กระจกส่องธรรม

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2553

sp530825.jpg

อปฺปสฺสุตายํ ปุริโส พลิวทฺโทว ชีรติ
มํสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ ปญฺญา ตสฺส น วฑฺฒติ ฯ

คนผู้สดับน้อยนี้ ย่อมแก่ไป เหมือนวัวแก่
อ้วนแต่เนื้อ แต่ปัญญาไม่เจริญ

(ขุ.ธ. ๒๕/๓๕)

 

กระจกเงาสะท้อนสิ่งสวยงามและสิ่งบกพร่องได้

การฟังธรรมเป็นการส่องกระจกธรรม

สะท้อนสิ่งดีงามและสิ่งบกพร่องแห่งชีวิตได้

 

คนฟังธรรมน้อยย่อมถูกดูถูก ถูกเอาเปรียบ

และอาจไปสู่อบายภูมิได้

ยิ่งเป็นคนเห็นแก่กิน เห็นแก่นอน

จะเหมือนวัวแก่ที่เจริญแต่เนื้อ แต่ไม่เจริญปัญญา

 

การฟังธรรม ทำให้เราได้ความรู้เพิ่ม

ทบทวนความรู้เดิม คลายความสงสัย

ทำความเห็นให้ตรง และยกจิตใจให้สูงขึ้น

 

อย่าดูหมิ่นธรรมแม้เป็นบทสั้นๆ

อย่าดูหมิ่นผู้แสดงธรรมว่าอ่อนวัย

ธรรมทุกบทล้วนเป็นประตูอมตะ

สู่มรรคผลนิพาน

 

กระจกธรรมทุกบานรอการส่องจากท่านอยู่เสมอ

 


ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 Total Execution Time: 0.00854838291804 Mins