สกทาคามี

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2547

 

สกทาคามี แปลว่า ผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว ใช้ว่า สกิทาคามี ก็ได้

 

            สกทาคามี เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุสกทาคามิผล แต่ยังเป็นเสขะคือยังต้องศึกษายังต้องบำเพ็ญเพียรต่อไปอีกจนกว่าจะได้บรรลุอรหัตผล เมื่อสิ้นชีวิตแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์โลกอีกเพียงครั้งเดียวก็จะสามารถบรรลุอรหัตผลได้

 

          สกทาคามี เป็นผู้ละสังโยชน์ ๓ อย่าง คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ได้แล้ว กับทำราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลงได้

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0019068320592244 Mins