วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑๑๑ วัด ในจิตตะกอง บังกลาเทศ ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา

 

บุญพิเศษ
เรื่อง : นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การพุทธโลก (World Alliance of Buddhist)

 

   พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑๑๑ วัด ในจิตตะกอง บังกลาเทศ ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา

 

พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑๑๑ วัด ในจิตตะกอง บังกลาเทศ ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

         ปัจจุบัน ประเทศที่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเจริญรุ่งเรืองและมีชาวพุทธเถรวาท เป็นประชากรหลักของประเทศ มีอยู่แค่ ๕ ประเทศ คือ ไทย เมียนมา ศรีลังกา กัมพูชา และลาว แต่ในบังกลาเทศมีชาวพุทธอยู่เพียง ๐.๗ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จากจำนวนประชากรทั้งหมด ๑๗๐ ล้านคน ดังนั้นในฐานะชาวพุทธด้วยกัน พวกเราจึงมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสไปถวายมหาสังฆทาน และทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนวัดพุทธ ชุมชนชาวพุทธ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในบังกลาเทศ

 

 กิจกรรมเริ่มขึ้นในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

        วันนี้ มูลนิธิธรรมกายนำโดยพระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) รองประธานมูลนิธิธรรมกาย, องค์การพุทธโลก นำโดยนพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธาน, ดร.ไล้ เก็ต ยง เลขาธิการ พร้อมด้วยองค์กร Nirvana Peace Foundation แห่งบังกลาเทศ นำโดยคุณซาบุจบารัว ประธาน และคุณมิถิลา โชดรี เลขาธิการร่วมกันจัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั้ง ๒ นิกาย จำนวน ๑๑๑ วัด โดยนิกายสมเด็จพระสังฆราช มีสมเด็จพระสังฆราช ดร. ธรรมเสนเปน็ ประธาน พรอ้ มดว้ ยรองสมเดจ็ พระสังฆราช๔ องค์ ได้แก่ สมเด็จญาณสิริ มหาเถโร,สมเด็จสัททาปิยะ มหาเถโร, สมเด็จธรรมปิยะมหาเถโร และสมเด็จสีลานันทะ มหาเถโร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระสังฆราชเสด็จพร้อมกับรองสมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๔ องค์ในงานเดียวกัน ส่วนคณะสงฆ์จากนิกายสังฆนายกมีสมเด็จบัณสิริ มหาเถโร รองสังฆนายก เป็นประธาน

      สำหรับคณะผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งเดินทางมาจากประเทศไทย เมียนมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสวิตเซอร์แลนด์ ต่างพร้อมใจกันทำพิธีถวายผ้าไตร ปัจจัย และไทยธรรม เพื่อสนับสนุนวัดพุทธและชุมชน
ชาวพุทธในบังกลาเทศ

     นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น การสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อต้อนรับเทศกาลอาสาฬหบูชา เข้าพรรษาการถวายพระบรมสารีริกธาตุ แก่วัดจำนวน๖๕ วัด การมอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ และ
การสัมมนาทางพระพุทธศาสนา

 

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
    คณะผู้ร่วมงานได้ทำพิธีถวายโบสถ์แก่วัดสุดาจัน หมู่บ้านเราจัน จิตตะกอง เพื่อใช้ในการบรรพชาอุปสมบท ซึ่งเดิมวัดนี้มีเพียงเขตสีมา ไม่มีหลังคาหรือผนังสำหรับกันแดดกันฝน

    วัดแห่งนี้ มีพระสุมิตตรานันทะเป็น เจ้าอาวาส ท่านให้การดูแลเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำพร้าทั้งหมด ๕๐๐ คน เยาวชนเหล่านี้อาศัยวัดเรียนหนังสือและเรียนรู้พุทธศาสนา พร้อมทั้งช่วยงานวัดไปด้วย พวกเขาได้รับ
การฝึกฝนทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม การเรียนธรรมะ และการปฏิบัติธรรม ปัจจุบันเยาวชนชุดนี้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรทุกวันวันละ ๒ จบ

   บ่ายวันนี้ มีพิธีบรรพชาหมู่สามเณร ซึ่งทำพิธีใต้อาคารที่พัก และแม้ว่ายังไม่มีโบสถ์ แต่พิธีบรรพชาก็ดูศักดิ์สิทธิ์และน่าศรัทธาเป็นอย่างมาก

    เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบรรพชาแล้ว มีพิธีตักบาตรสามเณรใหม่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมคล้ายๆ กับในเมียนมา ที่นิยมตักบาตรในภาคบ่าย โดยของที่ตักบาตรเป็นของใช้ที่จำเป็นและอาหาร แห้ง นอกจากนี้คณะผู้ร่วมงานยังได้ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาในวัดสุดาจัน วัดรามดาสและร่วมกันสวดธรรมจักรอีกด้วย

 

 วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    คณะผู้ร่วมงานได้เดินทางไปที่ Cox’s Bazar ซึ่งเป็นหาดทรายที่ยาวที่สุดในโลก หลังจากชื่นชมหาดทรายท่ามกลางสายฝน ปรอย ๆ แล้ว จึงเดินทางไปถวายสังฆทานและสวดธรรมจักรที่วัดรามูสีมา


     วัดนี้มีรองสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จสัททาปิยะ มหาเถโร เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในโซนจิตตะกองตอนใต้ในยามมีภัยจากศาสนิกอื่น โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่วัดพุทธโดนชาวมุสลิมบังกลาเทศ
ราว ๒๕,๐๐๐ คน ร่วมชุมนุมประท้วงก่อน ลุกลามเป็นการจลาจลจนเกิดการเผาวัดพุทธ๕ แห่ง และบ้านเรือนร่วม ๑๐๐ หลังคาเรือนในเมืองรามูและหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อปลาย เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


    ในครั้งนั้น ชาวพุทธทั้งพระภิกษุและฆราวาสในบังกลาเทศ ซึ่งมีจำนวนเพียง น้อยนิด พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกปักรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ยุวชนรุ่นหลัง    ซึ่งถือเป็นการกระทำที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง      ที่ผ่านมา แม้ว่าในบังกลาเทศมีปัญหาอุปสรรคมากมาย ทั้งภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจการเมือง และภัยจากความไม่เข้าใจของศาสนิกอื่น แต่ชาวพุทธทั้งหลายก็ยังคงยืนหยัดสู้ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ จึงสมควรที่ชาวพุทธในประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า จะช่วยกันให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้ศาสนาพุทธยืนยาวและรุ่งเรือง สืบไปในบังกลาเทศ เพราะว่าหากธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองณ ที่ใดแล้ว สันติภาพและสันติสุขที่แท้จริงย่อมบังเกิดขึ้น ณ ที่นั้นอย่างแน่นอน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล