ส่วนหนึ่งบทฝึกความดีสากลห้าห้องชีวิต คือ ห้องน้ำ ใช้อย่างไร ดูแลอย่างไร เพื่อพัฒนาใจ


กระบวนการจัดทำหลักสูตร ที่ยึดวัตรตามพระธรรมวินัย
...อ่านต่อ
ความหมายพระวินัย วินัย แปลว่า การกำจัด การเลิกละ ข้อนำไปให้วิเศษ ข้อนำไปให้แจ้ง ข้อนำไปให้ต่าง มีอธิบายตามลำดับความหมายนั้นว่า
...อ่านต่อ
ปฏิบัติตามแบบแผนวัจจกุฎีวัตร ด้วยจิตที่ผ่องใส เบิกบาน มีสติ ไม่ประมาท เห็นคุณค่าและกระทำจนเป็นนิสัย
...อ่านต่อ
๑. สิ่งที่จะประเมิน : ผลการฝึกตัวผ่านวัจจกุฎีวัตร  ๒. เกณฑ์การประเมิน ๒.๑ การเรียนรู้ของพระภิกษุ
...อ่านต่อ
การติดตามให้กำลังใจระดับรายบุคคล ให้แต่ละรูปพิจารณาการปฏิบัติวัจจกุฎีวัตรของตนเองว่า ๑) ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือไม่  ๒) อารมณ์ขณะปฏิบัติเป็นอย่างไร 
...อ่านต่อ
พระสูตรแม่บทที่ใช้เป็นหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ ปัญญาวุฑฒิสูตร ซึ่งมี ๔ ขั้นตอน ดังนี้
...อ่านต่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกการถือธรรมเป็นใหญ่ในการดำเนินขีวิต ผ่านการปฏิบัติวัจจกุฎีวัตรให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
...อ่านต่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกการถือธรรมเป็นใหญ่ในการดำเนินชีวิต ผ่านการปฏิบัติวัจจกุฎีวัตรให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
...อ่านต่อ
หลักธรรมที่พึงตรึกระลึกถึงตลอดเวลาที่ใช้ห้องสุขา  ๑. มีสัมมาทิฏฐิ เดือนตนให้ใช้ห้องสุขาอย่างมีสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ  ๒. มีสติสัมปขัญญะ
...อ่านต่อ
[๔๓๗] ภิกษุใดไปวัจจกุฎี
...อ่านต่อ
หลังจากสงฆ์ประพฤติถูกต้องตามแบบแผนพระวินัยในเรื่อง ๑) การชำระหลังถ่ายอุจจาระ ๒) การเข้าวัจกุฎีตามลำดับผู้มาถึงแล้ว ๓) ก็มีเหตุ ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทรงบัญญัติพระวินัยการใช้ห้องสุขาเพิ่มอีก ดังมีเรื่องว่า
...อ่านต่อ
ครั้นต่อมา ภิกษุทั้งหลายถ่ายอุจจาระตามลำดับผู้พรรษาแก่กว่า ทำให้ พระภิกษุนวกะทั้งหลายที่มาถึงห้องส้วมก่อน และกำลังปวดอุจจาระก็ต้องรอ เมื่อท่านกลั้นอุจจาระไม่ไหวได้เป็นลมสลบลง
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงบัญญ้ติสิกขาบทก่อน หากไม่มีเหตุเกิดขึ้น การที่พระองค์ต้องทรงบัญญ้ติวัจจกุฎีวัตร ก็ด้วยมีเหตุการณ์อันไม่น่าเชื่อว่าจะ เกิดขึ้นได้ ดังเรื่องราวต่อไปนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล