วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ จอร์เจีย กับสะพานแห่งสันติภาพ

จอร์เจีย
กับสะพานแห่งสันติภาพ

 

ปฏิบัติธรรมเยาวชน Bridge
 วันที่ ๔-๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ประเทศจอร์เจีย

 

 

 

    สะพาน (น.) หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Bridge นั้น ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ทําสําหรับข้ามแม่นํ้าลําคลอง โดยปริยายหมายความว่า สื่อเชื่อมโยง    

 

    สำหรับที่มาของคำว่า Bridge ในชื่อโครงการปฏิบัติธรรมเยาวชน Bridge นั้น น่าจะตรงกับความหมายโดยปริยาย คือ สื่อเชื่อมโยง เพราะคำว่า Bridge ในที่นี้ มีที่มาจากทำเลที่ตั้งของกลุ่มประเทศ CIS ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย จึงเปรียบเสมือนสะพานหรือ   สื่อเชื่อมโยงทวีปยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกัน


    กลุ่มประเทศ CIS (The Commonwealth of Independent States) คือ ประเทศที่แยกตัวมาจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และมารวมตัวกันเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีจำนวน ๑๒ ประเทศ    ด้วยกัน คือ ประเทศเบลารุส, ยูเครน, รัสเซีย, จอร์เจีย, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, คาซัค-สถาน, คีร์กีซสถาน, มอลโดวา, ทาจิกิสถาน, อุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน (ปัจจุบันจอร์เจียลาออกจากกลุ่มแล้ว)

     เหตุที่ทีมงานคิดว่าถึงเวลาที่ควรจะจัดปฏิบัติธรรมในประเทศกลุ่มนี้ได้แล้ว เป็นเพราะยังขาดพีซเอเจนต์ในประเทศแถบนี้ค่อนข้างมาก 


    สำหรับประเทศสาธารณรัฐจอร์เจียที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนั้น ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของทะเลดำในคอเคซัสตอนใต้และทิศตะวันตกของทะเลแคสเปียน มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซีย ทางใต้จรดประเทศตุรกี ประเทศอาร์เมเนีย และประเทศอาเซอร์ไบจาน ถึงแม้ว่าในทางภูมิศาสตร์ จอร์เจียจัดอยู่ในประเทศเอเชียกลางก็จริง แต่รากวัฒนธรรมของจอร์เจียมีความเป็นยุโรปมากกว่า

 


    จอร์เจียมีประชากร ๔.๖ ล้านคน เป็น   ชาวจอร์เจียน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ชาวอาร์เมเนียน ๘ เปอร์เซ็นต์ ชาวรัสเซียน ๕ เปอร์เซ็นต์ ชาวกรีก ๒ เปอร์เซ็นต์ ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ๘๓.๙ เปอร์เซ็นต์ อิสลาม ๙.๙ เปอร์เซ็นต์ อื่น ๆ ๖.๒ เปอร์เซ็นต์


    ในประเทศจอร์เจียมีเรื่องให้ทีมงานประหลาดใจหลายเรื่อง เช่น มีสะพานชื่อสะพานสันติภาพ (Peace Bridge) ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับความตั้งใจของเราที่จะนำสันติภาพไปสู่ชาวโลก นอกจากนี้เหรียญของจอร์เจียยังมีโลโกคล้ายโลโกของพีซเรฟโวลูชันอีกด้วย 

     ส่วนเหตุผลที่เลือกจัดปฏิบัติธรรมในประเทศจอร์เจียนั้น เป็นเพราะประเทศนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มประเทศ CIS อีกทีหนึ่ง จอร์เจียจึงเปรียบเสมือนสะพาน (Bridge) ที่เชื่อมโยงประเทศเหล่านี้เข้าด้วยกันอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะมากในการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนชาวจอร์เจียนร่วมกับเยาวชนที่มาจาก ๑๐ ประเทศ รอบข้างประเทศจอร์เจีย คือ อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลารุส, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, ลิทัวเนีย, รัสเซีย, ทาจิกิสถาน, ยูเครน และอุซเบกิสถาน 


    นอกจากนี้ จอร์เจียยังเป็นประเทศที่เป็นกลาง ไม่มีปัญหากับประเทศใด ๆ อีกทั้งคนไทยยังได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศด้วย 


    แต่เนื่องจากเรายังไม่มีพีซเอเจนต์ในจอร์เจียเลย การจัดกิจกรรมจึงมีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ตาม แอนนา (ผู้ประสานงาน จากยูเครน) ได้ขอความช่วยเหลือไปยังเพื่อนของเธอและเยาวชนจอร์เจียนผ่านทางเว็บไซต์ สุดท้ายก็สามารถหาสถานที่ปฏิบัติธรรมจนได้

 

 


    ก่อนจัดกิจกรรม เราได้ใบสมัครมาทั้งหมด ๒๙๓ ใบ ภายในเวลา ๓ เดือน ซึ่งถือว่าเร็ว เพราะเป็นการจัดกิจกรรมในประเทศแถบนี้เป็นครั้งแรก แต่มีอยู่ประเทศหนึ่งที่เราไม่ได้    ใบสมัครเลย คือ ประเทศเติร์กเมนิสถาน ซึ่งน่าจะเป็นเพราะประชาชนทั่ว ๆ ไป ในประเทศนี้ แทบไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เลย แถมเวลาจะเดินทางออกนอกประเทศกลุ่ม CIS ยังต้องทำเรื่องขอรัฐบาลก่อนอีกด้วย นับว่าค่อนข้างยุ่งยาก


       หลังจากทำการคัดเลือกแล้ว เราได้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๔ คน 


    ผู้คนในประเทศแถบนี้ส่วนใหญ่ใช้ภาษารัสเซีย แต่ในการจัดปฏิบัติธรรมคราวนี้ เรารับเฉพาะคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร 

     ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนส่วนใหญ่


    • รู้จักศูนย์กลางกาย เข้าใจการวางใจและการนึกนิมิต สามารถประคองใจนิ่ง ๆ ได้นาน (ส่วนใหญ่นั่งรอบละ ๔๕-๖๐ นาที) เห็นแสงสว่าง ตัวเบา ตัวหาย สบายเหมือน  หลุดไปอีกโลกหนึ่ง ไม่รับรู้ถึงเวลาและร่างกาย  


    ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนจากเบลารุส 


    •    รอบเช้าตรู่ รู้สึกตื่นตัวและสดชื่นมาก รู้สึกเหมือนมีใครเปิดไฟ เพราะสว่างมาก แต่เมื่อเลิกนั่งแล้วจึงรู้ว่าไม่มีใครเปิดไฟแต่อย่างใด


    ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนจากคีร์กีซสถาน


    •    รอบเช้าตรู่ รู้สึกใจนิ่งมาก แล้วใจก็   ดิ่งลงไปสู่ศูนย์กลางกาย จากนั้นก็เห็นตัวเองอยู่ภายใน ทำให้มีความสุขมาก


    ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนจากยูเครน


    •    วันนี้ไม่รู้สึกถึงร่างกายเลย ใจสงบ และไม่มีความคิด เหมือนตัวเองลอยอยู่ในทะเล มีนิมิตเหมือนลูกบอลใส ๆ ตรงกลางเป็นดอกบัว และมีแสงสีม่วงแผ่ออกมารอบตัว


    ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนจากอาร์เมเนีย


    •    ทุกอย่างรอบตัวมืดไปหมด ยกเว้นดวงสว่างที่กลางตัว ซึ่งมีตัวเองอยู่ในนั้นด้วย และไม่รู้สึกถึงร่างกายเลย

     สรุปแล้วเยาวชนเหล่านี้ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สามารถสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองได้ ทั้งเรื่องอารมณ์ ความคิด และการกระทำ ไปจนกระทั่งนิสัยใจคอ ซึ่งทุกอย่างพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นภายในเวลาไม่กี่วัน ทำให้พวกเขารู้สึกประทับใจมาก และอยากสมัครมารับการอบรมต่อที่เมืองไทย เพื่อการพัฒนาที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 


    ที่สำคัญ พวกเขายังมีความคิดและแนวทางในการนำสมาธิไปสู่ประเทศของตนด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนร่วมชาติมีโอกาสได้พบเจอสิ่งที่ดี ๆ อย่างนี้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุข จากการปฏิบัติธรรม 


    ผลตอบรับดี ๆ แบบนี้ ทำให้ทีมงานคิดว่าน่าจะขยายงานในประเทศแถบนี้ได้อีกไม่น้อยทีเดียว และเชื่อว่า.. อีกไม่นาน สะพานสันติภาพ (Peace Bridge) ในจอร์เจีย ที่มองเห็นเป็นรูปธรรมอยู่นี้ จะมีสะพานแห่งสันติภาพในเชิงนามธรรมคู่ขนานขึ้นมาอีกสายหนึ่ง ที่จะนำพาชาวจอร์เจียนและประชาชนในประเทศกลุ่ม CIS ไปสู่สันติภาพที่แท้จริง 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร