วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 127 พฤษภาคม ปี2556

ฉบับที่ 127 พฤษภาคม ปี2556
ความประเสริฐ ๔ ประการ คือ อายุยืน ผิวพรรณผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยแข็งแรง ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ ประพฤตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิจ”...อ่านต่อ
พิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๔,๐๐๐ วัด และพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของวัดพระธรรมกายหรือจะว่าของประเทศชาติก็ได้ เพราะวันนี้เป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งวัดพระธรรมกาย เจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าคุณพระภาวนา วิริยคุณ ได้ประกอบพิธีการอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายปี...อ่านต่อ
เกล้ากระผมรู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณทุกรูปเมตตาให้เกียรติเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้เกล้ากระผมและลูก ๆ ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ถวายไทยธรรม ๒๔,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ...อ่านต่อ
โครงการบรรพชาสามเณรหลายโครงการเกิดขึ้นด้วยความเมตตาของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของ การอบรมศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพราะวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรม ซึ่งจะกลายเป็นพื้นฐานคุณธรรมสำคัญในยามเติบโต...อ่านต่อ
เมื่อประมาณ ๕-๖ ปีมานี้ คำว่า Mes Aynak (เมส ไซนัค) ซึ่งเป็นที่ตั้ง พุทธโบราณสถานในประเทศอัฟกานิสถาน เริ่มเป็นที่ รู้จักและสนใจของชาวโลกมากขึ้น...อ่านต่อ
นับเป็นความโชคดีของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ และได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระพุทธองค์จะทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนิ่นนาน...อ่านต่อ
การได้เห็นสมณะถือเป็นมงคลอย่างหนึ่งในมงคลชีวิต ๓๘ ประการ และหากได้เห็นสมณะจำนวนมาก ก็จะทำให้จิตใจปีติ เบิกบาน ร่าเริง แจ่มใสมากขึ้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น...อ่านต่อ
ในระยะ ๒ - ๓ เดือน ที่ผ่านมา (ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๔) ประเทศไทยประสบภาวะน้ำท่วมหนักเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายนั้น พี่น้องนักสร้างบารมีในประเทศไทย...อ่านต่อ
หากเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืน พระพุทธศาสนามีหลักธรรมใดที่ใช้ในการพัฒนาตนเองให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ?...อ่านต่อ
โย โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้โดยชอบได้ด้วยพระองค์เอง สฺวากฺขาโต เยน ภควตา ธมฺโม พระธรรมเป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว...อ่านต่อ
การเวียนเทียนเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เวลามีการแสดงความเคารพต่อสิ่งใดจะใช้การเวียนเทียน ซึ่งมีศัพท์เรียกว่าเวียนประทักษิณ ที่เราเรียกว่าเวียนขวา คือเวลาเราจะแสดงความเคารพสิ่งใด...อ่านต่อ
พระไตรปิฎกเป็นแหล่งความรู้สำคัญในพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในประเทศศรีลังการาวพุทธศตวรรษที่ ๕ จากนั้นก็คัดลอกกันเรื่อยมาในดินแดนอุษาคเนย์...อ่านต่อ
คำถามจากเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ผมตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าผู้ถามไม่คุ้นเคยกันมาก่อน คงต้องคิดว่าผมดื้อมาก น่าจะต้องโดนไม้เรียวฟาดบ่อย ๆ หรือไม่ก็คงเห็นว่าผมเรียบร้อยมาก ชีวิตคงไม่น่าจะเคยสัมผัสไม้เรียว แต่ในเมื่อคนถามคือเพื่อนสนิทกัน...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีมอบพัดรองแก่พระธรรมทูตในสังกัด วัดพระธรรมกาย จำนวน ๑๙ รูป จาก ๑๙ ศูนย์สาขา...อ่านต่อ
พระธรรมกายแวนคูเวอร์จัดงานบุญวันคุ้มครองโลกและ พิธีถวายสังฆทาน ๒๔,๐๐๐ วัด พิธีเริ่มขึ้นในช่วงสายด้วย การปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารและพิธีตักบาตร...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ