วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการบรรพชาสามเณร พ.ศ. ๒๕๕๖ สามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ

 

 บวชสามเณรดี ศรีตำบล
 
โครงการบรรพชาสามเณร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ
 
        โครงการบรรพชาสามเณรหลายโครงการเกิดขึ้นด้วยความเมตตาของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของ การอบรมศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพราะวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรม ซึ่งจะกลายเป็นพื้นฐานคุณธรรมสำคัญในยามเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังคุณธรรมผ่านการบรรพชาสามเณร ที่นับเป็นการวางรากฐานพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงอย่าง แท้จริง ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงดำริ ให้มีโครงการบรรพชาสามเณรเป็นประจำทุกปี ทั้ง
 
 บวชสามเณรดี ศรีตำบล
 
       โครงการระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือไปจากการอุปสมบทพระภิกษุซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปี และในหนึ่งปีมีการบวชหลายรุ่น
 
โครงการบรรพชาสามเณรที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่
 
๑. โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย
 
๒. โครงการบรรพชาสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน
 
       และเป็นที่น่ายินดีว่า ในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับพระสังฆาธิการทั่วประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวัดพระธรรมกาย และอีกหลายองค์กร ได้จัดให้มีโครงการบรรพชา “สามเณรดี ศรีตำบล” ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการ
 
 บวชสามเณรดี ศรีตำบล
 
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
 
       โครงการบรรพชาสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน เป็นหนึ่งในโครงการอบรมธรรมะแก่เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๗ ปี เป็นเวลาประมาณ ๑ เดือน ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งในปีนี้ อบรมระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนโครงการบรรพชา “สามเณรดี ศรีตำบล” ทั่วประเทศ อบรมระหว่างวันที่ ๘ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้ง ๒ โครงการเป็นการอบรมธรรมะระยะสั้นที่บรรลุประสิทธิผลอย่างดียิ่ง
 
 บวชสามเณรดี ศรีตำบล
 
        เนื่องจากตลอดช่วงเวลาการอบรม ธรรมทายาท ทุกท่านมีโอกาสได้เพิ่มพูนสติปัญญา เพิ่มความ บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ด้วยการทำสมาธิ เพื่อให้ สมกับการเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโยมพ่อโยมแม่และหมู่ญาติ และนอกจากได้รับการฝึก สมาธิซึ่งถือเป็นหัวใจของการบวชอย่างเต็มที่แล้ว ธรรมทายาทยังได้เรียนรู้ธรรมะประกอบสื่อ ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย และได้ฝึก ระเบียบวินัย ความเคารพ ความอดทน ผ่านบทฝึกกิจวัตรและกิจกรรม ทำให้รู้จักการบริหารตนเองในชีวิตประจำวัน รู้จักการทำงานเป็นทีมการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องดีงามตามหลักพุทธวิธี
 
       ที่สำคัญโครงการบรรพชาสามเณรทำให้ระยะเวลาช่วงปิดเทอม ๑ เดือน กลายเป็นเวลาที่เกิดประโยชน์สูงสุดที่เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังนิสัยดี ๆ ติดตัวไป และเมื่อจบโครงการแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ลูกชายคนใหม่กลับบ้าน เป็นลูกแก้วลูกขวัญที่น่ารักกว่าเดิม เรียกว่าการอบรมธรรมะแค่ ๑ เดือน ให้สิ่งดี ๆ กับครอบครัวไปอีกนาน
 
 บวชสามเณรดี ศรีตำบล
 
โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย
 
       โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย หรือที่เรียกกันว่าโครงการอบรม “สามเณรประจำ” เป็นการบวชที่เน้นการศึกษาพระบาลี เพื่อรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา โดยมีพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยงทำหน้าที่เป็นครูฝึกอบรม บ่มเพาะ ขัดเกลาสามเณรที่ในอนาคตจะก้าวไปเป็นพระภิกษุ ให้บริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิ ปัญญา งดงามด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเทศนา ตลอดจนภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรองรับงานพระพุทธศาสนา สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไป
 
 บวชสามเณรดี ศรีตำบล บวชสามเณรดี ศรีตำบล
 
       ด้วยความมุ่งมั่นของสามเณรทุกรูปที่ตั้งใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเข้มข้นตลอดมา ทำให้คำว่า “สามเณรวัดพระธรรมกาย” เป็นคำที่สามเณรทุกรูปรู้สึกปีติภาคภูมิใจ
 
 บวชสามเณรดี ศรีตำบล
 
สามเณร ชีวิตที่สูงส่ง
 
       แม้ชีวิตการเป็นสามเณรอาจจะมีความ แตกต่างจากเด็กชาวโลก ทว่าเป็นความแตกต่างที่สูงส่ง เพราะเด็กทางโลกหาความสนุกสนานวนเวียนกับสิ่งไม่เป็นแก่นสารสาระที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปวัน ๆ และเข้าใจว่ามีสิ่งใหม่ ๆ มาให้เพลิดเพลินอยู่เสมอ แต่แท้ที่จริงแล้ว ในวัฏสงสารอันยาวไกลนี้ไม่มีอะไรใหม่ และความเพลิดเพลินทั้งหลายก็เป็นความเพลิดเพลินที่อาจก่อวิบากกรรมได้ทั้งสิ้น
 
 บวชสามเณรดี ศรีตำบล
 
 
 

 บวชสามเณรดี ศรีตำบล

      แต่ชีวิตสามเณรเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาด เกลี้ยงเกลา งดงาม ที่สามารถยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นอย่างแท้จริง ด้วยการทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และโชคดีได้พบพระพุทธศาสนาในชาติหนึ่ง
 
      นอกจากนี้ ชีวิตสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของพระชินสีห์นั้น ยังมีคุณค่าและฐานะสูงส่งขนาดที่อริยบุคคลระดับอนาคามีที่เป็นฆราวาสยังต้องเคารพกราบไหว้ แม้สามเณรเพิ่งบวชได้เพียงวันเดียว ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
 
 
 
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าอนาคามีเป็นคฤหัสถ์ไซร้อนาคามีผู้คฤหัสถ์นั้น พึงกระทำกิจทั้งหลาย มีอภิวาท เป็นต้น แก่สามเณรแม้ผู้บวชในวันนั้น ”
 
พระดำรัสนี้ สะท้อนให้เห็นคุณค่าของสามเณรว่าไม่ธรรมดาเลย และการบรรพชาก็เป็นทางมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างแซ่ซ้องสรรเสริญ จึงขออนุโมทนาบุญกับสามเณรทุกรูปมา ณ โอกาสนี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 127 พฤษภาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร