วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายโล่พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ แด่พระภาวนาวิริยคุณ

เรื่องเด่น
เรื่อง : ธีรนาถ

 
 

          คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ถวายโล่พุทธคุณูปการ ระดับกาญจนเกียรติคุณ แด่พระภาวนาวิริยคุณ โดยท่านประธานสภาผู้แทนราฎร มอบหมายให้ รองประธานสภาฯ คนที่ ๒ พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย เดินทางมามอบถวายโล่รางวัลนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

        จากการที่คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย" และจัดให้มีพิธีการมอบโล่เกียรติคุณ "พุทธคุณูปการ" ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธ-ศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนช่วยกันดำเนิน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างบูรณาการ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นประธานในการมอบโล่

            สำหรับในส่วนของวัดพระธรรมกายนั้น กมธ.ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีมติถวายโล่พุทธคุณูปการ ประเภทวัชรเกียรติคุณ แด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ โดยนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ ประธานรัฐสภา ได้มอบหมายให้ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ คือ นายสามารถ แก้วมีชัย พร้อมคณะ เดินทางมาถวายโล่ดังกล่าว ในวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวาระวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๖๕ ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์อีกด้วย

 
 

            นอกจากนี้ กมธ.ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีมติถวายโล่พุทธคุณูปการ ระดับกาญจนเกียรติคุณ แด่พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย และรองหัวหน้าคณะธรรมทูตสาย ที่ ๘ อีกด้วย โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย พร้อมคณะ ประกอบด้วย ส.ว.ศาสตราจารย์ สุกัญญา สุดบรรทัด ส.ส.สมเกียรติ ศรลัมภ์ นายแสวง อุดมศรี นายสัมพันธ์ เสริมชีพ นายธรรศ วันพฤหัส นายเอกพล สมศรี นายบุญชัย เบญจรงคกุล นายบงกช เพ็งพานิช นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ และนางสมพักตร์ ปั้นประเสริฐ เดินทางมาถวายโล่และกล่าวคำประกาศเกียรติคุณแด่ พระภาวนาวิริยคุณ ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา

            พิธีเริ่มต้นด้วยการที่คณะผู้ถวายโล่อัญเชิญโล่ เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้น ท่านรองประธานสภาฯ คนที่ ๒ พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย กล่าวถวายรายงาน ถึงเหตุผลในการถวายโล่แด่พระภาวนาวิริยคุณ ท่ามกลางมหาสมาคมของเหล่าสาธุชนชุดขาวหลาย หมื่นคนที่ร่วมเป็นสักขีพยานในสภาธรรมกายสากล มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

        "...จากการที่พระภาวนาวิริยคุณได้อุทิศชีวิตเผยแผ่ศาสนาพุทธ เผยแผ่ธรรมะที่เป็นวิทยาศาสตร์ ให้กับมวลมหาประชาชน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่เลือกเชื้อชาติ จนทำให้บัดนี้ศูนย์ของวัดพระธรรมกาย ได้เผยแผ่ไปยังนานาอารยประเทศ เกือบ ๓๐ ประเทศ รวมแล้ว ๕๐ กว่าศูนย์ นับว่าเป็นความ วิริยอุตสาหะ และความทุ่มเทของพระเดชพระคุณที่มีต่อพุทธศาสนามาโดยตลอด นอกจากนั้นพระเดช พระคุณยังได้เขียนสารนิพนธ์ทางด้านพุทธศาสนา เพื่อการเผยแผ่ธรรมะมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด นอกจากนี้ พระเดชพระคุณยังเป็นประธานมูลนิธิพัฒนาการศึกษาของวัดพระธรรมกาย ในการสร้างเสริมลูกหลานเยาวชน พี่น้องคนไทยให้เป็นคนที่ดีมีคุณธรรม ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นที่ประจักษ์ว่า พระเดชพระคุณได้ทำประโยชน์ให้กับศาสนาพุทธมาโดยตลอด ดังนั้น สภาผู้แทนราษฎรโดยคณะ กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จึง ได้พิจารณามีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ขอถวายโล่ พุทธคุณูปการ ระดับกาญจนเกียรติคุณ แด่พระเดช พระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิริยคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ เป็นเครื่องเตือนใจอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อเป็นสิ่งที่ดีงามแก่พุทธบริษัททุกคน ได้พึงประพฤติปฏิบัติตามพระเดชพระคุณ และเป็นเกียรติ ประวัติสืบไป..."

 
 

            จากนั้นท่านรองประธานสภาฯ คนที่ ๒ ได้อ่านคำประกาศเกียรติคุณ ซึ่งลงนามโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประธานกรรมการมหาเถรสมาคม นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา มีใจความโดยสรุปว่า

            "...คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ขอถวายโล่พุทธ-คุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ แด่พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว) นับได้ว่าพระภาวนาวิริยคุณ เป็นผู้มีบทบาทโดดเด่น ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เผยแผ่หลัก คำสอนของพระพุทธศาสนา ด้วยความวิริยอุตสาหะ และอุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ซึ่งเป็นการบำเพ็ญ คุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ทำให้เกิดผลเป็นอเนกประการต่อสังคมและประเทศชาติ จึงขอนมัสการถวายโล่พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ เพื่อประกาศให้ปรากฏไพศาลเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธบริษัท แก่อนุชน และเป็นเกียรติประวัติสืบไป"

 

            หลังจากนั้น ท่านรองประธานสภาฯ คนที่ ๒ ได้ถวายโล่แด่พระภาวนาวิริยคุณและร่วมกันถ่ายภาพ ประวัติศาสตร์ ปิดท้ายด้วยการกล่าวสัมโมทนียกถา ของพระภาวนาวิริยคุณ เพื่อแสดงความขอบใจ และอนุโมทนาต่อท่านรองประธานสภาฯ คนที่ ๒ และคณะ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรม พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัดพระธรรมกาย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์อีกด้วย

            พิธีถวายโล่พุทธคุณูปการ ระดับกาญจน-เกียรติคุณ แด่พระภาวนาวิริยคุณในครั้งนี้ นับเป็นประจักษ์พยานถึงคุณูปการ อันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณที่มีต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งรางวัลนี้นอกจากจะเป็นเกียรติประวัติ ในคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเองแล้ว ยังเป็น สิ่งที่นำความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ ทุกคน และจะเป็นกำลังใจให้ลูก ๆ ทุกคนได้มุ่งมั่น สร้างบารมีตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อนำ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็น แสงสว่างให้แก่ชาวโลกทุกคนสืบไป

 

 

            เจริญพร ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๒ อาตมภาพในนามวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ขอขอบใจและขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๒ ท่าน พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย และคณะ ที่ได้ถวายโล่พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ ในนามคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ท่ามกลางมหาสมาคมแห่งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาตมภาพและหมู่คณะ ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้ชาวโลกได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง

            การที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้เกียรติยกย่องในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตอันประเสริฐในการเชื่อมประสานความเข้าใจ และความร่วมมืออันดีจากคณะสงฆ์ นักวิชาการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ สื่อมวลชน และพุทธศาสนิกชน จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อยังความเจริญรุ่งเรือง สร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข ด้วยประทีปธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

            ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ อาตมภาพขออาราธนาบุญ บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จงดลบันดาลให้ชาวโลกทั้งมวลตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประสบสุขเป็นนิจ ตลอดกาลนานเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 80 มิถุนายน ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล