ห้องอาหาร (ห้องมหาประมาณ) คำนิยามที่แท้จริง ห้องอาหาร คือ ห้องพัฒนานิสัยรู้ประมาณในการพูด และการใช้ทรัพย์ หลักธรรมประจำห้องอาหาร สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ
...อ่านต่อ
ห้องแต่งตัว (ห้องมหาสติ) คำนิยามที่แท้จริง ห้องแต่งตัว คือ ห้องพัฒนานิสัยตัดใจและใฝ่บุญ ช้ในการปลูกฝังสัมมาสติ คือ ฝึกประคองรักษาใจให้ผ่องใสเป็นปกติ ไม่ปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลส
...อ่านต่อ
ห้องน้ำเป็นห้องมหาพิจารณา คือ ฝึกคิดให้ตรงตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต เพราะห้องนอนหรือห้องอื่น ๆ เช่น ห้องครัว ห้องทำงาน เวลาจะใช้ สามารถใช้พร้อม ๆ กันได้หลายคน
...อ่านต่อ
ถ้าถามว่าห้องนอนคือห้องอะไรกันแน่ บางท่านอาจตอบว่า ในเมื่อตั้งชื่อว่าห้องนอน มันก็ต้องใช้นอนน่ะสิ ถ้าอย่างนั้นตอบดูเบาไปห้องนอน คือ ห้องสำหรับพัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป
...อ่านต่อ
ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
...อ่านต่อ
ความดีสากล จึงหมายถึง การกระทำทางกาย วาจา ใจ ที่ทุกคนทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใด ต่างก็ยอมรับว่า เป็นความดี
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล