วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันคุ้มครองโลก

 

วันคุ้มครองโลก
เรียบเรียงจากสัมโมทนียกถา 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าคณะ ใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ ใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 
       วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของวัดพระธรรมกายหรือจะว่าของประเทศชาติก็ได้ เพราะวันนี้เป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งวัดพระธรรมกาย เจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าคุณพระภาวนา วิริยคุณ ได้ประกอบพิธีการอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายปี และเมื่อถึงวันนี้ ญาติโยมจำนวนมาก เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศสู่วัดพระธรรมกาย ต่างประเทศก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินเดีย เนปาล ยุโรป อเมริกา ฯลฯ ที่อาตมารู้ก็เพราะเมื่อวานนี้ โยมส่วนใหญ่ไป วัดปากน้ำฯ จึงได้รู้ ญาติโยมจำนวนมากมิใช่เฉพาะต่างประเทศ โยมคนไทยในประเทศไทยก็มากันมากทีเดียว เพราะความรักในท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าคุณพระภาวนาวิริยคุณ ที่รักท่านเจ้าคุณทั้งสองนี้ ก็เพราะท่านทั้งสองและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย เป็นผู้มากด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรม เป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจแนบสนิทชิดอยู่กับกตัญญูกตเวทิตาธรรม รู้ถึงพระคุณของท่าน ผู้มีพระคุณแก่ตน และสิ่งที่พึงประจักษ์คือท่านเจ้าคุณทั้งสองหล่อรูปหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ๖ องค์ นำไปประดิษฐานไว้ที่วัดปากน้ำองค์หนึ่ง ไปถวายที่วัดสองพี่น้ององค์หนึ่ง   ที่แผ่นดินบ้านเกิดของหลวงปู่อีกองค์หนึ่ง วัดพระธรรมกายองค์หนึ่ง วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง องค์หนึ่ง และวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม อีกองค์หนึ่ง ผู้ไม่มากด้วยกตัญญูไม่สามารถจะทำได้ เพราะทำด้วยทองคำล้วน 
 
     ความกตัญญูนี้ ท่านบอกว่าเป็นประธานของคุณงามความดีทุกอย่าง เป็นบ่อเกิดแห่งกุศลผลบุญ ตามพระบาลีที่ว่า กตญฺญุตา ธมฺมมูลา กตณฺญุตา ปธานตา กตญฺญุตาย สนฺติยา สพฺพปุญฺญานิ วฑฺฒนฺติ แปลเป็นภาษาไทยว่า กตัญญูเป็นรากแก้วของคุณงามความดีทุกอย่าง กตัญญูเป็นประธานของคุณงามความดีทุกอย่าง ผู้ที่มีกตัญญูย่อมเจริญด้วยบุญทุกอย่าง 
 
       อาตมาเชื่อว่า ญาติโยมกัลยาณมิตรทั้งหลายที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ก็ตาม นั่งอยู่ที่บ้านก็ตาม นั่งอยู่ในประเทศนั้น ๆ ก็ตาม ล้วนเป็นผู้มีกตัญญูทุกคน เพราะโยมได้สร้างบุญสร้างกุศล มีความกตัญญู ซึ่งเป็นรากแก้วของคุณงามความดีทุกอย่าง และท่านเจ้าคุณทั้งสองก็เป็นผู้มากด้วยกตัญญูดั่งนี้ ญาติโยมจึงได้มีความรักเคารพนอบนบนับถือบูชาในตัวท่าน และเมื่อถึงวันสำคัญอย่างนี้ ทั้งคณะกัลยาณมิตร ทั้งคณะสงฆ์ ๓ หมื่น ๔ หมื่นรูป มาพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล  ร่วมบำเพ็ญการกุศลเนื่องในวันกตัญญูนี้ด้วย และเนื่องในวันคุ้มครองโลกด้วย และดูเหมือนจะเป็น อภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีด้วย 
 
       ท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันคุ้มครองโลก ตัวของเราก็เป็นโลกหนึ่ง ตัวเราคุ้มครองโลก ก็หมายความว่าคุ้มครองตัวของเรา เมื่อคุ้มครองตัวเราได้แล้ว โลกก็อยู่เย็นเป็นสุข การจะคุ้มครองตัวของเรานั้น อาตมาขอบอกในที่นี้ว่าให้ทุกท่านสร้างความรัก สร้างความงามให้เกิดขึ้นในตัวเรา ความงามนี้งามได้ทุกคน คนดำก็งามได้ คนขาวก็งามได้ คนสูงก็งามได้ คนเตี้ยก็งามได้ พระงามได้ เณรงามได้ ขอให้ทุกคนสร้างความงามให้เกิดขึ้นในตัวของเรา แล้วเมื่อนั้นโลกจะอยู่เย็นเป็นสุข 
 
       ในที่นี้อาตมาจะพูดถึงความงาม ๓ ประการ ๑. กัลยาณสีโล ศีลงาม ๒. กัลยาณธัมโม ธรรมงาม ๓. กัลยาณปัญโญ ปัญญางาม ซึ่งศีล ธรรม และปัญญา ๓ อย่างนี้เป็นความงามที่แต่งให้เราทุกคนมีความงาม คนทุกคนจะเกิดมาเป็นอย่างไร รูปธรรม นามธรรมได้มาอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น แต่ถ้ามีศีล มีธรรม มีปัญญาประดับตน งามทุกคน วันคุ้มครองโลกให้เราคุ้มครองตัวของเราโดยสร้างความงาม ๓ ประการนี้ให้เกิดขึ้นในตัวเรา ก็ขออนุโมทนาและขอขยายแผ่กว้างไปถึงประชาชนทั้งหลายทั่ว ๆ ไป ให้มีความงามทั้ง ๓ ประการนี้ จะได้ชื่อว่าคุ้มครองโลก 
 
       กัลยาณสีโล ศีลงาม ศีล ๕ นี้แหละเป็นเครื่องคุ้มครองโลก ในบ้านของเราถ้าทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน บ้านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ ถ้าบ้านไหนไม่มีศีล บ้านนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์ 
 
      กัลยาณธัมโม ธรรมงาม ในที่นี้อาตมาจะพูดถึงเบญจธรรม คือ เมตตา กรุณา สัมมาอาชีวะ สทารสันโดษ สัจจะ สติ ๕ อย่าง เป็นของคู่กัน เบญจศีลคู่กับเบญจธรรม คนที่มีเบญจธรรมก็ชื่อว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกเหมือนกัน เพราะคนมีเบญจธรรม มีเมตตากรุณา จะไม่เบียดเบียนกัน มีสัมมาอาชีวะก็จะไม่ลักไม่ขโมยกัน มีสทารสันโดษ ก็จะยินดีเฉพาะคู่ครองของตน มีสัจจะก็ไม่พูดมุสาต่อกัน มีสติก็ไม่ดื่มสุราเมรัย โลกก็อยู่เย็นเป็นสุข ธรรม ๕ ประการนี้ก็ชื่อว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลก และถ้าชาวโลกทั้งโลกมีเบญจศีล เบญจธรรม โลกจะอยู่เย็นเป็นสุข 
 
      อีกประการหนึ่ง กัลยาณปัญโญ ปัญญางาม ชื่อว่าปัญญามีด้วยกันทุกคน เกิดมาก็มีปัญญา ได้รับการฝึกฝนอบรมศึกษาเล่าเรียนก็เฉลียวฉลาดยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ในที่นี้อาตมาหมายถึงเหตุและผล เหตุกับผลนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเรา คนที่จะทำอะไรต้องดูเหตุก่อน ถ้ารู้ว่าเป็นเหตุดีจึงทำ เหตุชั่วไม่ทำ แล้วเล็งถึงผลว่าทำอย่างนี้มีผลดีหรือไม่ดี จะประกอบการค้าการขายอย่างนี้จะได้ผล ดีไหม เราก็มองไปให้ทะลุปรุโปร่ง ตัวเหตุตัวผลเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของทุกคน ถ้าทุกคนรู้จักเหตุ รู้จักผล เจริญทุกคน อยู่เย็นเป็นสุขทุกคน 
 
      ท่านทั้งหลายคุณธรรม ๓ ประการนี้ กัลยาณสีโล กัลยาณธัมโม กัลยาณปัญโญ ถือว่าเป็นคุณธรรมที่คุ้มครองโลก ถ้าคนทั้งโลกมีเบญจศีล เบญจธรรม และรู้จักเหตุผลอย่างนี้ โลกจะอยู่เย็น เป็นสุข ไม่มีการรบราฆ่าฟันกัน ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่มีการแก่งแย่งกัน 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 127 พฤษภาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร