วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 128 มิถุนายน ปี2556

ฉบับที่ 128 มิถุนายน ปี2556
เราไม่มีอะไรจะให้ทาน ได้แต่ยกมือขวาชี้ทางให้แก่คนเดินทางเพื่อไปรับบริจาคที่บ้านอสัยหเศรษฐี ด้วยบุญนั้น ฝ่ามือของเราจึงให้สิ่งที่น่าปรารถนา เป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อย...อ่านต่อ
พระพุทธองค์ ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ไกลจากกิเลส ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ทรงเป็นผู้มีโชค เป็นผู้จำแนกแจกธรรม เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว...อ่านต่อ
ในภาคบ่าย หลังจากท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งหลายทำสมาธิเพื่อความสงบร่มเย็นแก่จิตใจแล้ว มีการถวายปัจจัยบูชาธรรมเพื่อร่วมบุญใหญ่ ณ สภาธรรมกายสากล...อ่านต่อ
พิธีกรรมในช่วงเย็น สาธุชนผู้ใจบุญที่หลั่งไหลมาจากทั้งในและต่างประเทศไปพร้อมเพรียงกันที่มหารัตนวิหารคด เพื่อประกอบพิธีกรรมสำคัญ ที่จะทำให้ระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่...อ่านต่อ
การบวชอุทิศชีวิตของสามเณรวัดพระธรรมกาย มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ปีนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมาสอนปฏิบัติธรรมด้วยตัวท่านเอง เมื่อสามเณรได้รับฟังโอวาท ได้ปฏิบัติธรรม และได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาอย่างยาวนาน...อ่านต่อ
หากคุณเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยงาม เกิดในตระกูลที่ดี แต่มีกลิ่นตัวเหม็นขนาดที่สามีทนไม่ไหวต้องไล่ออกจากบ้าน คุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ? ในที่นี้เราอยากให้คุณพบกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ผล ผู้ปฏิบัติต้องประกอบด้วยความเพียรและความอดทน ถ้าไม่มี ความเพียร ไม่มีความอดทน โอกาสที่จะบรรลุธรรมก็เป็นไปได้ยาก...อ่านต่อ
พระไตรปิฎกบาลี เป็นพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่สืบทอดรักษาต่อ ๆ กันมาเป็นภาษาบาลี ซึ่งถือเป็นพระไตรปิฎกที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์และเก่าแก่ดั้งเดิมที่สุด มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๓ หมวด...อ่านต่อ
ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนหนึ่ง กล่าวไว้ว่า “ หากคุณต้องการเป็นนักยกน้ำหนัก คุณจำเป็นต้องฟิตตัวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ให้แข็งแกร่งเสียก่อนฉันใด หากต้องการมีความสามารถที่จะเปิดคลังสมบัติแห่งชีวิต...อ่านต่อ
ธรรมชาติแท้จริงของโลกและจักรวาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า แท้จริงแล้วโลกและจักรวาลก็คือ คุกขังสรรพสัตว์ที่ใหญ่โตมหาศาลสุดประมาณ จนกระทั่งนักโทษไม่เฉลียวใจว่าตนกำลังติดคุกอยู่...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนรักการพัฒนาตัวเอง เพราะความเจริญก้าวหน้าหรือความตกต่ำในชีวิตของเรานั้น ขึ้นอยู่กับนิสัยดีและนิสัยชั่วของตัวเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ หรือเทวดานางฟ้า ภูต ผี ปีศาจ มาดลบันดาลให้ยากจนหรือร่ำรวย...อ่านต่อ
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา : พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง...อ่านต่อ
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ...อ่านต่อ
สำหรับการพิจารณาความหมายของ ธรรมกายในอัคคัญญสูตร มีประเด็นที่น่าพิจารณาดังนี้ ประเด็นแรก คือ คุณสมบัติของ “บุตรที่แท้จริงของพระพุทธองค์” นั้น ท่านระบุว่า เป็นผู้มีศรัทธาที่มั่นคง หยั่งรากลึก...อ่านต่อ
‘เรา’ ในที่นี้คือ ‘ผม’ กับ ‘ผู้ทำหนังสือ’ คุณครูไม่เล็ก หนังสือที่รวมเรื่องเล่า จากปากและจากใจลูกศิษย์ของคุณครูไม่เล็กร่วม ๑๐๐ ท่าน...อ่านต่อ
พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม พระภิกษุ-สามเณร, วันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ , พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งในจังหวัดยะลา...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีปโคมลานและประทีปโคมลอย เพื่อสันติภาพโลก ประเทศฟิลิปปินส์ ,Azusa เตรียมงานวิสาขบูชานานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ