐ วัดด้วยกัน


    วันนี้วัดพระธรรมกายยังได้มอบทุนแก่ครูผู้สอนใน ๔ จังหวัดภาคใต้ เป็นทุนสำหรับช่วยเหลือ          ในเรื่องของการใช้จ่าย น่าอนุโมทนา นอกจากนี้ยังมีหลายอย่างด้วยกันที่วัดพระธรรมกายได้ทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ไม่เฉพาะแต่ในภาคใต้อย่างเดียว ในภาคอื่นหรือในต่างประเทศก็ช่วย

 

พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร


    วันนี้ถือว่าเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก็มากันเกือบทุกรูป ถือว่าท่านมาสนับสนุนคนดีให้มีขวัญมีกำลังใจ ขอให้ทำต่อไป ให้พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะสมัยปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ วัตถุเจริญ แต่จิตใจของคนเราเสื่อมลง หันไปสนใจเรื่องวัตถุ ผลก็มาจากการที่ไปตัดวิชาศีลธรรมซึ่งเป็นวิชารักษาใจเราออกจากหลักสูตร เหลือแต่วิชารักษากาย วิชาหาข้าวกินเท่านั้น จึงเกิดความวุ่นวายในสังคม เรามาที่วัดนี้เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์คุณงามความดีให้บังเกิดขึ้น                มาเรียกร้องให้ศีลธรรมกลับคืนมา แล้วก็เผยแผ่คุณงามความดีให้ขจรขจายไปทั่วโลก 

 

พระราชรัตนกวี
เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)


    การศึกษาพระปริยัติธรรมถือเป็นรากเหง้าแห่งความเจริญและความมั่นคงของพระพุทธศาสนา การที่พระภิกษุ-สามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก จะได้ช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษานี้เป็นมรดกตกทอดจากบูรพาจารย์ ถือว่าเป็นกระบวนการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของพระภิกษุ-สามเณร รวมทั้งประชาชน 

 

พระราชปรีชาญาณมุนี
เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง


    เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนามาก เพราะว่าประโยค ๙ นั้นสอบยาก กว่าจะสอบได้ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน การที่วัดพระธรรมกายจัดฉลองให้กำลังใจพระผู้สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ รวมทั้งที่เป็นสามเณรนาคหลวงด้วย
ทำให้พระภิกษุ-สามเณรมีกำลังใจ สำหรับผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาต่อไปก็มีประโยชน์ จะได้ไปเป็นครูบาอาจารย์สอนพระภิกษุ-สามเณร ดังตัวอย่างพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นสมเด็จฯ รองสมเด็จฯ เป็นเจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน 

 

พระราชจินดานายก  
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง (พระอารามหลวง)


    การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการดีที่สุด ที่แล้วมายังไม่มีใครทำ ถ้าทำก็ทำในขอบเขตอันจำกัด ยังไม่กว้างขวางทั่วประเทศอย่างนี้ แต่นี่มีพระมาจากทั่วประเทศ เป็นหลักยืนยันได้ว่าจะเป็นแหล่งที่สนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาบาลีอย่างมั่นคงในโอกาสต่อไป ในนามคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับวัดพระธรรมกาย และขอให้กิจกรรมนี้จงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

พระปริยัติพัชราภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม (พระอารามหลวง)


    อาตมภาพขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาของบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์บำรุงในเรื่องการเฉลิมฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยคในวันนี้ เพราะกิจกรรมทั้งหลายนี้เป็นการเชิดชูส่งเสริมศาสนา พระสงฆ์ที่ท่านสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญ กว่าจะทะลุมาถึงประโยค ๙ ดังนั้นขออนุโมทนาต่อญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญ

 

พระครูวิมลญาณประยุต (Ph.D.)
เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่


    สิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแสดงออกก็คือ การให้ขวัญและกำลังใจ เพราะว่ามนุษย์เราจะอยู่ในระดับไหนก็ต้องการกำลังใจ เพราะฉะนั้นกำลังใจที่หลวงพ่อมีให้โดยการฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยคทุกปี จะช่วยให้ลูกพระลูกเณรที่กำลังศึกษาระดับ ป.ธ.๑-๒ มีกำลังใจสอบได้ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เหมือนกัน ทุกครั้งที่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จัดฉลองพระเปรียญขึ้นที่วัดพระสิงห์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ก็เมตตาให้กำลังใจ จนทำให้สถิติการสอบพระบาลีมีการพัฒนาขึ้น 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร