วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย


           สวัสดีครับ ฉบับนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราว “วัดสวยด้วยความสุข” โดยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และวัดพระธรรมกายในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัด “การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ” ร่วมกับคณะอนุกรรมการโครงการฯ ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในการประชุม
ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคม มีเป้าหมายในการระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียน และกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อขยายผลไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัด ๒๔,๐๐๐ วัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๒ ฝ่าย (ธรรมยุตและมหานิกาย), พระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๒ ฝ่าย, ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด, สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนับพันรูป/คนจากทั่วประเทศ


          สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส) นั้น ดำเนินงานโดยองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “วัดสวยด้วยความสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่วัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ด้วยแนวคิด ๕ ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ต่อยอดไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้วิถีพุทธ ยกระดับไปสู่การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาเชิงพุทธ โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ สานสามัคคีร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการฯ เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนสู่สังคมไทย จึงเป็นที่มาของคำว่า “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” คือ สร้างสุขจากภายนอกทางกายภาพ สู่ความสุขภายในจากการปฏิบัติธรรม นำไปสู่ผลลัพธ์ “วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง” สำหรับผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ สามารถติดตามผ่านช่องทาง Facebook : WatPraChaRat และช่องทาง Line ID : @happiness.temple


       เมื่อไม่นานมานี้ กระผมในนามผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมสืบสานพุทธประเพณี “งานบุญมหากุศล ตักบาตรพระ ๓,๓๖๐ รูป รวมน้ำใจลูกหลานย่าโม สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา” เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและองค์กรภาคีเครือข่ายบวร เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่นำมาซึ่ง “ความสุขใจ” จากมิตรไมตรีความสมัครสมานสามัคคีของหมู่ชาวพุทธ “ความปลื้มใจ” ในมหาทานบารมีที่ได้สั่งสมโดยมีคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ และ “ความภาคภูมิใจ” ที่ได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุง รักษา และสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา จึงขอน้อมนำบุญมาฝากทุกท่าน
ด้วยนะครับ


           เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ด้วยความสำคัญเช่นนี้จึงเป็นเหตุที่มาของกิจกรรม “โครงการสื่อมวลชนและพันธมิตรมอบไออุ่นรักให้น้อง” เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมมอบสิ่งของ ได้แก่ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และของขวัญสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมนักข่าวปทุมธานี, สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี, กลุ่มเพื่อนสื่อมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรี และรายการทันข่าว ๒๘ ออกอากาศทางช่อง SD 28 เพื่อนำไปมอบแก่เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ภายในงานยังมีการออกร้านอาหาร/เครื่องดื่มโดยผู้ใหญ่ใจดี, การออกร้านบริการตัดผมฟรีโดยกลุ่มจิตอาสาฯ, กิจกรรมการแสดงของเยาวชนคนเก่งและดี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม


          ปิดท้ายกันที่ภารกิจ “ส่งเสริมศีลธรรม สานสัมพันธ์ชุมชน” โดยเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์สื่อมวลชน วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส) ระหว่างพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, ผศ. (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, นายสถาพร มาทรัพย์ กำนันตำบลคลองสาม, นายชัยชนะ จันทร์ทรานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลคลองสาม, นายวีระ วงษ์มั่งมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองสาม และกระผมในนามผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เพื่อร่วมกันดำเนินงานพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ ๕ ส ลงสู่บริบทของวัด, ส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพการเรียนรู้ และจิตใจของชุมชน, ขยายผลแนวคิดของ ๕ ส หลักสัปปายะ และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ประชาชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น จึงขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนงานของโครงการฯ ร่วมกัน ซึ่งกระผมจะประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารในโอกาสต่อไปนะครับ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล