การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เหมือนหงายของที่คว่ำ เหมือนเปิดของที่ปิด


๑. ทำให้เรียนหนังสือดีขึ้น ความทรงจำดีขึ้น ๒. ทำให้พ้นจากอุบัติเหตุทั้งปวง
...อ่านต่อ
๑. ย่อมหลับเป็นสุข ๒. ตื่นเป็นสุข ๓. ไม่ฝันลามก
...อ่านต่อ
การที่บุคคลจะไปเกิดในที่ใดๆ ที่มีความสุขหลังจากตายไปแล้ว มีความปรารถนาจะไปบังเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆ
...อ่านต่อ
สัปปุริสทานสูตร ว่าด้วยทานของสัตบุรุษ ๕ ประการ ๑. การให้ทานด้วยศรัทธา ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง
...อ่านต่อ
พระโพธิสัมมัชชเถระ กล่าวถึงบุพกรรมที่เก็บใบโพธิ์ ณ ลานพระเจดีย์ ทำให้มีอานิสงส์ ๒๐ ประการ คือ
...อ่านต่อ
อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สสร้างวิหารถวาย พระศาสดาทรงอนุโมทนากุศล ดังนี้
...อ่านต่อ
ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ เป็นผู้มีความตั้งใจสอนศิลปะวิทยา วิชชา จรณะ
...อ่านต่อ
๑. เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล
...อ่านต่อ
พระวัลลิยเถระมีจิตเลื่อมใส ได้ปูลาดหนังสือ (เป็นอาสนะ) ถวายผลไม้บูชาพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
พระปัญจหัตถิยเถระเกิดศรัทธาออกบวช เจริญวิปัสสนาไม่นานก็บรรลุอรหัตผล..
...อ่านต่อ
๑. ผู้ตั้งอยู่ในศีล ย่อมประสบโภคทรัพย์อันใหญ่หลวง เพราะความไม่ประมาท
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ท่านได้เคยให้โอวาทเรื่อง อานิสงส์ของการต้อนรับปฏิสันถารไว้ว่า..
...อ่านต่อ
๑. ทำให้ได้รับความสุขกาย สุขใจ อย่างเต็มที่ ๒. ทำให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม
...อ่านต่อ
ถวายภัตตาหาร ได้ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ปฏิคาหก ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และให้ปฏิภาณ
...อ่านต่อ
อานิสงส์ของผู้ได้สมาธิ ๑. ความสุขในปัจจุบัน ๒. วิปัสสนาปัญญา
...อ่านต่อ
ของที่ควรแก่การให้ทาน มีอยู่ทั้งหมด ๑๐ ประการ ดังต่อไปนี้ ๑. อาหารและยารักษาโรค
...อ่านต่อ
ผู้ที่ให้ทานโดยรู้จักความพอเหมาะพอดี ไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง และผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน จะได้อานิสงส์ดังนี้
...อ่านต่อ
สมบัติที่ประณีตจะเกิดกับผู้ที่มากด้วยเมตตากรุณา ผู้ที่ให้ทานด้วยครามสงสาร แต่ก็เข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปด้วย จะได้อานิสงส์ดังนี้
...อ่านต่อ
ผู้ที่ให้ทานตามกาล เช่น - ให้ผลไม้ที่ออกใหม่ตามฤดูกาล
...อ่านต่อ
ผู้ที่ทำทานโดยความเคารพจะมีผลบุญติดตัวไปดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดแจ้ง ดังนี้
...อ่านต่อ
ผู้ที่ให้ทานด้วยศรัทธาในเรื่องบุญกุศล เชื่อว่าโลกหน้ามีจริง ศรัทธาว่านรกสวรรค์มีจริง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร