ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อท่านทั้งหลายอยู่ในป่า หรืออยู่โคนไม้ หรืออยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ตาม ;
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดวัฏฏกปริตรกันเถิด.) คุณคือศีล ความสัตย์ ความหมดจด และความเอื้ออาทรมีอยู่ในโลก ;
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดโมรปริตรกันเถิด.) พระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลก เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง กำลังอุทัยขึ้นมา สาดแสงสีทองส่องพื้นปฐพี ;
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดขันธปริตรกันเถิด.) ขัาพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย ;
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถากรณียเมตตสูตรทันเถิด.) กิจอันภิกษุ(ผู้บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่า) ผู้ฉลาดในประโยชน์ใคร่จะบรรลุสันตบทอยู่เสมอ พึงกระทำก็คือ :-
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดรัตนสูตรกันเถิด.) เหล่าภูตทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ ณ ภาคพื้นก็ดี, ทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดี, ที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ก็ดี ;
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถามงคลสูตรกันเถิด.) ข้าพเจ้าพระอานนท์เถระ ได้สดับมาอย่างนี้ว่า :-
...อ่านต่อ
ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ผู้ทรงแสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ;
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย, จำนวน ๕ แสน ๑ หมื่น ๒ พัน ๒๘ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า ;
...อ่านต่อ
ชุมนุมเทวดา (เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน) (ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้) สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
...อ่านต่อ
บทกรวดน้ำแบบยาวเป็นคาถาของเก่า อุททิสสนาธิฏฐานคาถา บทต่อไปนี้ใช้สวดเพื่อกรวดนํ้า อุทิศบุญกุศล
...อ่านต่อ
เย เกจิ ขุททะกา ปาณา สัตว์เล็ก ทั้งหลายใด , มะหันตาปิ มะยา หะตา ทั้งสัตว์ใหญ่ เราห้ำหั่น
...อ่านต่อ
วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง, ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพ ;
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวบาลีเป็นเครื่องพิจารณา ปัจจัย ๔ ที่ล่วงกาลแล้วเถิด.)
...อ่านต่อ
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใด, เป็นพระอรหันค์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง,
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย, จงกล่าวคาถาพิจารณาธรรมสังเวชเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดบทปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้ากันเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันหะ มะยัง ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถาปฐมพุทธภาษิตกันเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดโอวาทปาฏิโมกข์คาถากันเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง ธัมมะคาระวาทิคาถาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดธรรมคารวาทิคาถากันเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดภัทเทกรัตตคาถากันเถิด.)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล