วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยพร้อมเพรียงกันนะ..

 

บาลีน่ารู้
เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ.๙
 
ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 
โดยพร้อมเพรียงกันนะ.. 
 
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา : พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส     เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 
พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ : ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว (กราบ)
 
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม : พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
 
ธมฺมํ นมสฺสามิ : ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)
 
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ : พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
 
สงฺฆํ นมามิ : ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
 
           ข่าวดี : การสวดสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ด้วยจิตเลื่อมใสเป็นประจำ จะนำแต่ความสุขสวัสดีมีชัยมาสู่ตัวท่านทั้งหลาย ดังนั้นชาวพุทธจะสวดสรรเสริญทั้งเช้า กลางวัน เย็น หรือวันละหลาย ๆ หน ก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะเราส่งจิตถึงบุคคลหรือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ใจจะผ่องใส สวดสรรเสริญผู้มีความบริสุทธิ์   ใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วย จิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์ผู้เป็นบุคคลผู้เลิศ หมั่นสวดสรรเสริญ เมื่อละโลกไปแล้ว จะมีสุคติสวรรค์เป็นที่ไป..
 
         “พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย พระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย ผลบุญของบุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระธรรม ซึ่งเป็นอจินไตย ก็เป็นอจินไตย”
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 128 มิถุนายน ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร