วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทบทวนบุญวันธรรมชัย และวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙

 

ทบทวนบุญวันธรรมชัย
และวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

6310_022.jpg

      คืนรัตติกาลมืดสนิท ทางทิศตะวันออก ณ ที่ตรงนั้น ดวงตะวันไม่เคยหยุดทำหน้าที่ขับไล่ปัดเป่าความเหน็บหนาวและกลุ่มหมอกเมฆมืดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว เฉกเช่นเดียวกับพระพ่อผู้เสียสละ ผู้มีฉายานามทางธรรมว่า “ธมฺมชโย” แปลว่า “ผู้มีชัยชนะโดยธรรม” ผู้ซึ่งตลอดระยะเวลา ๕๑ พรรษา ในใจมีแต่คำว่า “งานของพระพุทธศาสนา” ดังนั้นในวาระวันคล้ายวันเกิดโดยทางธรรมของท่าน หรือที่เรียกว่า “วันธรรมชัย” ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ สิงหาคมของทุกปี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงจัดงานบุญให้ศรัทธาสาธุชนได้มาสั่งสมบุญกัน และในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาก็มีพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ อีกทั้งยังมีเป้าหมายเป้าชัยร่วมมือประสานใจด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรให้ครบ ๒,๖๒๗,๐๘๒,๕๑๒ จบ ณ มหารัตนวิหารคด เป็นต้น

       นอกจากนี้ ใน “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) ครบ ๑๐๓ ปี วัดพระธรรมกายจัดให้มีงานบุญ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เพราะถ้าไม่มีท่านชี้ทางสว่าง เราทั้งหลายคงจะเป็นดั่งบุคคลผู้มีนัยน์ตามืดบอด ซึ่งกำลังเดินทางในคืนเดือนมืด คงจะไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือที่หมายที่ตั้งใจไว้เป็นแน่

       กิจกรรมในวันนี้ นอกจากมีพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายแล้ว ยังมีพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ พิธีปลูกเบญจทรัพย์และสวดธรรมจักรครบ ๒,๖๔๔,๐๐๐,๑๐๓ จบ อีกด้วย

         การตระหนักในพระคุณที่ผู้อื่นมีต่อเรานั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของคุณธรรมทั้งหลาย และเป็นสิ่งที่เหล่าสัตบุรุษประพฤติปฏิบัติเป็นแบบแผนมาช้านาน สมดังเหตุการณ์ตอนหนึ่งในสมัยพุทธกาลซึ่งมีพราหมณ์อายุมากคนหนึ่งชื่อ “ราธะ” ประสงค์ที่จะออกบวช ในเวลานั้นมีเพียงพระสารีบุตรที่ระลึกได้ว่า พราหมณ์ท่านนั้นเคยมีอุปการะแก่ตน

          เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุการณ์ จึงทรงชมเชยพระสารีบุตรเถระ ดังความตอนหนึ่งว่า

“สาธุ สาธุ สารีปุตฺต กตญฺญุโน หิ สารีปุตฺต สปฺปุริสา กตเวทิโน”

                                                                                 (วิ.มหา. (บาลี) ๔/ ๘๕/ ๑๐๒)

“ดีละ ๆ สารีบุตร ความจริงสัตบุรุษทั้งหลาย เป็นผู้กตัญญูกตเวที”

                                                                                 (วิ.มหา.อ. (ไทย) ๖/ ๘๕/ ๑๖๗)

      ด้วยเหตุตามที่กล่าวมานี้ พวกเราท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าดำเนินรอยตามสัตบุรุษทั้งหลายในกาลก่อน เพราะการมาประชุมรวมกันทำความดีในวันสำคัญ คือ วันธรรมชัยและวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย นับเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูประการหนึ่ง อีกทั้งยังได้ชื่อว่า “รักตนเอง” เสาะแสวงหาสิ่งดี ๆ ให้แก่ชีวิตตน ด้วยการสั่งสมกุศลเพิ่มพูนบุญญาบารมี

             ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนและทีมงานขออนุโมทนาบุญกับผู้มีกตัญญูกตเวทิตาจิตทุกท่านที่มารวมพลังกันสร้างภาพฝันภาพดีให้บังเกิดขึ้นในใจตนและให้ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลก ซึ่งภาพดี ๆ เหล่านี้ จะเป็นแบบอย่างทิฏฐานุคติอันงดงามให้ประชุมชนในภายหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามตลอดไป
 

6310_023.jpg

6310_024.jpg

6310_025.jpg

6310_026.jpg

6310_027.jpg

6310_028.jpg6310_029.jpg

6310_030.jpg

6310_031.jpg

6310_032.jpg

6310_033.jpg

6310_034.jpg

6310_035.jpg

6310_036.jpg

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล