วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ คือการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

ตักบาตรพระล้านรูป
เรื่อง : อุบลเขียวถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์

คือการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

          ประเพณีการตักบาตรถือเป็นการส่งต่อกระแสธารที่ชุ่มเย็นแห่งพุทธธรรม ให้ซึมซาบแผ่กว้างไปในใจชาวโลก ดับไฟกิเลสที่เร่าร้อน นำสันติธรรมกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง เริ่มต้นด้วยสองมือที่หยิบยื่นแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ผนึกกำลังชาวพุทธร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมโลก

          โครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลายปี ไม่เพียงแต่ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา ทำให้เรามีความหวัง มีกำลังใจ และมองเห็นแนวทางที่จะธำรงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป เริ่มต้นด้วยการให้ทานแด่พระสงฆ์ ทุกยามเช้า ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราชาวพุทธทุกคน ที่ต้องช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพราะยังมีภารกิจอีกมากมายที่รออยู่ ดังเช่นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิธีตักบาตรพระขึ้นในหลายจังหวัด ยังความปลาบปลื้มมาสู่พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ


          เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระ ๕,๕๕๕ รูป ขึ้น ณ ถนนราชดำเนิน หน้าอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความเมตตาจากพระเมธีรัตโนดม รองเจ้าคณะ อำเภอเมือง เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก พลโทธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีในครั้งนี้พุทธศาสนิกชน ยังได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึง ความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
          การตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งยังเป็นการตักบาตรฉลองพระใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ประจำศูนย์อบรมในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

          สำหรับอาหารที่ได้จากการตักบาตร จะนำไปถวายแด่พุทธบุตร ๒๘๖ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งมอบให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ คณะครู และชาวไทยพุทธในพื้นที่

          นอกจากนี้อาหารที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปถวายแด่พุทธบุตร ๒๘๖ วัด และมอบให้คณะครู ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งชาวไทยพุทธใน ๔ จังหวัดภาคใต้ อีกทั้งยังนำไปช่วยเหลือ พี่น้องคนไทยที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยหนาว ฯลฯ


          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดตรัง ได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ด้านหน้าเทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยได้รับความเมตตาจาก พระโสภณปริยัติยาทร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายภิรมย์ มีรุ่งเรือง นายอำเภอย่านตาขาว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอด อายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง
          นอกจากนี้อาหารที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปถวายแด่พุทธบุตร ๒๘๖ วัด และมอบให้คณะครู ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งชาวไทยพุทธใน ๔ จังหวัดภาคใต้ อีกทั้งยังนำไปช่วยเหลือ พี่น้องคนไทยที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยหนาว ฯลฯ


          เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สถานีตำรวจภูธรพระอินทราชาโดยการนำของ พ.ต.อ.อดุลย์ เม่นบางผึ้ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระอินทราชา ร่วมกับเทศบาลตำบลพระอินทราชา เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย และสำนักงานกัลยาณมิตรพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรพระอินทราชา ตำบลเชียงราก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความเมตตาจากพระปริยัติวิธานโกศล ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายนัทธี บ่อสุวรรณ นายอำเภอบางปะอินเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
          การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง และ ที่สำคัญเป็นการส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ทหาร ตำรวจ คณะครู พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้นำอาหารบางส่วนไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศ ตามดำริ ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย


          เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ชาวจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป ขึ้น ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากพลโทอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ ยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จากต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และคณะสงฆ์ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
          การตักบาตรพระครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธ อย่างแท้จริง และยังเป็นการรวมพลังชาวพุทธเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร ๒๘๖ วัด คณะครู ทหาร ตำรวจ รวมทั้งชาวไทยพุทธใน ๔ จังหวัดภาคใต้ พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิธรรมกายยังได้นำอาหารที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ไปให้ความช่วยเหลือพระภิกษุและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยอีกด้วย


          เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๓๔ รูป ขึ้น ณ บริเวณลานสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรม-ปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
          การตักบาตรในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เฉลิมฉลอง ๗๙ พรรษามหาราชินี และครบรอบ ๖๘ ปี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งเป็นการรวมพลังของนักศึกษาส่งความห่วงใยไปยังพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ชาวไทยพุทธ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยการนำอาหารที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ ส่งไปยัง ๔ จังหวัดภาคใต้ และผู้ประสบภัยต่าง ๆ

          นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความดีอีกด้วย ในโอกาสนี้ นักศึกษายังได้ร่วมตั้งปณิธาน ลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อแสดงและยืนหยัดในเจตนารมณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอีกด้วย

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล