ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก บุคคลเหล่าใดมีใจผ่องใส พึงเปลื้องความตระหนี่เสีย แล้วให้ทาน


แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดๆ ได้ฉันใด ธีรชน แม้สั่งสมบุญทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้น
...อ่านต่อ
ชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้ว รู้ถ้อยคำ ปราศจากความตระหนี่ เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์
...อ่านต่อ
เมื่อสักการะแม้เล็กน้อย อันทายกทำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีล ผู้มีคุณ ผู้คงที่ ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้ ฉันนั้นเหมือนกัน
...อ่านต่อ
ผู้ใดตั้งศรัทธาอันไม่หวั่นไหวไว้ด้วยดีในพระตถาคต ด้วยจิตอันเลื่อมใส ผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุคติ
...อ่านต่อ
เราเห็นไม้แคฝอยอันเขียวสด อันเป็นไม้โพธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า วิปัสสี จึงบูชาด้วยดอกไม้ ๓ ดอก เวลานั้น
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้ามีใจเลื่อมใส  ยกดอกไม้กำแปดดอกขึ้นบูชาพระสถูปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ด้วยมือของตนเอง
...อ่านต่อ
ทักษิณาทานที่ถึงพระสงฆ์ ย่อมดำรงมั่น และมีผลมาก  พระศาสดาผู้รู้แจ้งโลก ทรงสรรเสริญนาบุญอันเลิศนี้
...อ่านต่อ
บุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวในพระตถาคต มีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าพอใจสรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์
...อ่านต่อ
นาทั้งหลาย มีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้าย หมู่สัตว์ทั้งหลาย มีราคะเป็นเครื่องประทุษร้าย เพราะเหตุนั้นแล ทานที่บุคคลให้แล้ว ในท่านผู้มีราคะไปปราศแล้วทั้งหลาย จึงมีผลมาก
...อ่านต่อ
พระปัญจหัตถิยเถระ ท่านเป็นพระอรหันตเถรเจ้าองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล ซึ่งมีประวัติการสร้างบารมีที่น่าอัศจรรย์ใจในผลบุญยิ่งนัก
...อ่านต่อ
เพียงแค่มีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า ในมือมีเพียงดอกไม้สาละจึงได้บูชาพระพุทธองค์
...อ่านต่อ
พระอรหันตเถรเจ้าองค์นี้ มีชื่อว่า พระติมิรปุปผิยเถระ เมื่อครั้งในอดีต ท่านได้เกิดในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้า
...อ่านต่อ
นายมาลาการจึงสอนตัวเองว่า  ถ้าเอาดอกไม้นี้ไปขาย  ก็จะได้รับทรัพย์มาอย่างมากก็เพียงไม่กี่มาสก  
...อ่านต่อ
ในสมัยของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีพระชนมายุถึงหนึ่งแสนปี  
...อ่านต่อ
มีพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อ พระอุมมาปุปผิยเถระ ขณะที่ระลึกชาติ ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ  ท่านเห็นด้วยธรรมจักขุของท่านว่า
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้ามีใจเลื่อมใส  ได้ถือเอาดอกไม้ของหอม และเครื่องลูบไล้  ไปบูชาพระสถูปของพระศาสดา
...อ่านต่อ
นายติณบาลทำงานให้เศรษฐีด้วยความขยันขันแข็ง  วันหนึ่ง บุญเก่ามาตักเตือน ทำให้คิดได้ว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร