ทาน ทำให้ "น่ารักใคร่" หากผู้ใดไม่เป็นที่รัก ต้องหักใจให้ทาน บำเพ็ญสังคหวัตถุ ฝึกหัดแบ่งปัน กล่าวคำอ่อนหวาน
...อ่านต่อ
ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า กาลนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเสวยผล มาบัติใต้ต้นนิโครธ พระเจ้ากิงกิสสมหาราชทรงทราบดีถึงอานิสงส์แห่งผลสมาบัตินั้น
...อ่านต่อ
  ในอดีต กาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีมาณพหนุ่มนามว่า นารทะ วันหนึ่งเขาได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ท่ามกลางเทวดา อินทร์
...อ่านต่อ
 ในอดีต ณ เมืองอินทปัตถ์ มีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าสังขะ ทรงปกครองโลกด้วยรัตนะทั้ง 7 อยู่มาวันหนึ่ง
...อ่านต่อ
ผู้มีอุเบกขาบารมี จะควบคุมจิตใจได้ดี มิให้อ่อนไหวไปตามสถานการณ์ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจหรือตื่นเต้น หากหวั่นไหวแล้วสติจะไม่มั่นคง ทำให้เผลอๆ
...อ่านต่อ
   ในอดีต มีลิงตัวหนึ่งปกครองฝูงลิงจำนวนมากในป่าชนบท คราวหนึ่ง ฝูงลิงคิดอยากกินผลมะพลับในเขตแดนชาวบ้าน
...อ่านต่อ
สาเหตุที่ตรัสชาดก นครสาวัตถี กฎมพีคนหนึ่งเศร้าโศกเสียใจเพราะพี่ชายตาย พระทศพลเสด็จไปโปรดกฎมพีนั้นว่าสังขาร
...อ่านต่อ
 เมตตาบารมี เป็นการฝึกนิสัยดับร้อน อ่อนโยน มีน้ำใจใสเย็น กำจัดนิสัยคิดเล็กคิดน้อยที่ทำให้มักโกรธมักขุ่นเคือง
...อ่านต่อ
 กาลครั้งหนึ่ง มีชายหนุ่มชื่อ โพธิกุมาร เบื่อหน่ายในโลกียวิสัย แต่เห็นสุขในบรรพชา จึงออกบวชเป็นปริพาชก
...อ่านต่อ
 สาเหตุที่ตรัสชาดก ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งบิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาผู้กำพร้า พวกภิกษุพาเธอไปเฝ้าพระโลกนาถเพื่อรับการตักเตือนที่ทำศรัทธาให้ตกไป
...อ่านต่อ
     สาเหตุที่ตรัสชาดก ภิกษุทั้งหลายพากันกล่าวติเตียนพระเทวทัตที่คิดประทุษร้ายพระโลกนาถพระตถาคตตรัสว่า
...อ่านต่อ
สาเหตุที่ตรัสชาดก ภิกษุนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาถึงเรื่องนกส่งสาส์นของพระเจ้าโกศลพระทศพลเสด็จมาทรงทราบความนั้นแล้วตรัสว่า
...อ่านต่อ
 สาเหตุที่ตรัสชาดก ครั้งนั้น พระเจ้าโกศลทรงโปรดปรานอำมาตย์ผู้หนึ่งเพราะมีอุปการะมากแก่พระองค์ อำมาตย์พวกอื่นทนไม่ได้
...อ่านต่อ
   กาลครั้งหนึ่ง มีพ่อค้าสองพี่น้องขึ้นเรือไปค้าขายได้เงินมาถึงพันกหาปณะ ระหว่างรอขึ้นเรือกลับบ้าน พ่อค้าผู้พี่โยนอาหาร
...อ่านต่อ
  สาเหตุที่ตรัสชาดกสมัยหนึ่ง ธิดาเศรษฐีมาบวชในสำนักภิกษุณีทางฝักฝ่ายพระเทวทัตโดยไม่รู้ตนว่าตั้งครรภ์
...อ่านต่อ
   สาเหตุที่ตรัสชาดก ครั้งหนึ่งมีภิกษุหนุ่มสองสหายเดินทางมาเข้าเฝ้าพระทศพล ระหว่างทางเกิดทะเลาะกัน
...อ่านต่อ
 อธิษฐาน แปลว่า ความตั้งใจมั่นสามารถทำได้ทางความคิด คำพูด และการกระทำ เช่น เปล่งวาจาอธิษฐานจิตวันละครั้ง
...อ่านต่อ
   สาเหตุที่ตรัสชาดกสมเด็จพระชินสีห์ทรงมีพระธรรมเทศนาแก่ภิกษุเรื่องกายคตาสติตรัสว่า ภิกษุต้องไม่ปล่อยสติ เป็นผู้ไม่ประมาท
...อ่านต่อ
  สัจจบารมีเป็นนิสัยที่ทำได้ยาก เป็นนิสัยแห่งยอดคน คนบางคนมีความเพียรเก่งกล้า อดทนอุปสรรคนานา แต่ต่อมาเกิดเปลี่ยนความคิด
...อ่านต่อ
 สาเหตุที่ตรัสชาดก ภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่า อัศจรรย์จริงหนอ พระชินสีห์ทรงทรมานองคุลิมาล ผู้เป็นมหาโจรมีฝ่ามือชุ่มด้วยเลือดร้ายกาจ
...อ่านต่อ
 สาเหตุที่ตรัสชาดก ภิกษุสนทนากันที่ธรรมสภาว่าสมเด็จพระชินสีห์ทรงย่ำยีถ้อยคำกล่าวร้ายของผู้อื่น ด้วยอานุภาพแห่งพระปัญญาของพระองค์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล