เศร้าหมอง-บริสุทธิ์

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2559

เศร้าหมอง-บริสุทธิ์

อตฺตนา  ว  กตํ  ปาปํ    อตฺตนา  สงฺกิลิสฺสติ
อตฺตนา  อกตํ  ปาปํ    อตฺตนา  ว  วิสุชฺฌติ
สุทฺธิ  อสุทฺธิ  ปจฺจตฺตํ    นาญฺโญ  อญฺญํ  วิโสธเยติ

ตนทำชั่ว ตัวก็เศ้าหมองเอง
ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์เอง
ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัว
คนอื่นทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้

(ขุ.จู. ๓๐/๒๑๙/ ๑๑๖)

               ใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นไม่มีใครดลบันดาลให้เป็นไป เว้นแต่ตัวเราเองเราทำไม่ดี เราก็เศร้าหมองเองคนมากมายจะชื่นชมว่าเราดี เราก็ไม่ดีตามคำนั้นเราทำความดี  เราก็มีความบริสุทธิ์คนมากมายจะก่นด่าว่าเราเลว เราก็ไม่ได้เลวตามคำนั้นเศร้าหมองเกิดจากบาปความบริสุทธิ์เกิดจากบุญเราทำบาป ตัวเราก็เศร้าหมองเราสั่งสมบุญ ตัวเราก็เกิดความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองหรือความบริสุทธิ์ของตัวเราไม่มีใครหรือผู้วิเศษใดกระทำให้เราความเศร้าหมองหรือความบริสุทธิ์ของเราล้วนเกิดจากการกระทำของตัวเราเอง

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019542797406514 Mins