คุณยายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ เราจะเข้าใจท่านได้มากขึ้นถ้าหากเราอยู่ใกล้ชิดท่าน
...อ่านต่อ
แม้ว่าคุณยาย จะอยู่ในเพศของอุบาสิกาแม่ชี
...อ่านต่อ
ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายในยุค ของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นมีทั้งพระภิกษุและ อุบาสิกาแม่ชี
...อ่านต่อ
ในการศึกษาวิชชาธรรมกาย คุณยายสามารถตอบคําถามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุกคําถามเพราะท่านเอาใจใส่ในการทําวิชชาอยู่ตลอดเวลา หากมีใครว่าอะไรท่าน ท่านก็เฉยๆ ไม่ได้คิดโต้ตอบแต่อย่างใดและไม่นํามาใส่ใจ
...อ่านต่อ
คุณยายมีสิ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างที่สงบเงียบ เรียบง่าย และอ่อนน้อมถ่อมตน คือ ไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาท่านก็มองเห็นความสว่างภายในพอมองผ่านแสงสว่างท่านก็จะเห็นดวงภายใน และกายภายใน เห็นพระธรรมกายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเมื่อส่งใจผ่านเข้าไปเรื่อยๆ
...อ่านต่อ
คุณยายเป็นหนึ่งในนักรบกองทัพธรรมที่มีหน้าที่ทําวิชชาเป็นหลัก นับตั้งแต่เข้าไปในโรงงานทําวิชชาของวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของผู้มีบุญญาธิการที่เข้าถึงพระธรรมกายแล้วท่านได้เข้าไปรวมกลุ่มเพื่อทํางานอันยิ่งใหญ่และศึกษาวิชชาธรรมกายขั้นสูง
...อ่านต่อ
ฝ่ายสุดท้ายของกองทัพธรรมคือฝ่ายกองเสบียงซึ่งมีทั้งผู้ที่อยู่ในวัดและนอกวัด ผู้ที่อยู่นอกวัดได้แก่ท่านเจ้าภาพที่เป็นคฤหัสถ์มีหน้าที่ประกอบอาชีพเพื่อแสวงหาทรัพย์ เมื่อมีทรัพย์แล้วก็นํามาบริจาคเพื่อทําบุญหล่อเลี้ยงวัดวาอาราม
...อ่านต่อ
เนื่องจากมนุษย์ยังจําเป็นต้องอาศัยอาคารสถานที่ต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรม สําหรับทําวิชชา หรือทําหน้าที่เทศน์สอนและเผยแผ่ จึงจําเป็นต้องมีฝ่ายที่3 คือฝ่ายปฏิสังขรณ์ที่จะทําหน้าที่สร้างถาวรวัตถุ
...อ่านต่อ
เนื่องจากมนุษย์ยังจําเป็นต้องอาศัยอาคารสถานที่ต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรม สําหรับทําวิชชา หรือทําหน้าที่เทศน์สอนและเผยแผ่ จึงจําเป็นต้องมีฝ่ายที่3 คือฝ่ายปฏิสังขรณ์ ที่จะทําหน้าที่สร้างถาวรวัตถุ
...อ่านต่อ
คือ ฝ่ายที่รบกับพญามาร ฝ่ายเผยแผ่ฝ่ายปฏิสังขรณ์และฝ่ายกองเสบียง ซึ่งทั้ง 4 ฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
...อ่านต่อ
การสร้างบารมีเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานและปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจนก ว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทั้ง 4
...อ่านต่อ
คุณยายเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งในคณะทําวิชชาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ท่านได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าเวรขาดรู้ มีหน้าที่ทําวิชชาอยู่ในโรงงานทําวิชชา ณ วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ มายาวนานนับสิบปี
...อ่านต่อ
วิชชาธรรมกายทําให้เราค้นพบว่า แท้จริงแล้วมวลมนุษยชาตินั้นล้วนมาจากจุดกําเนิดเดียวกัน ซึ่งแต่เดิมเรามีความเสมอเหมือนกัน แต่ได้ถูกทําให้เกิดความแตกต่างอย่างหลากหลาย ถึงแม้ว่ามนุษย์ ในปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน ทางเชื้อชาติ ศาสนาเผ่าพันธุ์ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีแต่มนุษย์ยังคงมีความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือพระธรรมกายที่สถิตอยู่ภายในตัวของทุกๆ คนเป็นสิ่งที่พญามารยังทําให้มีความแตกต่างกันไม่ได้
...อ่านต่อ
ในการศึกษาวิชชาธรรมกายนั้น วิชชาแรกที่ต้องเรียนคือ การระลึกชาติ ซึ่งเป็นการย้อนหลัง สาวไปหาเหตุว่า ก่อนเรามาอยู่ตรงนี้ เรามาจากตรงไหนมาทําไม มาเมื่อไร มาเพื่อทําอะไร และทําไปถึงไหนแล้วดูอีกว่าจากนี้ต้องทําต่อไปอย่างไร ซึ่งคุณยายเอง ก็มีโอกาสได้ระลึกชาติหนหลังของท่าน โดยเห็นเป็นเรื่องราวว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิด
...อ่านต่อ
เมื่อมีใครสักคนหนึ่งยืนยันว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงก็จะทําให้หิริโอตตัปปะบังเกิดขึ้นในใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟัง หิริโอตตัปปะ หมายถึงความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป เป็นธรรมที่คุ้มครองโลกให้เกิดสันติสุข ดังนั้นผู้ที่ยืนยันเรื่องนรกสวรรค์และกฎแห่งกรรมนี้จึงสําคัญมาก และกว่าจะยืนยันได้ก็ต้องเป็นผู้ที่พิสูจน์มาแล้วด้วยตนเอง
...อ่านต่อ
ท่านได้เห็นเรื่องราวต่างๆ ตลอดนิพพาน ภพสามและโลกันตร์ เป็นภาพเรื่อยไป พร้อมกับญาณทัสนะที่ขยายครอบคลุมทั้งหมด ท่านสามารถเห็นเป็นภาพได้เช่นเดียวกับที่เราเดินทางจากบ้านมายังที่ทํางานแล้วเห็นภาพของคน สัตว์สิ่งของ ต้นไม้และสิ่งต่างๆที่ตามนุษย์สามารถเห็นได้ เป็นภาพเหตุการณ์จริง ที่ย้อนมาฉายให้เห็น เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้และความเข้าใจ
...อ่านต่อ
หลวงพ่อเคยได้ยินคุณยายใช้คําว่า “ระลึกชาติปัจจุบัน” อยู่เรื่อยๆ หลายคนอาจไม่ค่อยเข้าใจ กับคําว่าระลึกชาติปัจจุบัน เพราะเคยได้ยินและรู้จักแต่การระลึกชาติในอดีต หลวงพ่อถามคุณยายว่า“ระลึกชาติปัจจุบันเป็นอย่างไร” คุณยายบอกว่า“เอ้า เราก็ดูสิ ตั้งแต่เราเกิดมาจําความได้ เรื่อยมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทางครอบครัว สิ่งรอบตัวอะไรต่างๆ สารพัด ถ้าเรามีข้อบกพร่อง เราก็สร้างบุญ ให้เยอะๆแล้วก็อธิษฐานล้อมคอก
...อ่านต่อ
ในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเคยกราบอาราธนาพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรากฏพระองค์อยู่เหนือพระอุโบสถของวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ ในคืนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างเช่นวันมาฆบูชา
...อ่านต่อ
คุณยายสามารถระลึกชาติได้ทั้งของตนเองและผู้อื่น ท่านเคยพูดกับหลวงพ่อว่า “คุณจะไปอยู่ตรงไหน ก็หลบยายไม่พ้นหรอก” ในสมัยที่หลวงพ่อยังไม่ได้บวช ท่านมักจะเรียกหลวงพ่อว่า “คุณ”ท่านสามารถมองทะลุได้ในทุกเรื่อง
...อ่านต่อ
คุณยายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ เราจะเข้าใจท่านได้มากขึ้นถ้าหากเราอยู่ใกล้ชิดท่าน เมื่อเรามองผ่านกายภายนอกของท่าน เราจะเห็นรูปร่างอัน ผอมบางสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น แต่ใบหน้ายังนวลตึง แม้ขณะที่ท่านมีอายุถึง 90 ปีแล้ว
...อ่านต่อ
คุณยายทองสุขมีอัธยาศัยชอบพูดคุยช่างเจรจา เป็นบุคลิกที่แตกต่างจากคุณยายจันทร์ ที่เป็นคนพูดน้อย แต่ภายในท่านเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าผู้ทําหน้าที่รบกับพญามารจะมีอัธยาศัยอย่างหนึ่ง ส่วนผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง อย่างไร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล