ชีวิตของเทพบุตร เทพธิดา เป็นชีวิตของการเสวยสุข ซึ่งเป็นผลจากบุญกุศล
...อ่านต่อ
บุญเป็นผลที่เกิดจากการทำความดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ เช่นการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ชีวิตถูกชรานำเข้าไป อายุจึงสั้น ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีเครื่องต้านทาน บุคคลพิจารณาเห็นภัยในมรณะ ควรละโลกามิส มุ่งสู่พระนิพพานเถิด
...อ่านต่อ
บัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนกล่าวไว้ว่า บุคคลทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขความสำเร็จในชีวิต สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ เพราะอาศัยการประกอบเหตุที่ถูกวิธี ด้วยการทำทาน รักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนา
...อ่านต่อ
ชีวิตของเทพบุตร เทพธิดา มีอายุยืนยาวเป็นล้านปี สิบล้านปี ร้อยล้านปี พันล้านปี ไม่มีความแก่
...อ่านต่อ
   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์คือบุญ ย่อมให้ผลที่น่าปรารถนาทั้งที่เป็นมนุษยสมบัติ...สวรรคสมบัติ... และนิพพานสมบัติ
...อ่านต่อ
ผลไม้จากป่า แม้จะใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดินอย่างไรก็ตาม อย่างมากก็ทำให้มีผลดกขึ้นบ้าง แต่จะให้มีรสอร่อยขึ้นกว่าเดิมนั้นยาก ตรงกันข้าม ผลไม้พันธุ์ดี แม้รดน้ำ พรวนดินพอประมาณก็ให้ผลมากเกินคาด รสชาติเอร็ดอร่อย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า มารดาเป็นมิตรในเรือน1 ยานพาหนะเป็นมิตรของคนเดินทาง บุญทั้งหลายที่ตนทำาเป็นมิตรในสัมปรายภพ
...อ่านต่อ
ท่านทานบดีทั้งหลาย หากเราย้อนเวลาไปในอดีต ๑๐๐ ปี บุคคลในยุคนั้นต่างก็ละจากโลกนี้ไปแล้ว เช่นเดียวกันอีก ๑๐๐ ปี ข้างหน้า ในโลกนี้ไม่มีพวกเราทั้งหลาย ไม่มีสิ่งใดที่จะนำติดตัวไป เว้นแต่บุญและบาป
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล เทวดาได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “อะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทาง อะไรหนอเป็นมิตรในเรือนของตน อะไรหนอเป็นมิตรติดตามไปในภพหน้า”
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจะไม่มาถึง แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดได้ ฉันใด ชนผู้มีปัญญา สั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น1”
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า กุลบุตรผู้มีศรัทธา จะประสพบุญมาก เพราะความถึงพร้อมด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ
...อ่านต่อ
บุญ คือ เครื่องชำระล้างจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล ในวันฉลองวิหาร มหาอุบาสิกาวิสาขาเปล่งอุทานด้วยเสียงไพเราะ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลที่ปฏิบัติลำบาก1 บรรลุได้เร็วก็มี บรรลุได้ช้าก็มี
...อ่านต่อ
พระบรมโพธิสัตว์เคยกล่าวไว้ว่า หมู่ญาติยิ่งมีมากยิ่งดี1 แม้หมู่ไม้เกิดในป่าใหญ่เป็นการดี เพราะต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว แม้จะเป็นไม้ใหญ่ ย่อมถูกแรงลมโค่นได้
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การให้ทานของสัตบุรุษ คือ การให้ของคนดี คนมีปัญญา ฉลาดในการดำเนินชีวิต มี ๕ ประการ คือ
...อ่านต่อ
การให้ทาน ปราชญ์กล่าวว่า เป็นต้นเหตุของความสุข เป็นที่ตั้งแห่งบันไดที่นำไปสู่พระนิพพาน เป็นเครื่องป้องกันภัยของมนุษย์
...อ่านต่อ
เมล็ดพืชแม้มีขนาดเล็ก ยังเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ ฉันใด ทานแม้เพียงเล็กน้อยที่หว่านลงในพระพุทธศาสนา ย่อมเจริญงอกงามเกินกว่าจะคาดคำนึงได้ ฉันนั้น
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้ใดให้โภชนะเป็นทาน1 ได้ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ ปฏิคาหก ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง ๕ ประการนั้นด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ ปฏิภาณ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งปวง พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า ให้อะไรจะประเสริฐเท่ากับให้หนทางแห่งความสุขที่แท้จริงแก่ชาวโลกนั้นไม่มี ภิกษุทำหน้าที่ระดมธรรม ทานบดีทำหน้าที่ระดมทุน สองฝ่ายต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สันติสุขย่อมเกิดขึ้นแก่โลก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล