สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในพระนครพาราณสี ได้มีพระเจ้ากาสีพระนามว่าพรหมทัต ทรงเป็นกษัตริย์มั่งคั่ง มีพระราชทรัพย์มาก
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล พระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระเจ้าโอกกากะราชทรงครองราชสมบัติโดยธรรม ในราชธานีชื่อกุสาวดี ในแว่นแคว้นมัลละ. ท้าวเธอมีพระอัครมเหสีทรงพระนามว่า สีลวดี ซึ่งเป็นใหญ่กว่านางสนมจำนวน ๑๖,๐๐๐ นาง.
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสี พระองค์มีพระโอรส ๑๐๐ องค์ ครั้งนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้าหลายพระองค์ ฉันในพระราชวัง
...อ่านต่อ
ในพระนครราชคฤห์ มีชายเข็ญใจคนหนึ่งชื่อว่า กาฬวฬิยะ เขาต้องทำงานรับจ้างอย่างหนักเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆ   ไม่มีเวลาจะนึกบุญกุศลใดๆ ทั้งสิ้น วันหนึ่งภรรยาของเขาหุงข้าวยาคูกับต้มผักดอง เพื่อนำไปให้เขาในที่ทำงาน.
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งปฐมกัป มนุษย์ทั้งหลายประชุมกัน คัดเลือกบุรุษคนหนึ่งผู้มีรูปงาม ถึงความเป็นเลิศด้วยความงาม เพียบพร้อมด้วยมารยาท สมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง แต่งตั้งให้เป็นพระราชา.
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี โอรสของพระเจ้าพรหมทัต ได้มีนามว่า พรหมทัตตกุมาร.
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเวฬุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต กรุงราชคฤห์. อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ได้สดับมาว่า ได้ยินว่า พราหมณภารทวาชโคตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในสำนักของพระสมณโคดมแล้ว
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสี  พระองค์ทรงพอพระหฤทัยในการล่าเนื้อ ทรงสมบูรณ์ด้วยพระกำลัง ถึงกับไม่ทรงนับผู้อื่นว่ามีกำลังเลย. 
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี  ในนิคมแห่งหนึ่ง ณ แคว้นกาสีนั้น  ได้มีเศรษฐีมีสมบัติมากอยู่คนหนึ่ง ฝังเงินไว้ ๔๐ โกฏิ. ภรรยาของเขาตายไปแล้ว เพราะความห่วงในทรัพย์ จึงเกิดเป็นหนู
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสี  มีตระกูลหนึ่งในหมู่บ้านในพระนครนั้น เขาเลี้ยงโคทำงานสองตัวพี่น้อง โคผู้พี่ชื่อ มหาโลหิต  ส่วนโคผู้น้องชื่อว่า จุลลโลหิต.
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้ามคธราช ครองราชสมบัติในพระนครราชคฤห์.ครั้งนั้น ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากพระนคร มีบ้านพวกพราหมณ์ ชื่อว่า สาลินทิยะ. ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนั้น เป็นไร่ของชาวมคธ. ในที่นั้น พราหมณ์ โกสิยโคตรชาวสาลินทิยะ จับจองไร่ไว้ประมาณ ๑,๐๐๐ กรีส หว่านข้าวสาลีไว้. 
...อ่านต่อ
ได้ยินว่า พระเถระผู้เป็นขีณาสพรูปหนึ่ง คิดว่าเราจักไหว้พระมหาเจดีย์และพระมหาโพธิ จึงมายังมหาวิหารจากชนบทกับสามเณรผู้ถือสิ่งของซึ่งเป็นผู้ได้สมาบัติ แล้วเข้าไปยังบริเวณวิหารในตอนเย็น เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไหว้พระเจดีย์อยู่ ท่านจะไม่ออกไปไหว้พระเจดีย์.
...อ่านต่อ
       ในอดีตกาล ครั้งศาสนาพระกัสสปทศพล ในเมืองพาราณสีเศรษฐีมีทรัพย์ ๘๐ โกฏิมีบุตรคนหนึ่ง ชื่อมิตตวินทุกะ มารดาบิดาของมิตตวินทุกะ เป็นพระโสดาบัน. แต่มิตตวินทุกะเป็นคนทุศีลไม่มีศรัทธา
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ด้านทิศอีสานของกรุงราชคฤห์ มีบ้านพราหมณ์ชื่อว่า หลินทิยะ. ครั้งนั้น พราหมณ์ท่านหนึ่ง ครอบครองสมบัติมีที่นาให้คนทำกสิกรรมเป็นอันมาก 
...อ่านต่อ
เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงรบชนะพระเจ้าอชาตศัตรู เรื่องราวนั้นเป็นที่ปรากฏไปทั่วในหมู่ภิกษุสงฆ์ ครั้นวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่า ดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย ฟังว่าพระเจ้าโกศลทรงชนะพระเจ้าอชาตศัตรู
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ในนครพาราณสี ชาวปัจจันตชนบทเหล่านั้นได้เนื้อมาก ๆ ในที่ใด ๆ ก็พากันตั้งบ้านขึ้นในที่นั้น ๆ แล้วพากันเที่ยวในป่าฆ่ามฤคต่างๆ ขนเนื้อมาเลี้ยงบุตรและภรรยา
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี อาจารย์ทิศาปาโมกข์ท่านหนึ่งในพระนครพาราณสี  สอนศิลปะแก่มาณพ ๕๐๐ คน
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี  มีไกรษรสีหราชตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำทอง ในประเทศหิมพานต์ วันหนึ่งออกจากถ้ำทองสะบัดกาย มองดูทิศทั้งสี่ บรรลือสีหนาท
...อ่านต่อ
ศัตรูเป็นคนมีปัญญา ดีกว่าคนผู้อนุเคราะห์ แต่เป็นคนโง่
...อ่านต่อ
ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี มีกาน้ำตัวหนึ่งชื่อว่า วีรกะอาศัยสระแห่งหนึ่ง อยู่ในหิมวันตประเทศ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร