วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โรงเรียนติดดาว

  ในวันนี้ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เป็นหนึ่งในหลายๆ โรงเรียน ที่มีการติดตั้งจานดาวธรรม ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารของโรงเรียนต่างเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

             อาจารย์อุดม สารคม ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีวินิตวิทยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีโอกาสมาศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย รวมทั้งมีโอกาสนำนักเรียนมาช่วยกิจกรรมในงานบุญต่างๆ จนมีผู้เชิญชวนให้นำดาวธรรมไปติดตั้งภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จาก "ดาวธรรม" จึงสนใจและดำเนินการติดตั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

             เมื่อเด็กและเยาวชนได้ฟังแล้ว ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และยังเข้าใจแยกแยะว่า สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นผู้นำที่ดีแก่องค์กร และประเทศชาติในวันข้างหน้า เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศให้ เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นสืบไป

 


อาจารย์อุดม สารคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม

             ในช่วงแรก จะเปิดดาวธรรมให้ชมตอนพักกลางวัน และในช่วงที่นักเรียนมีคาบว่าง โรงเรียนจะไม่ใช้วิธีการบังคับให้เด็กมานั่งดูกันทั้งหมด ก็เริ่ม แตกตัวจากสองสามคน ที่เขามาดู พอดูแล้วก็ขยายเครือข่าย เพื่อชักจูงเพื่อนให้ทยอยมาดู ซึ่งก็ได้ผลดีกว่าการที่เราจะบังคับเด็ก และพฤติกรรมของเขาจะดีขึ้นตามลำดับ

             เด็กจะเริ่มมีความรู้สึกว่า พระพุทธศาสนาสอนให้เขาเป็นคนดี สอนให้เขามีจิตใจมั่นคง สงบ และสิ่งที่จะก้าวไปสู่อบายมุข ยาเสพติดต่างๆ ก็เริ่มมีเสมือนกำแพงมากั้นจิตใจเขา ไม่ให้ไปในจุดนั้นได้ ค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา เด็กกำลังเริ่มดีวันดีคืน

 

 

เด็กชายณพงษ์ ปิ่นทอง
ชั้น ม. ๒ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม

             รายการธรรมะจากดาวธรรม ให้ความรู้แก่ประชาชน ให้ปฏิบัติดี ให้สำนึกดี รู้สึกประทับใจที่ได้ดูรายการธรรมะ
             อยากเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ติดจานดาวธรรม ก็ขอให้ติดจานดาวธรรมด้วยครับ

เด็กหญิงพิชญา งามพริ้ง
ชั้น ม.๒ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม

             เวลาที่ได้ติดตามรายการธรรมะแล้ว เราได้ข้อคิด มีความบันเทิงใจ มีความสนุกสนาน มีคติแฝงอยู่

             ข้อคิดคือเราควรตั้งสติเวลาแก้ปัญหา ปัญหานั้นจะได้ผ่านไปด้วยดี อยากให้ทุกโรงเรียนติดจานดาวธรรมเพราะว่าได้ข้อคิดหลายอย่าง เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ ถ้าเรามีธรรมะในใจ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล