วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อาสาฬหบูชา วันธรรมจักรอัศจรรย์

ทบทวนบุญ

เรื่อง: พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

อาสาฬหบูชา วันธรรมจักรอัศจรรย์
 

อาสาฬหบูชา วันธรรมจักรอัศจรรย์,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

 

  “วันอาสาฬหบูชา” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันธรรมจักร” เพราะเป็นวันทีชาวพทธทั้งหลายจักได้รำลึกถึง การแสดงปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพทธเจ้า ที่มีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” เมื่อวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
    
   ในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม วัดพระธรรมกายจัดให้มีพิธีต่างๆตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธ ตั้งแต่การตักบาตรบำเพ็ญทานในตอนเช้าตรู่ จนถึงการเวียนเทียนและพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรในตอนค่ำ ซึ่งถือเป็นวันอัศจรรย์อีกวันหนึ่งของการสร้างบุญบารมี เพราะผู้มีบุญทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรจนบรรลุถึง ๙๐ ล้านจบได้อย่างอัศจรรย์

 

 

อาสาฬหบูชา พลังศรัทธายิ่งหนาแน่น

      พิธีกรรมในภาคเช้า มีการตักบาตรถวายทานแด่คณะสงฆ์ ณ บริเวณทิศเหนือของสภาธรรมกายสากล ซึ่งมีสาธุชนจากในและต่างประเทศไปร่วมตักบาตรกันล้นหลาม

  เมื่อพิธีตักบาตรเสร็จสิ้น สาธุชนได้ไปพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องแก้ว สารพัดนึก เพื่อสวดมนต์และนั่งสมาธิเจริญภาวนา และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 

  ในภาคบ่าย มีพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ถวายผ้าวัสสิกสาฎกหรือผ้าอาบน้ำฝน ที่มีทานบดีผู้ใจบุญพร้อมใจกันเดินแถวถวายผ้าอาบน้ำฝนยาวเหยียด แสดงถึงความศรัทธาของมหาชนทั้งหลาย ที่มีต่อพระพุทธศาสนาแม้ในปัจจุบันมีข่าวในเชิงลบ ของพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามต่างๆ อย่างที่ไม่เคยปรากฏในแผ่นดินไทยมาก่อนก็ตาม

 สวดมนต์บทอัศจรรย์ จากคนอัศจรรย์จนบังเกิดสิ่งอัศจรรย์

  หลังจากพิธีกรรมต่างๆ ที่สภาธรรมกายสากลเสร็จสิ้นลง สาธุชนผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาทั้งหลายได้ไปพร้อมเพรียงกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด พร้อมทั้งร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ โดยเฉพาะในวันนี้ถือเป็นวาระครบ ๑ ปี ที่เริ่มการสวดธรรมจักรทุกวันตลอด๒๔ ชั่วโมง และหากจะกล่าวไปแล้ว การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรถือว่ามีความพิเศษสุด เพราะเป็นการย้อนทบทวนเหตุการณ์ เมื่อครั้งพระตถาคตทรงประกาศอนุตรธรรมจักร ซึ่งถือเป็น ๑ ใน ๔ ความอัศจรรย์ที่ไม่เคยมี ซึ่งกล่าวไว้ในอัจฉริยสูตร คือ ๑) พระโพธิสัตว์ จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ๒) ประสูติจากครรภ์พระมารดา ๓) ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๔) ประกาศอนุตรธรรมจักร

   ในอัจฉริยสูตรยังกล่าวถึงความอัศจรรย์ของเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “เมื่อใดพระตถาคต ประกาศอนุตรธรรมจักร  "เมื่อนั้นแสงสว่างอย่างยิ่งหาประมาณมิได้ย่อมปรากฏในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย แม้ใน โลกันตริกนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดบัง มืดมิดมองไม่เห็นอะไร แสงสว่างแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากยังส่องไม่ถึง แต่แสงสว่างอย่างยิ่งหาประมาณมิได้ ย่อมปรากฏแม้ในโลกันตริกนรกนั้น ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย แม้พวกสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นย่อมจำกันและกันได้ด้วย แสงสว่างนั้นว่า ท่านผู้เจริญ ได้ยินว่า แม้สัตว์ เหล่าอื่นผู้เกิดในที่นี้ก็มี (ไม่ใช่มีแต่เรา) ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีข้อที่ ๔ ย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรย์ไม่เคยมี ๔ ประการนี้ย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏแห่งพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” 

 แสดงว่า การประกาศอนุตรธรรมจักรมิใช่เหตุการณ์ธรรมดาของโลก เพราะผลที่เกิดขึ้นจากการประกาศพระธรรมจักรนี้มีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดแสงสว่างอย่างยิ่งที่ประมาณมิได้ทั้งในเทวโลก มารโลก พรหมโลก และแม้โลกันตนรก ธรรมกถานั้นกึกก้องกัมปนาทไปถึงหมื่นโลกธาตุ ยังแสงสว่างที่โชติช่วงล่วงกว่าแสงสว่างใดๆ ให้บังเกิดขึ้น ซึ่งน่าสังเกตว่าข้อความที่ระบุถึงความยิ่งใหญ่ในลักษณะนี้ไม่มีปรากฏในเวลาที่พระพุทธองค์ตรัสพระสูตรอื่นๆเลย

 

   ดังนั้น ผู้ใดสวดมนต์ “บทอัศจรรย์” ที่เนื่องด้วย“เหตุการณ์อัศจรรย์” ของ “ท่านผู้อัศจรรย์” และกระทำได้ต่อเนื่องมากมายได้อย่างน่าอัศจรรย์ ย่อมกล่าวได้ว่าผู้นั้นเป็น “บุคคลอัศจรรย์” เพราะในที่สุด ในคืนแห่งวันอาสาฬหบูชาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประวัติศาสตรแห่งความอัศจรรย์ได้จารึกไว้แล้วว่า มีการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรครบถึง ๙๐ ล้านจบ

  ขออนุโมทนาสาธุการทุกกิจกรรมบุญในวันอาสาฬหบูชา อันเป็นวันที่ชาวพุทธทั้งหลายมาพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก และกระทำในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก ถือเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นพลังแห่งศรัทธาของพวกเรา ที่มุ่งสืบสานศรัทธาและจรรโลงพระพุทธธรรมคำสอนให้สถิตสถาพรบนโลกนี้ตลอดกาลนาน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล