วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทำไม ต้องสวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

เคลียร์ข่าววัด
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์
Line ID : natchy1972

 

 ทำไม ต้องสวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ 

 

 ทำไม ต้องสวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ


   การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นการปฏิบัติบูชา ซึ่งถือเป็นการบูชาอย่างสูงสุด เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติบูชามีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลดีต่อการทำสมาธิปฏิบัติธรรมทำให้บรรลุธรรมได้ง่าย

    อีกทั้งการปฏิบัติบูชาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ยังเท่ากับเป็นการปฏิบัติบูชา ต่อหน้าพระพุทธปฏิมากร ซึ่งเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงล้านพระองค์ เนื่องจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวยังได้อานิสงส์สุดจะนับจะประมาณได้ ถ้าบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงล้านพระองค์จะได้อานิสงส์มากขนาดไหนก็ลองคิดดูเถิด เพราะการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น แม้พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือปรินิพพานนานแล้ว แต่ถ้าผู้บูชามีจิตเลื่อมใสเสมอกันบุญย่อมได้เท่ากัน !!

 

 อานิสงส์จากการใช้เสียงด้วยจิตเลื่อมใส ทำให้ไปเกิดเป็นโฆษกเทพบุตร

     หากศึกษาจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒ อัปปมาท วรรควรรณนา เรื่องพระนางสามาวดี ในช่วงเรื่องของโฆษกเทพบุตร จะทำให้เราเห็นอานิสงส์ผลบุญจากการบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยเสียงอย่างชัดเจนว่า สามารถเปลี่ยนสถานะภพภูมิจากสัตว์เดรัจฉานให้ กลายเป็นเทพบุตรได้ คือ เมื่อครั้งที่โฆษกเทพบุตรเกิดเป็นสุนัข ก็ได้หอนด้วยความอาลัยรักและเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อท่านเสด็จจากไป สุนัขก็ขาดใจตาย

     และด้วยบุญนี้ ทำให้ไปเกิดเป็นโฆษกเทพบุตรผู้มีเสียงไพเราะมากในสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ อีกทั้งยังมีเสียงที่ทรงพลานุภาพ แค่กระซิบเพียงเบาๆเสียงก็ดังไปไกลถึง ๑๖ โยชน์ แต่ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงธรรมดา ก็จะดังกลบทั่วภพสวรรค์ และเมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมือง แล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในที่สุด

 


    แม้ค้างคาวฟังสวดโดยไม่รู้ความหมาย ยังได้ไปเกิดบนสวรรค์

    มีเรื่องราวที่น่าศึกษามากอีกเรื่องในอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔ เรื่องยมกปาฏิหาริย์ ซึ่งมีค้างคาว๕๐๐ ตัวในถ้ำได้ฟังเสียงพระสวดอภิธรรม โดยที่ค้างคาวไม่รู้และไม่เข้าใจความหมายของบทที่พระสวดเลย แต่ขณะฟังก็ทำให้จิตค้างคาวมีสภาพผ่องใส และด้วยบุญนี้ เมื่อค้างคาวตายแล้ว ก็ไปเกิดบนสวรรค์ ได้เสวยทิพยสมบัตินานถึง ๑ พุทธันดร และเมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ พอได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ก็เกิดเลื่อมใสศรัทธาจึงขอบวชในสำนักของพระสารีบุตร

   ต่อมาในช่วง ๓ เดือน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ ครั้งนั้นทรงเทศน์พระอภิธรรมใหพุทธมารดาฟัง และตรัสบอกพระสารีบตุรว่า ให้ไปเทศน์บทพระอภิธรรมให้พระภิกษุบริวาร ทั้ง ๕๐๐ รูปฟังด้วย เนื่องจากชาติที่เกิดเป็นค้างคาว พระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปคุ้นกับธรรมะบทนี้มาก เมื่อได้ฟังพระสารีบุตรเทศน์ จึงเกิดความแตกฉานและเข้าใจในพระอภิธรรมได้อย่างลึกซึ้งและรวดเร็ว

    จนกระทั่งถึงวันออกพรรษา เมื่อพระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทำการเปิดโลกตอนเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็ทำให้พระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปนั้น บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมด

   จะเห็นว่า แม้สัตว์เดรัจฉานที่ไม่เข้าใจความหมายของบทสวดพระอภิธรรมเลย แต่พอได้ฟังเสียงสวดจนจิตผ่องใส ก็ส่งผลให้หลังตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์

   แต่ที่น่าคิดไปกว่านั้น คือ ในชาติที่มาเกิดเป็นคน เมื่อได้ฟังบทสวดบทเดิมที่เคยฟังในชาติที่เกิดเป็นค้างคาว ด้วยความคุ้นเคยในบทสวดนี้อย่างยิ่ง จึงทำให้พระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป แตกฉานและเข้าใจธรรมะบทนี้ได้อย่างง่ายดาย

   บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้ก็เช่นกัน ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงแสดงธรรมบทนี้เป็นบทแรก ซึ่งถ้าเราได้ไปเกิดเจอพระองค์แล้วมีโอกาสฟังธรรม ด้วยความคุ้นเคยที่เราได้สวดบทนี้เป็นประจำในชาตินี้ ก็จะทำให้เรามีสิทธิ์บรรลุธรรมตามพระองค์อย่างง่ายดายทันที

 

 ทำไมต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

    สวดได้ สมมุตว่าเราสวดคาถาชินบัญชรอยู่แล้ว ก็เท่ากับเราได้สวดอัญเชิญบารมีของพระอรหันต์หลาย ๆ พระองค์ มาปกป้องคุ้มครองเรา หรือถ้าเราสวดอิติปิ โสฯ ก็เท่ากับเราได้สวดสรรเสริญคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

    แต่ถ้าจะให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด เราต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรควบคู่ไปด้วย เพราะบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นบทหลักและเป็นบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงนำมาเทศน์สอน แล้วมีผู้บรรลุธรรมตาม ทำให้เกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนสมบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

   อีกทั้งเนื้อหาของบทสวดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ชัดเจน ถึงวิธีการที่จะทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิต และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ จนสามารถก้าวข้ามไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานได้โดยง่าย

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล