ศึกษาแม้น้อย แต่เป็นผู้ทรงธรรมได้

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2553

sp531006.jpg

โย จ อปฺปมฺปิ สุตฺวาน ธมฺมํ กาเยน ปสฺสติ
ส เว ธมฺมธโร โหติ โย ธมฺมํ นปฺปมชฺชติ ฯ

ผู้ใดฟังธรรมแม้น้อย ย่อมเห็นธรรมด้วยกาย
ผู้ใดไม่ประมาทในธรรม ผู้นั้นแลชื่อว่า ผู้ทรงธรรม

(ขุ.ธ. ๒๕/๔๙)

 

ผู้ศึกษาธรรมแม้น้อย แต่ทำตามธรรมนั้นมาก

มีประโยชน์กว่าคนฟังธรรมมาก แต่ทำตามธรรมได้น้อย

 

หากมีบุคคลผู้คล่องแคล่วในบาลี

แตกฉานในพระไตรปิฎก

แม้ท่องจำได้ทั้งหมด

โดยไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่อักขระเดียว

แต่เป็นผู้ประมาท ไม่ทำตามธรรมนั้น

ความแตกฉานนั้น ก็ไร้คุณค่า ไร้ความหมาย

 

ดังนั้น แม้จะศึกษาธรรมมาน้อย

แต่รักษาใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้มาก

ย่อมเข้าถึงธรรมกาย กายแห่งการตรัสรู้ธรรม

กายแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

และได้ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาทธรรม

เป็นผู้ทรงธรรมอย่างสมบูรณ์

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0072920203208923 Mins