วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ประชุมคณะสงฆ์ และเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ

ประชุมคณะสงฆ์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา

 

ประชุมคณะสงฆ์
และเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ

630907_019.jpg

         คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการและเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รองรับการศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย

 

630907_020.jpg

        ในวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันแห่งความปลื้มปีติยินดีของคณะสงฆ์ อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย เจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ที่ได้รับบุญใหญ่สนองงานการคณะสงฆ์ ด้วยการร่วมจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องปลูกศรัทธาศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม และอาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย ภายใต้แนวปฏิบัติของฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

 

630907_021.jpg

630907_022.jpg

          พิธีเปิดงานวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับได้รับความรู้ ข้อเสนอแนะทบทวนอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่พึงปฏิบัติต่อวัดวาอารามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์และงานพระพุทธศาสนา โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการจำนวน ๑๙๘ วัด รวม ๓๓๑ รูป จากเขตการปกครอง ๗ อำเภอ ๓๑ ตำบล และคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุม

 

630907_023.jpg

          นอกจากนี้ ยังมีพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ ส เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศีลธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

630907_024.jpg

          ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม (ส่วนกลาง) เป็นองค์วิทยากรนำชมศูนย์เรียนรู้ฯ รอบปฐมฤกษ์ โดยบรรยายถึงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น เป็นสัปปายะ ต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัดและชุมชน ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธโดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้รับรางวัลสัปปายะอวอร์ดจังหวัดต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับประเทศจากฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ดังนั้นเพื่อรองรับความสนใจในการเข้าศึกษาดูงานของวัด ชุมชน และภาคีเครือข่ายฯ จากทั่วประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอสื่อนวัตกรรมเชิงพุทธ หลักพุทธธรรม ความดีสากลเสริมสร้างองค์ความรู้และจัดแสดงกรณีศึกษาที่วัดและชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสัปปายะและส่งเสริมศีลธรรมได้

 

630907_025.jpg

         นับได้ว่าการประชุมคณะสงฆ์และเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ครั้งนี้ นำมาซึ่งแรงบันดาลใจแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป พร้อมดว้ ยเจ้าหน้าที่ภาคีเครอื ข่ายฯ ทุกคน ที่จะนำองคค์ วามรู้ที่เกิดขึ้นไปส่งเสริมการบริหารงานพระพุทธศาสนา การปกครองคณะสงฆ์ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ “พุทธศาสตร์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” บนพื้นฐานความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนสมดังวาทธรรมที่ว่า “พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” สืบไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร