วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑ พรรษา ๑,๐๐๐ รูป

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 
 

        ประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนามายาวนานนับพันปี จนอาจกล่าวได้ ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา ที่อยู่คู่ชนชาติไทยมาทุกยุคสมัย ตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ และพระพุทธศาสนานี้เองที่ช่วยหล่อหลอมจิตใจของคนไทยให้มี ความโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ รู้จักให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัย และมีบุคลิกภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจนได้รับการกล่าวขานจากชาวโลก ว่าเป็น " สยามเมืองยิ้ม" ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ ดินแดนแห่งความสุขที่ใคร ๆ ก็อยากจะเข้ามาสัมผัส

        แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่า สภาพสังคมไทย ในปัจจุบันนี้กลับเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความแตกแยกอย่างชนิด ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งมีผลมาจากการที่คนไทยส่วนใหญ่เริ่มห่างเหินจากศีลธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นเอง ดังนั้น จิตใจ ของผู้คนในสังคมจึงถูกกิเลสเผาลนให้เร่าร้อน ประดุจแผ่นดินที่แห้งผากจนแตกระแหง ซึ่งมีเพียงแต่อมฤตธรรมอันชุ่มเย็น ของพระพุทธองค์เท่านั้น ที่จะช่วยดับร้อน และนำความสงบสุขร่มเย็นมาสู่จิตใจ ของคนไทย และนำพาประเทศชาติของเรา ให้หวนคืนกลับมาเป็น " แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" ที่จะเป็นปิ่นของนานาประเทศ และเป็นต้นบุญใหญ่ในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาไปช่วยดับความทุกข์โศกให้แก่ชาวโลกต่อไปได้ในอนาคต

            จากเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงทำให้พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ดำริให้มีโครงการฟื้นฟูศีล ธรรมโลก โดยมีจุดเริ่มต้นจากการ ฟื้นฟูศีลธรรมของผู้คนในสังคมไทยก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดให้มีโครงการ ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย อย่างตลอด ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ผลเป็น ที่น่า พอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่งผลให้พุทธบริษัท ๔ ทั่วประเทศเกิดความสมัครสมานสามัคคี และเกิดกระแสตื่นตัวที่จะช่วยกัน ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาอย่างที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อน

 

          สำหรับในช่วงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ดำริให้มีโครงการอุปสมบทหมู่พระ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ กลับมาเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง จำเป็นจะ ต้องอาศัยพุทธบุตรผู้เป็นหน่อเนื้อขององค์สมเด็จ พระชินสีห์ มาเป็นผู้ทำหน้าที่สืบทอดอายุพระศาสนา และทำหน้าที่เป็น ครูสอนศีลธรรมให้แก่ชาวโลก ดังนั้น หากยิ่งมีจำนวนของพุทธบุตรเกิดขึ้นมากเพียงไร ก็ย่อมเป็นนิมิตหมายอันดี ว่าพระพุทธศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพียงนั้น

            โครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทยนี้ เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังกันของพุทธบริษัท ๔ ทั่วทั้งแผ่นดิน นำโดยคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า ในภาวะที่บ้านเมือง กำลัง ต้องการความสงบร่มเย็น ความสมัครสมานสามัคคี และพุทธปัญญา เพื่อมาดับร้อนปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งใน ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดให้มีการอุปสมบทครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินไทย โดยมีผู้เข้าอุปสมบท มาจาก ๗,๐๐๐ ตำบล ตำบลละอย่างน้อยหนึ่งท่าน เพื่อเป็นการสร้างมหากุศล ครั้งยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นแก่ทั้งผู้บวช ผู้สนับสนุน การบวช และประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งจะมีมหานิสงส์ที่จะช่วยนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่าง เป็นอัศจรรย์

            โครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ถึง ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีความคาดหวังให้เป็น โครงการนำร่อง ที่จะขยาย ผลไปสู่การบวชในระดับหมู่บ้านทั่วทั้งประเทศในปี ต่อ ๆ ไป จนกระทั่งถึงเป้าหมายที่พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้วางเอาไว้นั่นคือการบวชพระ ทั่วประเทศ "๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป" ดังที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้เคยให้โอวาทไว้ว่า

 

            "...หลวงพ่อตั้งใจอยากให้มีการบวชพระไปสู่ระดับหมู่บ้านที่มีอยู่ทั่วประเทศ ประมาณ ๕-๖ หมื่นหมู่บ้าน โดยเริ่มต้นจาก ๗,๐๐๐ ตำบลก่อน จากนั้น จึงก้าวไปสู่การบวชเป็นหลักล้านรูป ซึ่งฟังดูเหมือนเพ้อฝัน แต่ไม่ใช่ความฝัน มันเป็นไปได้จริง ๆ ถ้าหากเราเริ่มต้นที่ ๗,๐๐๐ รูปนี้ ให้แข็งแรง ให้ ผู้บวชทุกรูปเกิด ความปลื้มปีติและความซาบซึ้งได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถขยายผลได้อย่างรวดเร็ว และถ้าหากวัน ใดที่บวชพระได้หนึ่งล้านรูปอย่างที่ตั้งใจไว้ เราก็จะนิมนต์ทุกรูปมารวมกันที่มหารัตนวิหารคด ที่พวกเรา ได้ช่วยกันสร้าง เพื่อ ว่าเกิดมาชาติหนึ่ง เราจะได้มีโอกาสทำบุญถวาย มหาสังฆทานกับเนื้อนาบุญ ครั้งละเป็น หลักแสน หลักหลาย ๆ แสน ไปจนกระทั่งถึงล้านรูป ซึ่งจะเป็นความปลื้มปีติและเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ ของพวกเรา และพระพุทธศาสนาก็จะถูกฟื้นฟูไปทั่วโลก นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก..."

            แต่ทั้งนี้ โครงการบวช ๗,๐๐๐ รูป ๗๐๐๐ ตำบลทั่วไทยนี้ จะบังเกิดขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "พุทธบุตรต้นแบบ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก" จำนวนหนึ่งพันรูป เพื่อมาทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยง และเป็นต้นแบบศีลธรรมอันงามสง่าให้แก่พุทธบุตรที่มา จาก ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วประเทศ ได้บังเกิดความ เลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติ และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตาม จึงนับได้ว่าการบวช ๑,๐๐๐ รูปในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้โครงการบวชครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ ชาติไทยนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทุกประการ อีกทั้งผู้ที่มาบวชเป็นพระพี่เลี้ยงทุกท่านยังจะได้รับบุญพิเศษในฐานะ ต้นบุญใหญ่ ที่มีส่วนในการวางรากฐานให้โครงการนี้สามารถขยายผลไปสู่การบวช ในระดับหลักแสนรูป จนถึงหลักล้านรูป ในปีต่อ ๆ ไปได้อีกด้วย

 


 

            ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญอดีตธรรมทายาทและอุบาสกทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบล โครงการที่ ๑ ( ๑ พรรษา ๑,๐๐๐ รูป) ซึ่งจะเริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน จนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และสำหรับอุบาสิกาหรือสาธุชนทั่วไปที่ไม่สามารถบวชด้วยตนเองได้ ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ ด้วยการเชิญชวนบุตรหลานและ หมู่ญาติมาร่วมกันบวช รวมถึงเป็นเจ้าภาพงานบวช โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงาน โครงการบวชพระธรรมทายาท ๗,ooo รูป ๗,๐๐๐ ตำบล (อาคารแจ่มจันทร์) ณ วัดพระธรรมกาย โทร. (๐๒)๘๓๑-๑๘๔๐-๑, (๐๘)๗๕๙๔-๙๕๙๕ และ (๐๘)๙๑๑๖-๘๑๘๖ และวันอาทิตย์ที่บริเวณ เสา M7 (เอ็ม ๗) สภาธรรมกายสากล หรือทางเว็บไซต์ www.dmycenter.com


 

            "๑ พรรษา ๑,๐๐๐ รูป" โอกาสสำคัญ ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิต ที่อุบาสกผู้นั่งใกล้ พระรัตนตรัยจะได้มีโอกาส ยกตนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ด้วยการมาบวชเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี ตลอดจนเพื่อทดแทนคุณของ ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ด้วยการมาทำหน้าที่พระพี่เลี้ยง คอยดูแลและอบรมหล่อหลอมพุทธบุตรทั้ง ๗,๐๐๐ รูป ให้เป็น "พระแท้" ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ "การบวชพระหนึ่งล้านรูป" สมดังความปรารถนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูและขจรขจายไปทั่วประเทศและขยายไปทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 80 มิถุนายน ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล