วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (DOU)

บทความพิเศษ
เรื่อง : อุปลเขียว

 

 

        อัลเบิร์ต ไอสไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพอันลือเลื่อง เขาได้ค้นคว้าเกี่ยวกับ ศาสนาสากลบนพื้นฐานความเป็นจริง ด้วยเหตุผลว่า มีหลายเรื่องที่พระพุทธเจ้าอธิบายในสิ่งที่ชาวตะวันตก อย่างเขาต้องใช้เวลาหลายทศวรรษในการหาคำตอบ โดยให้เหตุผลได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำ เหล่านี้คือตัวอย่างแนวคิดทางด้านการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ชั้นนำ ระหว่างการศึกษาทางโลกและทางธรรม ที่ได้ รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

          ความรู้ทางโลก คือการรู้อะไรเป็นเรื่องๆ แต่ความรู้เรื่องปัญญาในทางธรรมหมายถึงรู้ทั้งหมด เพราะคนเราเมื่อรู้จักตัวเองแล้ว ก็จะสามารถจัด ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่นได้ถูกต้อง เมื่อ เราศึกษาแต่สิ่งนอกตัวทั้งสิ้น จึงมองไม่เห็นปัญญา ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้ เกิดกระแสทางเลือกใหม่ นั่นคือ การศึกษาเรื่องการปลูกฝังความกล้าทางจริยธรรมลงในจิตใจมนุษย์ ให้คนเราเห็นคุณค่าของ ชีวิต เลือกที่จะก้าวเดินสู่ความเจริญด้วยรากฐานคุณธรรม มากกว่าความก้าวล้ำทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี

 


          ทางเลือกใหม่ของการศึกษาความรู้ทางธรรมใน ระดับสากล มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (Dhammakaya Open University, California, U.S.A.) หรือ DOU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายใต้ รัฐบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีที่ตั้งอยู่ที่เมือง Azusa ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษา ทางไกลแห่งแรกของโลก นักศึกษาสามารถเรียนด้วย ตนเองจากตำราที่จัดทำในรูปแบบคู่มือการศึกษา และสื่อประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน และ สามารถเรียนได้ทั่วโลก ไม่จำกัดเชื้อชาติ ภาษา และศาสนาใด

          การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอด ๕ ปี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามาตามลำดับ นอกจากเปิดสอนในภาคภาษาไทยและอังกฤษแล้ว ยังมีนโยบายจะเปิดสอนในภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และภาษาหลักอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

          ปัจจุบันมีนักศึกษาจากทุกทวีปทั่วโลกจำนวนทั้งสิ้น ๔,๑๐๔ คน แบ่งเป็นพระภิกษุจำนวน ๑,๖๑๒ รูป และคฤหัสถ์ ๒,๔๙๒ คน ซึ่งในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑ เข้ารับปริญญาบัตร เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๐ คน และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติมอบปริญญาบัตร พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๖ ท่าน คือ ภาพแห่งความประทับใจ ในพิธีประสาท ปริญญาบัตร รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

         ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ในวันแห่งความสุข วันแห่งความภาคภูมิใจ ที่จะต้องถูกจดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แห่งการสร้าง ความดีของพวกเราทุกคน

         หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมในภาคสายเรียบร้อยแล้ว ได้มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่เหล่าบัณฑิต รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ ทุกคนต่างเตรียมพร้อมในชุดครุยสีขาวแดงสง่างาม สวมหมวกบัณฑิตสีขาว ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีประสาทปริญญาบัตร

 


       ๑๔.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ริ้วขบวนเกียรติยศบัณฑิต เคลื่อนสู่แนวกลางพรมแดง พร้อม เสียงกระหึ่มกึกก้องของเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ประสานเสียงปรบมือแสดง ความชื่นชมยินดีของเหล่าสาธุชนหลายหมื่น

    จากนั้น พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย กล่าว รายงานต่อท่านประธานในพิธี พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เบิกตัวพระบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๔ รูป และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒ ท่าน ขึ้นรับประสาทปริญญาบัตรเป็นลำดับแรก ในฐานะผู้ที่มีคุณูปการต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งภายในและ ต่างประเทศ ต่อด้วยบัณฑิตทั้งหมดแปรแถวเข้ารับปริญญา โดยเรียงลำดับจากพระบัณฑิตเกียรตินิยม และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเรียงตามตัวอักษร

        DOU จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย เน้นให้การศึกษาพระพุทธศาสนา โดยนำหลักคำสอนในพระไตรปิฎก ที่ได้ประมวลศาสตร์และวิทยาการเกี่ยวกับชีวิต ธรรมชาติ จักรวาล และการดำรงชีวิตอันอุดมไว้อย่างเพียบพร้อม ยาก ที่จะหาแหล่งความรู้ใดเทียบได้ นำมาเป็นหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมมาทิฐิ เข้าใจเป้าหมายชีวิต และสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตได้จริง

         นักศึกษาส่วนใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรีของ DOU ในปีนี้ ต่างก็เคยได้รับปริญญา ในสาขาต่างๆ ทางโลกมาแล้ว มีตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก แต่ทุกท่านต่างก็รู้ว่าปริญญาในสาขาที่ได้เรียนมาเหล่านั้น ยังไม่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจในชีวิต

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 72 ตุลาคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล