วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ

อานิสงส์แห่งบุญ
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

 

อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ

ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น
หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลย
พุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
(รตนสูตร)

 

           มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพระรัตนตรัยคืออะไร อยู่ตรงไหน และจะเข้าถึงได้อย่างไรเมื่อไม่รู้จึงแสวงหาสิ่งนอกตัวเรื่อยไป แต่พวกเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐเกิดมาแล้วได้รู้ว่า พระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท่านสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของทุก ๆ คน หากฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งจนเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านได้ เราจะปลื้มใจ อิ่มอกอิ่มใจจะรู้สึกอบอุ่นใจ และปลอดจากภัยทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นภัยในโลกนี้ ภัยในอบายภูมิ หรือภัยในสังสารวัฏ ชีวิตของเราจะไม่มีวันตกต่ำหรือพลัดหลงไปตกในอบายภูมิเลย จะมีสุคติภูมิเป็นที่ไปอย่างเดียว

     ในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าพระองค์มีพระชนมายุหนึ่งแสนปี มนุษย์ในยุคนั้นมีร่างกายใหญ่โต สมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนกันทั้งนั้น เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมแต่ละครั้ง เหล่าเวไนยสัตว์ผู้มีบุญได้ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์นับไม่ถ้วน ทำให้สรรพสัตว์ไปสู่สวรรค์ นิพพานกันมากมาย หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนช่วยกันสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสูงถึง ๑ โยชน์ และสร้างด้วยวัตถุธาตุที่มีค่ามากที่สุดในโลก นั่นคือ นำรัตนชาติมาร่วมสร้างถวายเป็นพุทธบูชา เพราะตระหนักถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์เสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

        เพราะฉะนั้น ใครมีรัตนชาติชนิดไหนก็ขนกันมามากมาย โดยไม่มีความตระหนี่หลงเหลืออยู่ในใจเลย ผู้มีบุญในกาลก่อนศรัทธาเลื่อมใสในพระรตั นตรัยมาก มีสมบัติแล้ว ไม่ได้ตระหนี่หวงแหน เพราะมองเห็นว่า สิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งกว่ารัตนชาตินั้นก็คือ พระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย ส่วนรัตนชาติที่มีอยู่ก็แค่ให้ความปลื้มปีติใจและให้ประโยชน์เฉพาะผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น แต่หากนำรัตนชาติมาบูชาพระรัตนตรัย ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและมวลมนุษยชาติอีกนับไม่ถ้วน
 

      ชาวพุทธสมัยนั้นต่างพร้อมใจกันเป็นสมานฉันท์ สร้างพระเจดีย์สูง ๑ โยชน์ โดยแบ่งออกเป็น ๗ ชั้น ชั้นที่ ๑ สร้างด้วยทองคำแท้ ชั้นที่ ๒ สร้างด้วยแก้วมณี ชั้นที่ ๓ เป็นเงินล้วน ๆ ชั้นที่ ๔ เป็นแก้วผลึก ชั้นที่ ๕ ทำด้วยแก้วทับทิม ชั้นที่ ๖ เป็นแก้วแพรวพราวคล้ายเพชรตาแมว ชั้นบนสุดทำด้วยรัตนะที่มีค่าที่สุด ส่วนทางเดินก็ทำด้วยแก้วมณี

   พวกเทวดาเห็นมนุษย์กำลังเอาบุญใหญ่กัน ก็พากันมาประชุมปรึกษาหารือกันว่า บัดนี้พวกมนุษย์ได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสร้างพระเจดีย์เป็นพุทธบูชา เราก็ควรจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วย จึงเนรมิตเจดีย์สูง ๑ โยชน์ ซ้อนเจดีย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นครั้งแรกให้เป็นเจดีย์ที่สำเร็จด้วยรัตนะ ๗ ประการล้วน ๆ พระเจดีย์จึงสูง ๒ โยชน์ งดงามสว่างไสว ขจัดความมืดมิดให้หมดไป

     เหล่านาคเห็นพุทธเจดีย์สว่างไสว เกิดความเลื่อมใสอยากจะได้บุญใหญ่บ้าง จึงรวมพลนาคมาปรึกษาว่า “พวกเราอย่ามัวประมาทอยู่เลย ควรเอาบุญใหญ่ร่วมกันสร้างพุทธเจดีย์เหมือนที่มนุษย์และเทวดาได้สร้างเอาไว้” ว่าแล้วก็เนรมิตเจดีย์สูงขึ้นไปอีกเป็นโยชน์ที่ ๓ โดยใช้อานุภาพของพญานาคทำให้เป็นเจดีย์สำเร็จด้วยแก้วอินทนิล แก้วมหานิล และแก้วมณี มีรัศมีโชติช่วงสว่างไสวสวยงามมาก

     ต่อมา พวกครุฑพร้อมใจกันสร้างเจดีย์ให้สูงขึ้นไปอีกเป็นโยชน์ที่ ๔ โดยใช้แก้วมณีล้วน ๆ ทำถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนพวกกุมภัณฑ์ประชุมปรึกษากันเป็นสมานฉันท์ แล้วพร้อมใจกันสร้างเจดีย์ให้สูงขึ้นไปอีกเป็นโยชน์ที่ ๕ โดยใช้รัตนะล้วน ๆ มาร่วมสร้างพระเจดีย์ทำให้เกิดความสว่างไสวมากยิ่งขึ้นเป็นพิเศษพวกยักษ์ก็พร้อมใจกันสร้างพระเจดีย์ด้วยแก้วผลึกให้สูงขึ้นไปอีก ๑ โยชน์

      เหล่าคนธรรพ์เห็นดังนั้นก็อยากได้บุญบ้าง จึงมาประชุมร่วมปรึกษากันว่า มนุษย์เทวดา นาค ครุฑ กุมภัณฑ์ และยักษ์ พากันสร้างพระพุทธเจดีย์แล้ว ถ้าพวกเราไม่ได้สร้างเลยก็นับว่าเป็นผู้ประมาทอย่างยิ่ง จึงพร้อมใจกันสร้างโดยใช้ทองคำล้วน ๆ ให้สูงขึ้นไปอีก ๑ โยชน์ ทำให้มหาเจดีย์สว่างไสวทั้งกลางคืนและกลางวัน
 

    รัศมีของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวไม่สามารถครอบงำรัศมีของมหาเจดีย์ที่สว่างไสวเรืองรองด้วยรัตนชาติ แสงสว่างนั้นส่องสว่างออกไปทุกทิศทุกทางไกลถึง ๑๐๐ โยชน์ ใครได้พบเห็นหรือนมัสการมหาเจดีย์ก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่ง เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างง่ายดาย ความปลื้มปีติศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนมากขึ้นเป็นทับทวี

    สมัยนั้น ถ้าหากบุคคลใดประสงค์จะนำเครื่องสักการบูชาไปนมัสการพระมหาเจดีย์ เนื่องจากพระมหาเจดีย์สูงตระหง่านถึง ๑ โยชน์จะเดินขึ้นไปสูง ๆ เกรงว่าจะได้รับความลำบากและอาจเกิดอันตรายพลัดตกลงมา จึงมียักษ์ตนหนึ่งชื่ออภิสัมมัตตะมารับบุญพิเศษด้วยการนำพวงดอกไม้ของหอมทั้งหลายที่สาธุชนนำมาวางไว้บนหิ้งขึ้นไปบูชาบนยอดพระเจดีย์มนุษย์มองไม่เห็นยักษ์ เห็นแต่พวงดอกไม้ลอยละลิ่วสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เจ้าของเครื่องสักการะก็จะมองตามขึ้นไปด้วยจิตเลื่อมใสมาก ๆ แล้วพากันกลับไปบอกต่อ ๆ ถึงความพิเศษของพระมหาเจดีย์ ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางเพื่อนำเครื่องสักการะมาบูชา และมาสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณเป็นประจำทั้งเช้าและเย็น ด้วยอานุภาพแห่งความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณในครั้งนั้นส่งผลให้มนุษย์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์มากมายนับไม่ถ้วน ทำให้บนสวรรค์หนาแน่นไปด้วยเหล่าเทพบุตรเทพธิดา ส่วนในนรก
ก็ประหนึ่งว่าจะร้างทีเดียว

 

        นักสร้างบารมีในยุคสมัยก่อนสั่งสมบุญชนิดทุ่มสุดฤทธิ์สุดเดช เพราะเล็งเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติจึงไม่มีความตระหนี่หวงแหนทรัพย์สมบัติกันเลย ใจนั้นกว้างขวาง มีแต่ความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลก อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ชีวิตทั้งชีวิตจึงอุทิศให้กับพระรัตนตรัย สิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นก็คุ้มค่าเกินกว่าที่เราจะคาดคะเนได้

     เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งสำคัญยิ่งกว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกก็คือ ให้คิดว่าทำอย่างไรเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ชีวิตเราจะได้ปลอดภัย โดยเริ่มจากสละเวลาทำมาหากิน สละความเพลินจากการทำกิจกรรมทางโลก แล้วมาพร้อมใจกันบูชามหาธรรมกายเจดีย์ในเวลาเดียวกัน

      บุญจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมหาธรรมกายเจดีย์ที่พวกเราพร้อมใจกันสถาปนาขึ้นมานี้ จะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต สมบูรณ์พูนสุขทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ดังนั้นเวลาบูชามหาธรรมกายเจดีย์ จึงเป็นเวลาสว่างที่ทุกคนทั้งโลกจะได้นอบน้อมส่งใจถึงบุคคลผู้เลิศที่สุดในโลกและจักรวาล คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเลื่อมใสอันไม่มีประมาณในบุคคลผู้เลิศจะทำให้เราเข้าถึงฐานะอันเลิศ เกิด ณ แห่งหนตำบลใด อีกกี่ภพกี่ชาติ ก็จะได้เกิดอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอย่างง่ายดายไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล