วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โย โส ภควา คำบูชาพระพุทธเจ้า

บาลีน่ารู้
 
เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ.๙
 
โย โส ภควา
คำบูชาพระพุทธเจ้า
 
โย โส ภควา คำบูชาพระพุทธเจ้า
 
โย โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้โดยชอบได้ด้วยพระองค์เอง
 
 
สฺวากฺขาโต เยน ภควตา ธมฺโม
 
พระธรรมเป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
 
 
สุปฏิปนฺโน ยสฺส ภควโต สาวกสงฺโฆ
 
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
 
 
ตมฺมยํ ภควนฺตํ สธมฺมํ สสงฺฆํ อิเมหิ สกฺกาเรหิ ยถารหํ อาโรปิเตหิ อภิปูชยาม
 
ข้าพเจ้าขอบชู าพระผ้มู พี ระภาคเจ้าพร้อมทงั้ พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ที่ได้ยกขึ้นประดิษฐานไว้ดีแล้ว
 
 
สาธุ โน ภนฺเต ภควา สุจิรปรินิพฺพุโตปิ
 
ข้าพเจ้าขอวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้ว
 
 
ปจฺฉิมาชนตานุกมฺปมานสา อิเม สกฺกาเร ทุคฺคตปณฺณาการภูเต ปฏิคฺคณฺหาตุ
 
โปรดรับเครื่องสักการะของข้าพระองค์ผู้ยังเป็นคนทุกข์ยาก เพื่ออนุเคราะห์แก่หมู่ชนผู้เกิดในภายหลัง
 
อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย.
 
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ
 
 
ข้อแนะนำ :
 
๑. เมื่อเข้าใจความหมายของคำนอบน้อมแล้ว ในขณะที่ท่านสาธุชนสวดบทนี้ ก็ให้นอบน้อมส่งใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยจิตเลื่อมใส
 
๒. ก่อนสวดสรรเสริญควรจุดธูปเทียน หาดอกไม้ หรือวัตถุที่ควรบูชา มาบูชาพระก็ได้หากไม่มีเครื่องสักการบูชา ก็ให้ตั้งใจพนมมือเป็นดุจดอกบัวตูมที่เป็นเครื่องแสดงความนอบน้อม เพียงเท่านี้บุญใหญ่ที่เกิดจากการสวดสรรเสริญและบูชาก็บังเกิดขึ้นกับทุกท่านแล้ว
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 127 พฤษภาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร